matematika

Projektové vyučovanie na hodinách prírodovedných predmetov

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Jozef Bernát
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Mária Pappová
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Adriana Lančaričová
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
PaedDr. Monika Gregušová
Forma podujatia: 
prezenčne

Využitie čitateľských stratégií na rozvoj matematickej gramotnosti

Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková
Forma podujatia: 
prezenčne

Didaktická hra je určená pre žiakov 4. ročníka 1. stupňa základnej školy. Zámerom hry je zábavnou formou rozvíjať u žiakov vyššie kognitívne procesy. Žiaci nachádzajú rôzne spôsoby riešenia problémového zadania s cieľom získať čo najvyšší počet bodov. Súčasťou didaktickej hry je aj číselný hlavolam (tabuľka čísel, ktorú si vytvárajú žiaci sami). Využitie didaktickej hry je možné aj v rámci realizácie škôl v prírode.

Workshop je určený učiteľom matematiky druhého stupňa základnej školy. Cieľom workshopu je prezentovať možnosti využitia dynamického softvéru GeoGebra na hodinách matematiky v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Využitie softvéru Geogebra na hodinách matematiky umožní žiakom rozvíjať matematické kompetencie - rozmýšľanie a usudzovanie, argumentácia, komunikácia, modelovanie, položenie otázky a riešenie problému, reprezentácia, použitie symbolického, formálneho a technického vyjadrovania a operácií použitie nástrojov a prístrojov.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 23. máj 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 23. máj 2019 - 12:30
Autori: 

Mgr. Obročníková Danka

Publikácia ponúka cesty, ktorými dieťa najprirodzenejšou činnosťou – hrou docieli vyjadrovanie svojich myšlienok a názorov v matematicko-logických operáciách. V publikácii venujem pozornosť možnostiam implementovania nových edukačných činností a návrhov do edukačného procesu, využitiu detských edukačných programov ako spôsobu nadobúdania matematickej gramotnosti, ako aj možnostiam variovania a nachádzania nových postupov v matematicko-logických operáciách.

Autori: 

Edita Šimčíková – Blanka Tomková

Predškolská edukácia predstavuje prvý kontakt dieťaťa so školským vzdelávaním. Realizuje sa prostredníctvom obsahu zakotveného v ŠVP ISCED 0 (2008) a rozpracovaného do jednotlivých podoblastí v tematických okruhoch. Matematický rozvoj poznania v predprimárnom vzdelávaní označuje súčasný základný pedagogický dokument ako matematicko-logickú podoblasť predškolskej edukácie.

Manuál lektora: Prehĺbiť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov matematiky základných škôl v oblasti rozvoja matematickej gramotnosti žiakov prostredníctvom využívania čitateľských stratégií.

Autori: 

PaedDr. Marcela Pjatková

Aktuálny vývoj spoločnosti, vedy a techniky si vyžaduje, aby aj učitelia prírodovedných predmetov postupne menili klasické formy, metódy a prístupy k edukačnému procesu za nové, inovačné. Medzi vhodné typy vzdelávania patrí aj projektové vyučovanie, ktoré umožňuje žiakom objavovať nové, zaujímavé spojitosti prírodovedných predmetov s praktickým životom a vedie ich k samostatnému, aktívnemu prístupu k učeniu.

Vzdelávací program ponúka učiteľom alternatívy rozvíjania matematickej gramotnosti žiakov základnej školy prostredníctvom aplikovania metakognitívnych stratégií do vyučovania matematiky v úzkej korelácii s prácou s textom (matematické slovné zadania, čítanie grafov, tabuliek).

Autori: 

M. Jakubeková, M. Havrlentová, K. Lučeničová

Učebný zdroj je určený učiteľom základných a stredných škôl, ktorí si chcú prehĺbiť a rozšíriť základné poznatky z oblasti štatistiky, matematickej a štatistickej gramotnosti, tvorenia testových úloh a didaktického testu pre vzdelávacie oblasti rozvíjajúce matematickú a štatistickú gramotnosť.

Učebný zdroj k vzdelávaciemu programu je určený účastníkom aktualizačného vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom programe IKT na hodinách matematiky. Špecifické ciele vzdelávacieho programu sú formulované v súlade s  obsahom programu a definované na každý modul samostatne. V tomto učebnom zdroji sú predstavené dva programy z kategórie opensource, ktorých možnosti sú o veľa väčšie ako len ich použitie v stredoškolskej matematike. Programy z kategórii opensource môžeme voľne meniť, keďže je prístupný ich zdrojový kód a vytváraťsi tak vlastné konfigurácie.

Autori: 

M. Pjatková,Ľ. Fapšo,S. Pavlíková

Učebný zdroj bol vytvorený k programu kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov matematiky, ktorým pomôže zlepšiť zručnosti pomocou IKT. Program Excel umožňuje ľahké zostrojovanie grafov funkcií preberaných na strednej škole, umožňuje ľahké riešenie matematických rovníc a ich sústav všetkým žiakom.

Učebný zdroj bol vytvorený ako študijný materiál k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Didaktická hra vo vyučovaní matematiky a má pomôcť splniť hlavný cieľ aktualizačného vzdelávania ‒ naučiť sa používať didaktickú hru ako edukačný prostriedok vo vyučovaní matematiky pôsobiaci komplexne na rozvoj osobnosti žiaka.

Hlavným cieľom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní je aktualizovať kompetencie učiteľov matematiky zamerané na zručnosť používať didaktickú hru ako inovačný edukačný prostriedok vo vyučovaní matematiky, ktorý komplexne pôsobí na rozvoj osobnosti žiaka.

Učebný zdroj Príprava žiakov ZŠ a nižších ročníkov osemročných gymnázií na matematickú olympiádu bol spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania s názvom Starostlivosť o nadaných žiakov pomocou matematickej olympiády v kategóriách Z4 až Z9. Je určený učiteľom matematiky v základných školách a v nižších ročníkoch osemročných gymnázií a obsahuje ukážky možných postupov tvorby úloh v rámci prípravy svojich žiakov na matematickú olympiádu.

Absolvent vzdelávacieho programu má kompetencie v oblasti využívania dynamického softvéru vo vyučovaní geometrie, vie vytvoriť výkres v dynamickom softvéri, sformulovať vzdelávacie ciele, navrhnúť učebné úlohy a kritériá hodnotenia. Dokáže navrhnúť, realizovať a korigovať projekt vyučovania s využitím vlastného výkresu (vlastných výkresov) vytvoreného (vytvorených) v dynamickom softvéri.

Rozšírenie poznatkov pedagogických zamestnancov o možnostiach využívania aktivizujúcich vyučovacích metód na rozvoj podnikateľských kompetencií, podporu podnikateľského myslenia a motiváciu žiakov k podnikaniu.

Vzdelávanie je zamerané na praktické riešenia spojitosti edukačných tém prírodovedných predmetov s reálnym životom.

Program kontinuálneho vzdelávania rozvíja, udržiava a prehlbuje profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na
efektívnu implementáciu digitálnej gramotnosti do edukačného procesu na základných a stredných
školách a rozvíja zručnosti a vedomosti pri rozvoji digitálnej kompetencie a gramotnosti, ktoré podporujú
vyššiu úroveň uvažovania a analýz.

Prehĺbiť a aktualizovať profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti
učiteľov matematiky v oblasti rozvoja matematickej gramotnosti žiakov.