matematika

Autori: 

Šikulová Mária, Ing.

Učebný zdroj ponúka názorné a doplňujúce úlohy ku kružnici a kruhu pre žiakov základnej školy. Autorka ponúka tematicky zaujímavé úlohy na pochopenie rozdielu medzi kružnicou a kruhom a zároveň precvičenie výpočtu polomeru, priemeru, obvodu a obsahu.

Autori: 

Šikulová Mária, Ing

Publikácia obsahuje úlohy na precvičovania poznatkov žiakov 2. stupňa ZŠ o trojuholníku. Úlohy sú zamerané na určovanie strán trojuholníka, uhlov trojuholníka, obvodu trojuholníka a určovanie obsahu trojuholníka. Autorka prezentuje úlohy zamerané na určovanie ťažníc trojuholníka, osi súmernosti a na využitie Pytagorovej vety.

Autori: 

Šikulová Mária, Ing

Učebný zdroj je určený pre vyučovanie matematiky. Publikácia obsahuje 22 pracovných listov s úlohami zameranými na zlomky. Publikácia je vhodná na precvičovanie učiva.

Učebný zdroj sa skladá z piatich učebných textov z vybraných učív voliteľného predmetu „Cvičenia z matematiky“ v 9. ročníku z tematických celkov „Mocniny a odmocniny“, „Pravdepodobnosť a štatistika“ a „Podobnosť trojuholníkov. Ďalšiu časť tvorí 5 pracovných listov z uvedených tematických celkov. Poslednú časť tvoria dva testy, a to „Príprava na testovanie 9“ a „Tretia mocnina a odmocnina“. Pracovné listy a testy obsahujú aj riešenia úloh a vyhodnotenia žiackych výsledkov.

Učebný zdroj sa skladá z piatich učebných textov z vybraných učív voliteľného predmetu „Cvičenia z matematiky“ v 8. ročníku z tematických celkov „Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami“, „Premenná, výraz, rovnica“, „Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov“ a „Finančná matematika“. Ďalšiu časť tvoria tri pracovné listy z uvedených tematických celkov. Poslednú časť tvoria dva testy, a to Opakovanie učiva zo 7. ročníka (vstupný test) a Opakovanie učiva TC 1 a TC 2. Pracovné listy a testy obsahujú aj riešenia úloh a vyhodnotenia žiackych výsledkov.

Autori: 

Leščinský Miroslav, PaedDr.

Učebný zdroj ponúka  3. časť testov z matematiky. Obsahuje úlohy z tematického celku geometria a meranie Obrázky v testoch sú ilustračné. Dĺžky úsečiek a veľkosti uhlov na obrázkoch nemusia presne zodpovedať zadaniam úloh. Táto zbierka úloh môže byť  vhodnou učebnou pomôckou pri príprave na celoslovenské testovanie a prijímacie pohovory na stredné školy. Testy je možné nakopírovať a je k nim priložený aj odpoveďový hárok s pokynmi na jeho vyplnenie.

Autori: 

Leščinský Miroslav, PaedDr.

Učebný zdroj ponúka súbor testov z matematiky pre žiakov 9. ročníka základnej školy a metodický materiál pre učiteľov k predmetu. Pracovné listy sa zameriavajú na tematický celok čísla, premenné a počtové výkony s číslami. Pre žiakov bude vhodnou učebnou pomôckou pri príprave na celoslovenské testovanie a prijímacie pohovory na stredné školy.

Autori: 

Baňasová Jana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre vyučovanie matematiky. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov zameraných na premenu jednotiek dĺžky.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov, ktoré sú zamerané na súhrne opakovanie učiva 9. ročníka základnej školy. Obsahuje úlohy zamerané na aritmetiku i geometriu. 

Autori: 

Prezbruchová Lucia, Bc.

Učebný zdroj je určený pre sekundárne vzdelávanie  matematiky. Zdroj obsahuje zbierku úloh z matematiky zameraných na čísla a operácie s číslami, na matematické hlavolamy, na objem a povrch hranola a na konštrukčné úlohy.

Autori: 

Bodyová Kristína, Ing.

Učebný zdroj ja určený pre sekundárne vzdelávanie základnej školy. Tento zdroj je možné  použiť na opakovacích hodinách matematiky, na cvičeniach z matematiky, alebo na matematickom krúžku na uvoľnenie, alebo na zmenu činnosti a zároveň zábavu.  

Autori: 

Prezbruchová Lucia, Bc.

Učebný zdroj obsahuje zábavné slovné úlohy, matematické osemsmerovky a úlohy na rozvoj matematickej gramotnosti prostredníctvom čítania grafov. V geometrickej časti učebného zdroja autorka ponúka úlohy zamerané na využitie Pytagorovej vety a na využitie kruhu, kružnice a opísanej kružnice.

Autori: 

Krochtová Jana, Mgr.

Autorka v prvej časti publikácie ponúka v teoretickej rovine vysvetlenie pojmov labyrint, bludisko, tangram a hlavolam. V druhej, empirickej časti prezentuje ich praktické ukážky spojené s ich možným riešením.

Učebný zdroj sa skladá z piatich učebných textov z vybraných učív voliteľného predmetu „Cvičenia z matematiky“ v 7. ročníku z tematických celkov „Zlomky“, „Percentá“, „Objem a povrch kocky a kvádra“, „Pomer. Priama a nepriama úmernosť“ a „Kombinatorika“. Ďalšiu časť tvoria 4 pracovné listy z uvedených tematických celkov. Poslednú časť tvoria dva testy, a to „Zlomky a racionálne čísla“ a „Priama a nepriama úmernosť“. Pracovné listy a testy obsahujú aj riešenia úloh a vyhodnotenia žiackych výsledkov.

Učebný zdroj sa skladá z piatich učebných textov z vybraných učív voliteľného predmetu „Cvičenia z matematiky“ v 6. ročníku z tematických celkov „Desatinné čísla“, „Meriame obsahy, jednotky obsahu“ a „Uhly“. Ďalšiu časť tvoria 4 pracovné listy z uvedených tematických celkov. Poslednú časť tvoria dva testy, a to Delenie desatinných čísel písomne a Výstupný test. Pracovné listy a testy obsahujú aj riešenia úloh a vyhodnotenia žiackych výsledkov.

Učebný zdroj sa skladá zo siedmich učebných textov z vybraných učív voliteľného predmetu „Cvičenia z matematiky“ v 5. ročníku z tematických celkov „Počítame spamäti“, „Násobenie a delenie“, „Čísla väčšie ako 10 000“, „Rímske číslice a čísla“, „Meranie“, „Premieňanie jednotiek“, „Počítame písomne“ a „Obvod útvaru“. Ďalšiu časť tvoria 4 pracovné listy z uvedených tematických celkov. Poslednú časť tvoria dva testy, a to „Písomné sčítanie a odčítanie“ a „Premena jednotiek dĺžky“. Pracovné listy a testy obsahujú aj riešenia úloh a vyhodnotenia žiackych výsledkov.

Autori: 

Balážova Soňa, Ing.

Autorka vytvorila učebný zdroj Tvorivá matematika pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ. Obsahuje pracovné listy s rôznorodými zadaniami na premenu jednotiek, meranie dĺžky, geometrické útvary, výpočty obvodov a obsahov. Autorka tu zakomponovala aj magické štvorce, postupové a zábavné úlohy. Využila štvorcové, obdĺžnikové a trojuholníkové  siete, tabuľky, pojmovú mapu, názorné obrázky, priestor na rysovanie a vyznačovanie, a zároveň uplatnila aj zreteľné medzipredmetové vzťahy, najmä so slovenským jazykom.

Učebný zdroj je určený na vyučovanie matematiky v deviatom ročníku základnej  školy. V zdroji sa nachádzajú pracovné listy zamerané na čísla a operácie s nimi, na deliteľnosť prirodzených čísel, percentá, priama a nepriama úmernosť, premenné, výraz a rovnica, slovné úlohy, šttvoruholníky, hranol a pravdepodobnosť.

Publikácia obsahuje 9 pracovných listov, v ktorých sú spracované témy s názvom: Trojuholníky I.; Trojuholníky II.; Hádaj číslo; Písmenkové sudoku; Matematické sudoku – Rímske číslice; Matematické sudoku – Arabské číslice; Súčet a súčin; Prelievanie vody; Záhadná skrinka – lineárne rovnice  a Zaujímavé úlohy. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov 9. ročníka základnej školy.

 

Autori: 

Cisko Miloslav Mgr.

Učebný zdroj ponúka doplňujúce úlohy k matematickým rozprávkam pre žiakov 6. ročníka ZŠ Matematické rozprávky vznikali ako určitá odozva na potreby súčasnosti. Autor ako rozprávkových hrdinov uvádza pre žiakov populárnych hrdinov z filmov pre deti. Výpočet aritmetického priemeru sa opiera o znalosť delenia.

Učebný zdroj ponúka doplňujúce úlohy k matematickým rozprávkam, ktoré nadväzujú na Matematické rozprávky, učebný zdroj pre žiakov 6. ročníka ZŠ. Autor ponúka tematicky zaujímavé úlohy na precvičenie výpočtu aritmetického priemeru. Okrem matematických úloh by sa mal riešiteľ zamyslieť nad osudmi postáv, porovnať ich so sebou, nadobudnúť vhodné postoje, rozvíjať empatiu.

Autori: 

Aghová Timea, PeadDr.

Publikácia je písaná v maďarskom jazyku.  Vhodná  je pre učiteľov matematiky, ktorí vzdelávajú žiakov staršieho školského veku.  Spracovaná je téma  Poradie počtových výkonov. ˇÚlohou žiakov je vypočítať zadania úloh. 

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov zameraných na súmernosť, konvexnosť, osovú súmernosť, osovú a stredovú súmernosť, pomer, priamu a nepriamu úmernosť,  premenu jednotiek a výrazy. Určená je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov 7. ročníka základnej školy. 

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov, ktoré sú zamerané na kombinatoriku, kombinatorickú geometria, hlavolamy. Určená je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov 7. ročníka základnej školy. 

Autori: 

Mgr. Balažiková Jarmila

Učebný zdroj obsahuje pracovné listy pre žiakov šiesteho ročníka pre predmet „ Hravá matematika“. Jednotlivé tematické celky – 1. Prirodzené čísla , 2. Desatinné čísla, 3.Uhol a rovinné útvary, 4. Kocka, kváder sú predurčené k prepojeniu praxe s učením hravou, nenásilnou formou.K tematickým celkom sú vypracované pracovné listy, ktoré napomáhajú k lepšiemu upevneniu učiva hravou formou. V druhej časti sa nachádzajú úlohy k tematickým celkom Desatinné čísla, Uhol a rovinné útvary a Kocka, kváder.

Autori: 

Mgr. Vargicová Želmíra

Učebný zdroj je určený pre učiteľov vyučujúcich matematiku. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov, ktoré obsahujú zážitkový text. Úlohy sú zamerané na celé a desatinné čísla.

Autori: 

Mgr. Balažiková Jarmila

Učebný zdroj obsahuje pracovné listy pre žiakov šiesteho ročníka pre predmet „ Hravá matematika“. Jednotlivé tematické celky – 1. Prirodzené čísla , 2. Desatinné čísla, 3.Uhol a rovinné útvary, 4. Kocka, kváder sú predurčené k prepojeniu praxe s učením hravou, nenásilnou formou.K tematickým celkom sú vypracované pracovné listy, ktoré napomáhajú k lepšiemu upevneniu učiva hravou formou. V prvej časti sa nachádzajú pracovné listy k prvému tematickému celku - Prirodzené čísla.

Krátka metodická inšpirácia je zameraná na tému osová a stredová súmernosť v piatom ročníku základnej školy. Cieľom aktivít je implementovať kooperatívne vyučovanie na zefektívnenie práce žiakov na hodinách matematiky, rozvíjať logické myslenie, tvorivé schopnosti žiakov a viesť ich k zodpovednosti za riešenie zadaných úloh. Učiteľ má možnosť meniť jednotlivé aktivity podľa potreby.

"Dôsledky finančnej (ne) gramotnosti"

Lektor: 
Julian Gerhart
Michal Němec
Slavomír Štastný
Štefan Máj
Roman Fusek
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Ing. Miroslava Jakubeková
Forma podujatia: 
prezenčne