Využitie čitateľských stratégií na podporu rozvoja matematickej gramotnosti žiakov základnej školy

Vzdelávací program ponúka učiteľom alternatívy rozvíjania matematickej gramotnosti žiakov základnej školy prostredníctvom aplikovania metakognitívnych stratégií do vyučovania matematiky v úzkej korelácii s prácou s textom (matematické slovné zadania, čítanie grafov, tabuliek). Obsah vzdelávacieho programu determinuje matematickú gramotnosť súbežne aj v kontexte požiadaviek medzinárodných i národných testovaní, zameriava sa na aplikáciu taxonómií pri tvorbe kontextových úloh podporujúcich matematickú gramotnosť s využitím čitateľských stratégií RAP, REAP, SQ3R, PLAN, KWL, 3-2-1, Porovnaj - rozlíš. Návrh programu kontinuálneho vzdelávania vytvára predpoklad aktualizácie kompetencií učiteľov základných škôl v oblasti projektovania vyučovania matematiky s využitím čitateľských stratégií.

Číslo akreditácie: 
1753/2017_KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Zbierka úloh pre vzdelávací stupeň ISCED 1 (NÚCEM Bratislava)
Trendy úrovne kľúčových kompetencií žiakov 4. ročníka základných škôl (NÚCEM Bratislava)
Zbierka uvoľnených úloh z matematiky TIMSS 2011 (NÚCEM Bratislava)
Matematika pre život: Zbierka úloh na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov primárnej školy (Palková, V. - Prídavková, A. a kol.)
Zbierka úloh pre vzdelávací stupeň ISCED 2 (NÚCEM Bratislava)
Zbierka uvoľnených úloh z testovania matematickej a čitateľskej gramotnosti pre 2. stupeň základných škôl a 1. - 4. ročník osemročných gymnázií (NÚCEM Bratislava)
Úlohy na rozvíjanie matematickej gramotnosti žiakov 2. stupňa základných škôl (Bálint, Ľ. - Kuzma, J.)
Metakognitívne stratégie rozvíjajúce proces učenia sa žiakov (Heldová, D. - Kašiarová, N. - Tomengová, A. a kol.)
ŠVP. Matematika (Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami). Prílohy ISCED 1, 2 (ŠPÚ Bratislava)
Rozhodnutie o schválení: