Didaktická hra „matematico“ – matematický poker

Didaktická hra „matematico“ – matematický poker

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…

 

Názov: Didaktická hra „matematico“ – matematický poker

Cieľová skupina: 4. ročník, základná škola

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami, matematika

Kľúčové kompetencie:

Rozvoj logického a kritického myslenia

Rozvoj špecifického matematického myslenia

Rozvoj analytických schopností žiakov

Aktivizácia vyšších kognitívnych procesov

Riešenie problémových úloh

 

Ciele:

Aplikovať stratégiu riešenia problémovej úlohy na didaktickú hru matematico“.

Riešiť problémové úlohy a zdôvodniť svoje riešenie.

Prostredie:

trieda, interiér

Forma a počty:

individuálna, frontálna a skupinová

Trvanie

20 min.

 

Anotácia / Úvod / Edukačný kontext aktivity / Zhrnutie aktivity:

Didaktická hra je určená pre žiakov 4. ročníka 1. stupňa základnej školy. Zámerom hry je zábavnou formou rozvíjať u žiakov vyššie kognitívne procesy. Žiaci nachádzajú rôzne spôsoby riešenia problémového zadania s cieľom získať čo najvyšší počet bodov. Súčasťou didaktickej hry je aj číselný hlavolam (tabuľka čísel, ktorú si vytvárajú žiaci sami). Využitie didaktickej hry je možné aj v rámci realizácie škôl v prírode.

Potrebný materiál:

súbor 52 kartičiek s číslami od 1 – 13 (štyri sety čísel od 1 po 13), obálka

papier alebo štvorčekový zošit, písacie potreby pre každého žiaka

Opis postupu realizácie:

Z pripraveného počtu 52 kartičiek s číslami od 1 po 13 si náhodným výberom učiteľ postupne vytiahne z obálky 25 kartičiek. Žiaci do pripravenej tabuľky 5 x 5 vpisujú čísla, ktoré sú priebežne žrebované. Úlohou žiakov je zapísať tabuľku číslami tak, aby boli splnené podmienky „bodované pozície“. Zápis čísel do tabuľky prebieha v časovom limite, ktorý určuje učiteľ rýchlosťou ťahania čísel z obálky. Učiteľ vytiahne číslo a žiaci ho následne hneď zapíšu do tabuľky. Body sa sčítavajú za každý riadok i stĺpec samostatne. Dôležité upozornenie pre učiteľa: v jednom riadku, resp. stĺpci sa prideľuje len jeden počet bodov za splnenú „bodovanú pozíciu“. Žiaci by mali prísť na to, ktorá pozícia je pre nich najvýhodnejšia. Na záver sa sčíta konečný sumár získaných bodov. Vyhráva ten žiak, ktorý docieli najvyšší počet bodov. Súčasťou hry je aj zdôvodnenie riešenia – istá forma sebareflexie žiakov. Nájsť optimálny variant je problémová úloha pre žiakov, ktorú cyklicky môžu riešiť v následnom kole, resp. v novej hre (opäť prázdna tabuľka, čísla sa ťahajú z obálky z 52 kartičiek).

  

Bodovaná pozícia

Počet bodov

Jedna dvojica rovnakých čísel

10

Tri rovnaké čísla

40

Štyri rovnaké čísla – poker

160

Päť po sebe idúcich čísel – postupka

50

Trikrát „1“ a dvakrát „13“

100

 

Poznámka: Čísla v riadkoch a stĺpcoch nemusia ísť za sebou. Odporúčam mať tabuľku s bodovacími pozíciami umiestnenú tak, aby ju žiaci mali pred očami.

Žiak má určiť nielen vhodnú stratégiu riešenia zápisu čísel do tabuľky, ale aj výberu bodovacej pozície.

 

Príklad:

Učiteľ postupne vytiahol kartičky s číslami: 6, 4, 1, 13, 1 ,7, 5…

Žiak ich priamo zapísal do tabuľky:

 

6

4

7

5

3

50 bodov

11   

4

12

9

10

0 bodov

1

13

1

13

1

100 bodov

11

4

7

2

5

0 bodov

8

4

8

9

2

10 bodov

 

Body:      10        40 (160)     10       0           0 bodov

 

Následne žiak sám prideľuje body v riadkoch a stĺpcoch podľa bodovacích pozícií.

Môže nastať situácia, že žiak si vyberie bodovaciu pozíciu, ktorá má nižší počet pridelených bodov. Sumár získaných bodov môže byť teda rozdielny: 220 bodov alebo aj 340 bodov.

Závisí to od jeho analytického myslenia. Ak si uvedomí, že v druhom stĺpci má poker za 160 bodov a nielen tri rovnaké čísla za 40 bodov.

 

Poznámky pre učiteľa:

Odporúčam pri prvej aplikácii v edukačnom procese začať hru spoločne so žiakmi: zápis čísel do tabuľky na tabuli, ukázať výber najvýhodnejšej pozície, prideliť body v riadkoch i stĺpcoch i samotný súčet bodov by mal urobiť učiteľ v úzkej kooperácii so žiakmi. Až následne by žiaci hrali, zapisovali čísla do svojich tabuliek samostatne. Overenie, kontrolu získaných bodov si majú žiaci urobiť navzájom (napr. výmena v rámci dvojíc v laviciach). Postupne odporúčam klásť dôraz na zdôvodnenie vybratého riešenia žiakmi. Žiak má nájsť v tabuľke čísel aj iné riešenie už bez časového limitu.

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Hra sa môže opakovať aj so zmenenými podmienkami. Čísla si žiaci môžu zapisovať pod tabuľku a až potom ich zapisovať. Závisí od úrovne vedomostí, ale aj zručností žiakov (napr. orientácia v tabuľke).

 

Autor/Zdroj:

PaedDr. Tatiana Komanová, učiteľ profesijného rozvoja, DP MPC Košice

Ďalšie zdroje:

KREJČOVÁ, Eva, 2014. Hry a matematika na 1. stupni základní školy. Praha: SPN. ISBN 978-80-7235-548-8.