Hravá matematika v materskej škole

Predškolská edukácia predstavuje prvý kontakt dieťaťa so školským vzdelávaním. Realizuje sa prostredníctvom obsahu zakotveného v ŠVP ISCED 0 (2008) a rozpracovaného do jednotlivých podoblastí v tematických okruhoch. Matematický rozvoj poznania v predprimárnom vzdelávaní označuje súčasný základný pedagogický dokument ako matematicko-logickú podoblasť predškolskej edukácie. Navrhovaný Štátny vzdelávací program pre materské školy (predprimárne vzdelávanie, 2013) sa tejto problematike venuje v rámci vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami a túto oblasť člení do štyroch podoblastí: 1. Čísla, premenná a počtové výkony s číslami. 2. Geometria a meranie. 3. Logika, dôvodenie, dôkazy, kombinatorika a pravdepodobnosť. 4. Práca s informáciami. Poradie jednotlivých podoblastí nemusí byť v školských vzdelávacích programoch zachované a v priamej pedagogickej praxi striktne izolované. Navrhujeme zameniť aspoň poradie prvých dvoch podoblastí - Geometria a meranie a Čísla, premenná a počtové výkony s číslami. Pri plánovaní činností je potrebné dôkladne zvážiť vekovú kategóriu a schopnosti detí a podľa toho prelínať obsah matematickej prípravy z jednotlivých podoblastí. Publikácia, s ktorou teraz prichádzate do kontaktu, prináša prehľad zamerania jednotlivých podoblastí podľa navrhovaného ŠVP (2013) a konfrontuje ho s platným ŠVP (2008). Našou snahou je pomôcť učiteľkám zorientovať sa v problematike a uľahčiť tak manažérsku prácu v materskej škole. Obsah predloženého materiálu je rozdelený na tri základné kapitoly, ich názvy kopírujú názvy prvých troch podoblastí, poslednej podoblasti s informatickou problematikou nevenujeme pozornosť. V každej podkapitole sa zameriavame na jednu z matematických tém (možno sa budú zdať tieto názvy náročné, ale v plánoch nie je potrebné použiť ich v tejto podobe), ktorá je zakotvená v obidvoch dokumentoch, len v iných formuláciách požiadaviek na obsah a výkon. Preto po teoretickej analýze prichádza vždy aplikačná časť a námety na stratégie edukácie v danej téme zväčša pre vekovú skupinu 5-6 ročných detí. Podľa možnosti text dopĺňame aj obrazovým materiálom. Veríme, že materiál pomôže objasniť nielen otázniky nad novokoncipovaným záväzným pedagogickým dokumentom, ale prispeje aj ku skvalitneniu matematickej prípravy detí v materských školách.

Autori: 
Edita Šimčíková – Blanka Tomková
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
76s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: