Prvé skúsenosti z hodnotenia projektu „Vzdorujeme extrémizmu“

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) realizuje v rámci programu Erasmus+ medzinárodný projekt „Vzdorujeme extrémizmu“. Hlavným cieľom projektu je podporiť pôsobenie učiteľov v spôsobe riešenia problematiky extrémizmu u žiakov mladšieho školského veku.

Zamestnanci MPC metodicky spracovali 6 vyučovacích hodín, ktoré učitelia v štyroch základných školách implementovali do výučbového procesu zážitkovou formou tak, aby žiaci uvedenú problematiku vnímali v kontexte a širších súvislostiach. Vyučovacie hodiny boli zamerané na podporu efektívneho učenia sa, rozvoj sociálnych a komunikačných kompetencií žiakov 4. a 5. ročníka, na tréning zručností ako nekonfliktne a empaticky vyjadriť svoj názor, akceptovať rôznorodosť kultúr zažívaných v prostredí triedy, na porozumenie rozdielov medzi pojmami napr. stereotyp a fakt, dôsledok a príčina, pozitívna a negatívna forma extrémizmu.

MPC v súčasnosti zabezpečuje hodnotenie realizovaných aktivít formou fokusových skupín priamo so žiakmi, ktorí sú súčasťou projektových aktivít a vedie štruktúrované rozhovory s učiteľmi v ich školskom prostredí. Z aktuálnych vyjadrení učiteľov z Nitrianskeho kraja a Bratislavského kraja vyplýva, že „materiály boli didakticky a účelne pripravené vrátane hrových aktivít s možnosťou ich okamžitej aplikácie“, „žiaci sa už po prvej vyučovacej hodine tešili na ďalšiu“, „uvítali by viac takto spracovaných materiálov“. Žiakom v rámci fokusových skupín bolo ponúknutých 9 otázok, na ktoré živo, so záujmom, nadšením a detailným vybavovaním si zážitku odpovedali.

Výstupy, ktoré MPC komplexne spracuje a vyhodnotí vo väzbe na stanovené ciele projektu, budú prezentované na spoločnom projektovom stretnutí v Cardiffe a stanú sa súčasťou vzdelávacieho materiálu, ktorý bude prístupný aj ďalším školám.