Od Prešporka po Bratislavu

Dňa 19.03.2019 sa v priestoroch Múzea mesta Bratislavy uskutočnil metodický deň s názvom Od Prešporka po Bratislavu, ktorý zorganizovalo regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra (RP MPC) v Bratislave v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy.

Cieľom metodického seminára bolo rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov dejepisu v oblasti poznatkov o historických udalostiach vzniku Múzea mesta Bratislavy, pripojenia Bratislavy k Československu, o vzniku názvu Bratislava, ich využitie v edukačnom procese a prezentovať metodické materiály určené pre učiteľov spoločenskovedných predmetov.

Na seminári sa zúčastnili učitelia spoločenskovedných predmetov zo základných a stredných škôl z Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja.

Účastníkov podujatia privítala PaedDr. Darina Bačová, zástupkyňa  RP MPC Bratislava a zároveň ich   informovala o príprave a realizácii vzdelávacích aktivít pre pedagógov počas prvého polroku 2019 (odborné semináre). PaedDr. Oľga Nestorová a PaedDr. Mária Onušková z RP MPC Bratislava prezentovali účastníkom metodické materiály vytvorené pri príležitosti osláv významných historických výročí v roku 2018, učebný zdroj zameraný na prácu s písomným prameňom a ich následné využitie v edukačnom procese.

V druhej časti metodického dňa PhDr. Beáta Husová a PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD. z Múzea mesta Bratislavy prezentovali interaktívny virtuálny program s fyzickým rozhraním so sprievodným vzdelávaním pod názvom Príbeh Starej radnice k projektu o 700-ročnej Starej radnici. Pod ich vedením si učitelia mohli prakticky vyskúšať stavbu a prestavby Starej radnice.

V poslednej časti podujatia sa prítomní učitelia zúčastnili komentovanej výstavy k neformálnemu vzdelávaciemu programu Od Prešporka po Bratislavu s odborným výkladom autorky výstavy PhDr. Eleny Kurincovej, ktorá zúčastnených voviedla prostredníctvom fotografií do obdobia roku 1919 a historických udalostí pripojenia Bratislavy k Československu (13. 2. – 19. 5. 2019). Následne  PhDr. Beáta Husová a PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD.  predstavili učiteľom krátky dobový film Atmosféra doby v Bratislave v 20. rokoch 20. storočia a jeho využitie vo vyučovacom procese.

Účastníci metodického dňa vyjadrili spokojnosť s obsahom, priebehom aj s celkovým zameraním  podujatia, za pozitívum považovali hlavne tú skutočnosť, že získali nové informácie a metodické materiály k svojej pedagogickej činnosti.