IKT v predprimárnom vzdelávaní (odborný seminár)

Detašované pracovisko MPC v Trnave dňa 1.4.2019 zorganizovalo odborný seminár pod názvom IKT v predprimárnom vzdelávaní.

Cieľovou skupinou boli učitelia materských škôl. Seminár otvorila PaedDr. Silvia Mináriková PhD., ktorá prítomné učiteľky materských škôl oboznámila s pripravovanou ponukou neakreditovaných programov ktoré pripravilo DP MPC Trnava do 30.6.2019.

Lektorkou seminára bola PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. z Trnavskej univerzity – Pedagogická fakulta. Obsah semináru bol rozdelený na dve časti. V teoretickom vstupe sa lektorka venovala témam digitálnej gramotnosti vo vzťahu k potrebám dnešnej spoločnosti, možnému vplyvu IKT na deti v materských školách, ponuke elektronických vzdelávacích materiálov a edukačných softvérov. V druhej časti lektorka predstavila prostredie Hot potatoes v dvoch funkcionalitách: zoraďovanie prvkov a priraďovanie prvkov. Následne si účastníčky na základe inštrukcií skúsili vytvoriť vlastné interaktívne hry pre deti MŠ. Počas činnosti spontánne prebiehala neformálna diskusia o skúsenostiach učiteliek s edukačnými softvérmi vo vlastnej praxi.

Seminár bol realizovaný v dvoch časových intervaloch – jeden dopoludňajších hodinách a jeden v popoludňajších hodinách vždy pre 15 účastníkov.