Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť

Učitelia občianskej náuky a dejepisu z nitrianskych stredných odborných škôl a gymnázií sa spoločne so svojimi žiakmi stali pozornými poslucháčmi a súčasťou podnetného seminára s panelovou diskusiou Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť v priestoroch UKF v Nitre.

Seminár bol zrealizovaný 01. marca Ústavom politických vied SAV, Slovenským národným múzeom – Múzeom židovskej kultúry, Štátnym pedagogickým ústavom, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre (UKF), Metodicko-pedagogickým centrom, Sekciou vedy a techniky MŠVVaŠ SR a Ministerstvom kultúry SR ako projekt proti prejavom extrémizmu, ktorý sa v súčasnosti vo zvýšenej miere objavuje v našej spoločnosti.

Seminár bol venovaný téme extrémizmu, holokaustu a osobnosti slovenskej politiky Milanovi Hodžovi, štátnikovi a politikovi. Odborníci na uvedené témy primeranou a ľudsky príťažlivou formou prezentovali učiteľom a žiakom náročné témy holokaustu, podali obraz o spoločenskej a politickej situácii v minulosti, s odkazom na neustálu aktuálnosť a potrebu venovať sa uvedenej problematike aj v súčasnosti.

Podujatie bolo zdrojom aj zaujímavých faktov a informácií zo života významnej postavy našich národných dejín Milana Hodžu. Cennou pridanou hodnotou seminára bolo spoločné stretnutie žiakov, učiteľov a verejnosti a ich vzájomná výmena skúseností v rámci panelovej diskusie.