Prírodovedná gramotnosť v kontexte merania PISA

Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Žilina zorganizovalo dňa 28.02.2018 pre učiteľov 2.stupňa základnej školy vyučujúcich predmety fyzika, chémia a biológia odborný seminár, zameraný na oblasť skúmania prírodovednej gramotnosti žiakov v testovaní PISA. Odborný seminár viedla PaedDr. Anna Šurinová.

V jeho prvej časti zhrnula obsah a spracovanie výsledkov merania prírodovednej gramotnosti vo výskume PISA, prezentovala zmeny výkonu žiakov Slovenskej republiky v jednotlivých cykloch merania. V druhej časti odborného seminára si učitelia na vlastnej koži vyskúšali pozíciu žiakov - riešili a rozoberali obsah pripravených testových úloh na rôzne úrovne prírodovednej gramotnosti v jednotlivých predmetoch.

Formou praktických aktivít sa oboznámili s konkrétnymi aktivizujúcimi metódami a prístupmi v prírodovednom vzdelávaní a možnosťami ich implementovania do edukácie. Výmena vzájomných skúsenosti pedagógov na množstvo a formuláciu úloh v testovaní prírodovednej gramotnosti žiakov v štúdii OECD PISA, otázky na lektorku a diskusia sú dôkazom zmysluplnosti a efektivity realizovaného podujatia. Túto skutočnosť potvrdzuje záverečná reflexia a zhodnotenie podujatia samotnými pedagógmi.