Ako umenie prispieva k lepšiemu vzdelávaniu v školách

Umenie a kreativita môžu pozitívne ovplyvňovať dosiahnuté výsledky žiakov vo vyučovacom procese, ale môžu podporiť aj rozvoj kritického myslenia mladého človeka. To je hlavná idea trojdňového stretnutia delegátov projektu MOKKA, ktoré sa dnes skončilo na pôde Metodicko-pedagogického centra v Bratislave.

Cieľom medzinárodného projektu MOKKA je posilniť úspešnú integráciu s ohľadom na sociálnu a kultúrnu rôznorodosť a sebavedomie mládeže prostredníctvom rozvíjania jej kreativity a nadania. Slovensko hostí delegátov zo šiestich krajín (Belgicko, Bulharsko, Estónsko, Holandsko, Litva, Nemecko) so zámerom prezentovať a navzájom si vymeniť skúsenosti a príklady dobrej praxe, ako sa dajú umenie a kreativita využiť na vyučovaní rôznych predmetov v škole.

Zahraniční delegáti sa oboznámili s výsledkami a výstupmi národného projektu Aktivizujúce metódy vo výchove, ktorý MPC realizovalo v období 2013 – 2015. V úlohe žiakov si vyskúšali interaktívne vzdelávanie, zaujímavú hru, pri ktorej sa žiaci môžu zapojiť do vytvárania animácií alebo vytvárať mapu s určitými objektmi spoločného významu, napríklad mapu múzeí, galérií či kultúrnych pamiatok a pod.

„Umenie bolo vždy nástrojom na vyjadrenie vlastného názoru a taktiež na sprostredkovanie istého posolstva. Umenie je o emóciách, takže aj naše poznatky sa na základe emócií v nás lepšie ukladajú. Aj to je prostriedok na riešenie výchovných problémov v súčasnosti,“ poznamenala garantka projektu MOKKA za Slovenskú republiku, riaditeľka sekcie kontinuálneho vzdelávania a profesijného rozvoja MPC Darina Výbohová. Ďalej uvádza, že „ak poznatky sprostredkujeme žiakom prostredníctvom umenia a emócií – môžu si z toho viac odniesť aj v rámci iných oblastí života, nielen edukačných,“. Pre edukáciu mládeže je dôležité aj to, že zaujímavými návštevami galérií či múzeí sa jej otvára priestor na vytváranie pozitívneho vzťahu k týmto inštitúciám, aby tam chcela chodiť aj vo svojom voľnom čase a prijímať podnety na kreativitu, ktorú môže využiť vo všetkých oblastiach profesijného i súkromného života.

V tejto súvislosti delegáti navštívili Galériu mesta Bratislavy a Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), s ktorými MPC spolupracuje. „Exkurzia do múzea či galérie by nemala byť len prechádzkou, ale mala by byť miestom, kde sa niečo deje, kde sa mladí ľudia nielen zabavia, ale aj niečo dozvedia. Táto aktivita by mala byť účelne prepojená s tým, čo sa učia aj v škole,“ uzatvára Darina Výbohová.

 

Zlatá klapka – ocenenie aj pre pedagógov

 

Vyvrcholením pobytu zahraničných delegátov projektu MOKKA bolo vyhodnotenie celoštátnej súťaže Zlatá klapka spojenej s galavečerom dňa 14. marca 2018 v divadle Aréna v bratislavskej Petržalka. Súťaž pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje Základná umelecká škola J. Albrechta v Bratislave-Petržalke a oceňuje najlepšie audiovizuálne dielka žiakov v rôznych kategóriách. Galavečer je kópiou reálneho filmárskeho sveta a filmových festivalov, o ocenených rozhoduje odborná porota. Metodicko-pedagogické centrum v rámci tohto podujatia oceňuje pedagógov, pod ktorých vedením a s ktorých pomocou audiovizuálne diela žiakov vznikli. Tentokrát dostali ocenenie v kategórii dokument Alena Glončáková a Matúš Pšenko zo Súkromnej strednej umeleckej školy vo Zvolene, Peter Pallo zo základnej školy v Trstenej, Monika Pilková z gymnázia v Trenčíne. Špeciálnu cenu s účasťou na medzinárodnom sympóziu v Paderborne získal Maroš Sucháč, študent SSUŠ Zvolen za dokument Sen.

 

Foto: Slávka Gécová