Odborný seminár s panelovou diskusiou SLOVENSKO PRI VZNIKU ČESKO-SLOVENSKA

Odborný seminár SLOVENSKO PRI VZNIKU ČESKO-SLOVENSKA bol s podporou Detašovaného pracoviska MPC v Nitre realizovaný v priestoroch UKF Nitra Ústavom politických vied SAV a ďalších partnerských organizácií MŠVVaŠ SR 19. marca 2019.

Učitelia dejepisu, občianskej náuky spoločne so svojimi žiakmi získali nové informácie, poznatky v tematickom okruhu Existencia Slovákov v Rakúsko-Uhorsku pred prvou svetovou vojnou a koncepcie slovenskej politiky, ktoré mali zlepšiť postavenie slovenského národa v rámci habsburskej monarchie. Tematický okruh Na začiatku vojny sprostredkoval informácie o vyhlásení politickej pasivity a presune ťažiska slovenskej politiky do zahraničia, o formovaní českého a slovenského odboja. Tretí okruh Aktivity domácej slovenskej politiky sprístupnil zaujímavé skutočnosti o situácii v regiónoch v roku 1918, o Martinskej deklarácii a vzniku Česko-Slovenska formou prednášky a následnej panelovej diskusie.

Odborný seminár svojou prítomnosťou podporilo 80 účastníkov, učiteľov a žiakov stredných odborných škôl a gymnázií z nitrianskeho regiónu, ktorí si určite obohatili svoje publikačné zdroje o voľne prístupné tituly odbornej literatúry viažucej sa k zaujímavých témam realizovanej aktivity.