Inšpirácie v etickej výchove na školách

Pre učiteľov etickej výchovy v základných a stredných školách zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave a Múzeum mesta Bratislava 26. apríla 2018 spoločné podujatie Inšpirácie v oblasti výučby etickej výchovy na základných a stredných školách.

Seminár otvorili za Múzeum mesta Bratislavy Beáta Húsová a Martina Pavlikanová, za Metodicko-pedagogické centrum Darina Bačová. O možnosti realizácie aktivít pre žiakov základných a stredných škôl v Múzeu československého opevnenia a v jeho blízkosti prítomných informoval p. Róbert Hajastek. Po jeho príspevku mali učitelia možnosť klásť mu otázky týkajúce sa danej problematiky.

Beáta Húsová a Martina Pavlikanová pri príležitosti 150. výročia založenia múzea predstavili koncepciu výstavy Generácie generáciám a jej časť Zážitkové múzeum. Učiteľom boli prezentované konkrétne aktivity, ktoré integrujú viacero oblastí poznávania a sú obsahom nového programu pre školy pod názvom Načo nám je múzeum? Múzeum zároveň prezentovalo svoje historické priestory a projekt Oživené učebnice.

Darina Bačová učiteľom predstavila metodický materiál Rozvoj čitateľskej gramotnosti prácou s textami zameranými na osobnostný rozvoj a etické aspekty, hovorila o možnostiach jeho využitia v edukačnom procese etickej výchovy. Každý učiteľ dostal predmetný materiál v tlačenej podobe.

V závere boli učitelia pozvaní na ďalšie stretnutie, ktoré je naplánované na jeseň roku 2018 a bude zamerané na prácu s textom ako východiskovým materiálom na hodine etickej výchovy. Podľa zúčastnených podujatie splnilo ciele a ich očakávania.