Implementácia prvkov inklúzie do vzdelávania

Učitelia, vychovávatelia a pedagogickí asistenti pracujúci so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia z marginalizovaných rómskych komunít sa zúčastnili 26. apríla 2018 v Prešove na medzinárodnom odbornom seminári, ktorého cieľom bolo poskytnúť účastníkom praktické informácie z oblasti inkluzívneho vzdelávania rómskych žiakov prostredníctvom tvorivých dielní.

Podujatie sa konalo za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka, generálnej riaditeľky sekcie pre výchovu a vzdelávanie národnostných menšín MŠVVaŠ SR Márie Prékop, zástupkýň Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Ministerstva vnútra SR Natálie Príhodovej, a Otílie Panákovej a zahraničného hosťa z Veľkej Británie Marka Penfolda.

66 účastníkov pracovalo v štyroch skupinách – tvorivých dielňach: Adlerova psychológia – vedúca skupiny Mária Oľšavská, RP MPC Prešov, Inklúzia v anglických školách – vedúci skupiny Mark Penfold, Babington Academy, Leicester, Veľká Británia, Vytváranie bezpečného prostredia triedy – vedúca skupiny Viera Šándorová, RP MPC Prešov, ROCEPO, Tvorba učebných pomôcok – vedúca skupiny Milena Horváthová, Základná katolícka škola sv. Mikuláša, Prešov.

„Dozvedeli sme sa nové informácie o typoch rodinnej výchovy a o dôsledkoch vplyvu správania rodičov na ich deti, zaujali nás spôsoby identifikácie cieľov nevhodného správania. V našej budúcej praxi by sme sa chceli zamerať na bližšie pochopenie príčin správania sa žiakov, na nápravu ich nevhodného správania prostredníctvom spolupráce s rodinou žiaka,“ povedala účastníčka v skupine Adlerova psychológia. „Rozhodujúcimi faktormi inklúzie pre učiteľa je spojenie srdca a hlavy. Učiteľ by mal byť manažérom a nie inštruktorom učenia, mal by žiť so žiakmi a brať do úvahy, že každý žiak má svoju hodnotu. Do svojej praxe by sme chceli vniesť skutočnosť, že každé dieťa, žiak musí zažiť úspech,“ dodal účastník zo skupiny Inklúzia v anglických školách.

V skupine Vytváranie bezpečného prostredia triedy panovala skvelá pracovná atmosféra. „Veľa sme sa nasmiali. Dozvedeli sme sa o nových aktivitách a metódach podporujúcich bezpečné prostredie triedy. Vyskúšali sme si niektoré z kooperatívnych metód práce na vlastnej koži. V budúcnosti chceme využiť v našej praxi všetky aktivity a metódy, s ktorými sme dnes pracovali,“ uviedla účastníčka seminára.

Vo štvrtej skupine boli účastníci nadšení, že mladá generácia učiteľov je tvorivá a zanietená. Prezentované interaktívne učebné pomôcky zapájajú všetky zmysly žiakov, dajú sa využiť v každej časti vyučovacej jednotky a spĺňajú kritériá dodržiavania zásad názornosti, postupnosti, systematickosti, primeranosti a vedeckosti. Je to skvelá inšpirácia na vytváranie pomôcok. Mnohé z námetov účastníci určite využijú v praxi a zároveň by chceli do výroby pomôcok pre mladších žiakov zapojiť aj ich starších rovesníkov.