Kompetencie pedagógov v oblasti prevencie proti extrémizmu

Učitelia majú nezastupiteľné miesto v prevencii proti rozširovaniu extrémizmu. S touto skutočnosťou sa stotožnili účastníci, ktorí v týchto dňoch ukončili vzdelávanie zamerané na uvedenú problematiku v Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave.

Na jednotlivých stretnutiach si prehĺbili poznatky o extrémizme a jeho hodnotových princípoch, vymenili si doterajšie skúsenosti súvisiace s danou témou. Odbornými lektormi boli aj skúsení pracovníci Ústavu politických vied SAV pod vedením PhDr. Miroslava Pekníka, CSc., kpt. Mgr. M. Kušnier z odboru kriminálnej polície KR PZ v Bratislave a PaedDr. Mariana Kamenská z Obchodnej akadémie v Seredi, ktorá sa aktívne venuje problematike holokaustu.

Prítomní učitelia dejepisu, občianskej náuky, etickej výchovy svojimi záverečnými prezentáciami preukázali, že sú pripravení realizovať aktivity zamerané na prevenciu proti prejavom extrémizmu v školskom prostredí.