Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Detašované pracovisko MPC v Trnave dňa 31.5.2019 zorganizovalo odborný seminár pod názvom Percepčné činnosti v hudobnej výchove v predprimárnom vzdelávaní. Cieľovou skupinou boli učitelia materských škôl.

Lektorkou seminára bola PaedDr. Oľga Pappová PhD., ktorá je riaditeľkou ZUŠ, ale má pedagogické skúsenosti z materskej školy, základnej školy aj z vysokoškolského prostredia. Seminár bol zameraný na poskytnutie základných východísk k efektívnej realizácii percepčných činností a poskytnutie námetov na rozvoj hudobných schopností detí predškolského veku. Lektorka zdôraznila, že cieľom rozvoja percepčných činností je výchova aktívneho a vnímavého poslucháča, ktorý získa vzťah k hudbe na celý život.

Regionálne pracovisko MPC Banská Bystrica, v zmysle plnenia Hlavných úloh MPC na rok 2019, pripravuje  13. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku. „Dúhový kolotoč“. Vyhlasovateľom podujatia je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prehliadka výtvarných prác sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica.

MPC v Trenčíne každoročne pripravuje odborný seminár zameraný na rozvoj funkčnej gramotnosti, ktorý vytvára priestor na výmenu skúseností účastníkov s uvedenou problematikou. Cieľom odborného seminára je poukázať na význam rozvoja jednotlivých typov gramotností, ako dôležitej súčasti kvalitného vzdelania na Slovensku. Seminár reaguje na výsledky medzinárodných meraní PISA, v ktorých naši žiaci v rámci krajín OECD opakovane nedosahujú očakávané výsledky.

Jednou z tém, ktorá na odbornom seminári v tomto roku rezonovala, bolo rozvíjanie gramotnosti u detí a žiakov so ŠVVP. Lektorka vychádzala z osvedčených pedagogických skúsenosti učiteľov  špeciálnej školy s rozvojom gramotnosti vo vyučovacom procese.

Dňa 21. mája 2019 sa pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry realizoval odborný seminár na tému Využitie čitateľských stratégií na podporu čítania s porozumením žiakov v predmete slovenský jazyk a literatúra. V úvode podujatia učitelia slovenského jazyka a literatúry (SJL) zo základných škôl hornej Oravy diskutovali o „kritických miestach“ vyučovania materinského jazyka i ďalších možnostiach vzdelávania učiteľov SJL. Následne lektorka PaedDr. Jana Tomášková, PhD. z DP MPC v Žiline v teoretickej rovine predstavila problematiku metakognície, vymedzila súvisiace pojmy a charakterizovala vybrané čitateľské stratégie, ktoré pri práci s textom podporujú u žiakov rozvoj metakognitívnych procesov.