Verbálna a neverbálna komunikácia v kontexte rozvíjania sociálnej interakcie

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Banskej Bystrici zorganizovalo 31. mája 2018 odborný seminár pre učiteľov pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie z Banskobystrického kraja pod názvom Verbálna a neverbálna komunikácia v kontexte rozvíjania sociálnej interakcie. Seminár mal interaktívny charakter, v ktorom sa teoretická platforma prelínala s praktickými aktivitami pod vedením lektorky PhDr. Ingrid Noskovej, PhD.

Obsahový korpus tvorili metodické inšpirácie zamerané na rozvíjanie komunikačných zručností pedagogických zamestnancov v oblasti interpersonálnej a intrapersonálnej komunikácie v kontexte sociálnej interakcie. Na základe zážitkových aktivít si účastníci spolu s lektorkou identifikovali zložky verbálnej a neverbálnej komunikácie, bariéry v komunikácii a získali podnety na korigovanie vlastného verbálneho a neverbálneho prejavu v intenciách efektívnej komunikácie.

Zúčastnení učitelia oceňovali veľmi pozitívne priebeh a realizáciu seminára, najmä projekciu modelových komunikačných situácií zo školskej praxe, v ktorých si mohli prakticky vyskúšať jednotlivé komunikačné techniky.