Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Dr. Kristen Weatherby

výskumná pracovníčka pre oblasti vzdelávacích technológií a medzinárodnej vzdelávacej politiky pre učiteľov.

Svoju kariéru začala ako triedna učiteľka v USA, neskôr prešla do spoločnosti Microsoft, kde riadila procesy celosvetovej vzdelávacej iniciatívy Partneri v učení (Partners in Learning). Následne sa presťahovala do Spojeného kráľovstva, kde riadila v rámci Microsoftu všetky vzdelávacie programy v oblasti IKT, spolupracovala s vládou, učiteľmi a školami v Anglicku, Škótsku a Walese.

Detašované pracovisko MPC v Trenčíne zorganizovalo 6. júna 2019 odborný seminár Dieťa a žiak s ťažkým viacnásobným postihnutím v slovenskej spoločnosti. Lektorkou stretnutia bola PaedDr. Dana Zikmund Perašínová, PhD., riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne. Cieľom odborného seminára bolo aktualizovať a rozvíjať poznatky zúčastnených pedagogických a odborných zamestnancov všetkých typov škôl prostredníctvom osvedčených skúseností lektorky vzdelávania z oblasti integrácie zdravotne postihnutých do spoločnosti. 

Účastníci seminára vyjadrili pozitívnu spätnú väzbu a očakávanie organizovania podobne tematicky zameraných seminárov.

Pedagogickí zamestnanci základných škôl Trenčianskeho kraja mali možnosť pod odborným vedením lektorky Mgr. Márie Pappovej absolvovať v MPC jedno zo série stretnutí projektu Erasmus+ Vzdorujeme extrémizmu. Cieľ projektu je zameraný na elimináciu prejavov extrémizmu v základných školách prostredníctvom vzdelávania učiteľov, ktorí sa venujú žiakom vo veku 9 až 11 rokov.

Multiplikačný odborný seminár s workshopom Nepodliehajme stereotypom bol zameraný na prezentovanie efektívnych a overených vyučovacích materiálov a metodicky spracovaných vyučovacích hodín k problematike extrémizmu, ...

Andreas Schleicher, riaditeľ odboru pre vzdelávanie a osobitný poradca generálneho tajomníka pre vzdelávaciu politiku OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) v Paríži.

Andreas Schleicher ako kľúčový člen manažmentu OECD podporuje strategické zámery OECD na vypracovanie analýz a politiky poradenstva na zabezpečenie ekonomického rastu a sociálneho pokroku. Podporuje prácu odboru pre vzdelávanie a rozvoj zručností na globálnej úrovni a podporuje spoluprácu v rámci OECD i mimo nej.