Predchádzať neoprávnenému zaraďovaniu detí do systému špeciálneho školstva je potrebné už v materskej škole

Právo každého dieťaťa navštevovať bežnú školu a zabezpečenie rovnakých príležitostí pre všetkých. To sú priority, na ktoré vo svojich aktivitách upriamuje pozornosť národný projekt Škola otvorená všetkým (ŠOV). Jeho hlavným cieľom je podpora inkluzívneho vzdelávania a zlepšenie výsledkov a kompetencií detí a žiakov v 50 materských a 130 základných školách.

Znevýhodnenie detí vyplývajúce z ich sociálneho pôvodu je vážny problém, ktorý sa Slovensku už dlhodobo nedarí riešiť (správy PIAAC, OECD). Týka sa to predovšetkým detí a žiakov z marginalizovaných rómskych komunít, ktorí v súčasnom nastavení školského systému často zlyhávajú alebo sú zaraďovaní do špeciálnych škôl či tried. Národný projekt ŠOV tak zdôrazňuje nutnosť intervencie už v predškolskom veku. Hlavnými piliermi projektu pri zavádzaní inklúzie do materských škôl preto sú: úzka spolupráca s rodinou, vzdelávanie učiteľov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov a neformálne vzdelávanie.

Práve neformálne vzdelávanie je dôležitou súčasťou projektu, keďže sa snaží podchytiť a pripraviť na vstup do prvého ročníka aj tie deti, ktoré z rôznych dôvodov (ekonomické faktory, vzdialenosť materskej školy od miesta bydliska a pod.) materskú školu nenavštevujú. Neformálneho vzdelávania sa do apríla tohto roku zúčastnilo 619 detí a 516 rodičov. Ako vyplýva aj zo zistení priebežnej evalvačnej správy NP ŠOV, neformálne vzdelávanie bolo prínosom aj pre samotných rodičov týchto detí.

Vďaka projektu pracovalo k marcu 2018 na školách 284 asistentov a 187 odborných zamestnancov. Projekt tak významným spôsobom rieši na školách aj problematiku kvalitného personálneho zabezpečenia. Odbornosť zamestnancov škôl je zvyšovaná jednak formou kontinuálneho vzdelávania a jednak prostredníctvom praktických manuálov, ktoré ponúkajú rozšírenie kompetencií v oblasti inklúzie. Dokument Manuál k depistáži predstavuje pre pedagogických a odborných zamestnancov konkrétny návod, ako úspešne zmapovať pripravenosť detí predškolského veku na školské prostredie. Vďaka kvalitne zrealizovanej depistáži a identifikácii problémov je tak následne možné uskutočniť stimuláciu oslabených oblastí dieťaťa s cieľom akcelerovať jeho vývin a pripraviť ho na vstup do 1. ročníka základnej školy. Praktický návod, ako na to, ponúka Manuál k stimulačnému programu. Inštruktážami k obom manuálom v rozsahu 20 hodín prešlo 103 odborných zamestnancov. Pomoc, predovšetkým učiteľkám materských škôl v oblasti stimulácie sociálne znevýhodnených detí, sa realizuje aj prostredníctvom návštev metodikov projektu priamo na školách.

Materskými školami sa to v projekte nekončí. V prostredí základných škôl funguje celodenný výchovný systém so zameraním na prípravu žiakov na vyučovanie. Integrujúcim prvkom projektu medzi základnými a materskými školami sú tímy na podporu implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania, pozostávajúce z učiteľov a odborných zamestnancov (školský psychológ, špeciálny a sociálny pedagóg) s podporou pedagogických asistentov. „Národný projekt Škola otvorená všetkým svojou komplexnosťou a inovatívnym prístupom jedinečným spôsobom prispieva k uľahčeniu prechodného obdobia od integrácie k inklúzii a môžeme ho považovať za projekt s výrazným prínosom pre zavádzanie inkluzívneho modelu školy v podmienkach Slovenskej republiky“, hovorí Peter Dolíhal, hlavný garant odborných aktivít.

Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu ľudské zdroje, pričom naň bolo z Európskeho sociálneho fondu vyčlenených takmer 30 miliónov eur.