Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Žiline zorganizovalo 24. mája 2018 odborný seminár pre učiteľov pre primárne vzdelávanie zo Žilinského kraja pod názvom Koncepcia vyučovania predmetov vlastiveda a prírodoveda na základe požiadaviek a cieľov iŠVP z roku 2015.

Seminár sa uskutočnil v spolupráci s vydavateľstvom AITEC. V teoretickej časti seminára lektori z vydavateľstva AITEC predstavili účastníkom zmeny v obsahu predmetov vlastiveda a prírodoveda pre 3. ročník základnej školy vyplývajúce z iŠVP a pracovné učebnice Vlastiveda pre tretiakov a Prírodoveda pre tretiakov, čo je nový typ učebnice a pracovného zošitu v jednom.

Druhá časť odborného seminára mala aplikačný charakter. Lektorky PaedDr. Veronika Mrázová a Mgr. Zuzana Petrovská sprístupnili učiteľom množstvo aktivít, ktoré sa dajú využívať na hodinách vlastivedy a prírodovedy v 3. ročníku základnej školy. Mnohé z aktivít realizovali učitelia priamo na seminári formou skupinovej práce.

Tridsaťpäť zúčastnených učiteľov hodnotilo odborný seminár pozitívne, vyzdvihlo jeho aplikačnú časť, najmä množstvo aktivít využiteľných vo vyučovaní vlastivedy a prírodovedy.