Dieťa v modernom svete (odborný seminár)

Dňa 9. 5. 2019 detašované pracovisko MPC v Košiciach zorganizovalo odborný seminár na tému Dieťa v modernom svete, ktorý lektorovali PaedDr. Jana Svobodová a PhDr. Renáta Varhoľaková. Seminár bol určený pre učiteľov predprimárneho vzdelávania z Košického samosprávneho kraja.

Cieľom odborného seminára bolo poskytnúť účastníkom základné informácie o vývine dieťaťa v kontexte zmien súčasnej spoločnosti a priblížiť funkcie rodiny a školy pri napĺňaní základných potrieb dieťaťa.

Ako vyzerá dnešná rodina? Ako plní svoje funkcie a napĺňa základné potreby? 

Akú rolu hrá v živote dnešných detí materská škola? Dokáže dať dnešným deťom pocit istoty a zmysluplnosti a dostatočne ich pripraviť do ďalšieho života?

Nad týmito otázkami sa zamýšľali účastníci seminára a ponúkali svoje postrehy z praxe vrátane pohľadu odborníka pôsobiaceho v pedagogicko-psychologickej poradni.

Podujatie malo pozitívny ohlas, učitelia a riaditelia materských škôl získali veľa nových informácií z oblasti psychológie dieťaťa, spoznali nové možnosti a prístupy k rodičom vo výchove detí. Účastníci vyslovili požiadavku realizácie takýchto foriem vzdelávania aj v budúcnosti.

Z vyjadrení účastníkov uvádzame: „Som rada, že som sa mohla zúčastniť odborného seminára. Bola to aktuálna téma, výborný a zaujímavý výklad lektorky, príjemné vystupovanie, veľa podnetných myšlienok a odporúčaní vo vzťahu k deťom aj rodičom, ale aj možnosť a výmena vlastných skúseností. Oceňujem príjemné prostredie stretnutia, ale aj organizáciu podujatia zvládnutú na výbornej úrovni,“ povedala Mgr. Jana Kováčová, riaditeľka materskej školy v Košiciach.