Metodický deň k Česko-Slovenskej/Slovensko-Českej výstave

Pri príležitosti stého výročia založenia Československej republiky sa 4. júna 2018 uskutočnil metodický deň k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý zorganizovalo regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Bratislave v spolupráci s Historickým múzeom SNM na Bratislavskom hrade.

Cieľom metodického dňa bolo rozšíriť a aktualizovať poznatky učiteľov dejepisu o česko-slovenskej histórii v rokoch 1918 – 2018, prezentovať spôsoby využitia výstavy v edukačnom procese a metodické materiály určené pre učiteľov spoločenskovedných predmetov. Metodický deň bol určený všetkým učiteľom základných a stredných škôl. Dôležitou časťou bola konkrétna práca učiteľov vo výstavných priestoroch. Metodický deň sa týkal aj prepojenia medzipredmetových vzťahov na základnej a strednej škole.

Učiteľov privítala pracovníčka Historického múzea SNM Mgr. Jana Hutťanová a za regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra Bratislava, Mgr. Beata Juráková, PaedDr. Oľga Nestorová a PaedDr. Mária Onušková.

Prvú časť metodického dňa tvorila prehliadka Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstavy za účasti kurátorov výstavy. V druhej časti učiteľky pre kontinuálne vzdelávanie Beata Juráková a Oľga Nestorová predstavili učiteľom vytvorené metodické materiály a pracovné listy venované historickým výročiam v roku 2018. Následne dostali učitelia metodický materiál venovaný Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý prezentovali Beata Juráková a Mária Onušková.

Treťou časťou podujatia bol workshop, počas ktorého učitelia pracovali v skupinách a vo dvojiciach, ich úlohou bolo na základe vyžrebovanej témy vyplniť pracovné listy. Úlohy vypĺňali na základe expozície, ktorá je určená na didaktické účely. Cieľom tejto časti bolo motivovať učiteľov, umožniť im, aby si vyskúšali prácu vo výstavných priestoroch a aby si všímali, či sú úlohy v pracovných listoch správne formulované a súvisia s konkrétnymi predmetmi expozície.

V otvorenej diskusii učitelia vyjadrili svoje názory na možnosti využitia prezentovaných metodických materiálov a pracovných listov v priestoroch výstavy aj v edukačnom procese.