Aj učiteľov a žiakov zaujíma naša budúcnosť

Učitelia škôl Trenčianskeho kraja mali v rámci podujatia Agenda 2030 – Ciele udržateľného rozvoja možnosť vidieť a vyskúšať si konkrétne aktivity týkajúce sa globálnych aj lokálnych problémov životného prostredia, klimatických zmien a environmentálnej spravodlivosti.

Pod vedením odborníka z praxe Mgr. Richarda Medala získavali skúsenosti, ako žiakom túto aktuálnu tému zmysluplne priblížiť na konkrétnych príkladoch. Mali možnosť oboznámiť sa s výsledkami a materiálmi projektu SAME WORLD, ktorý s témou úzko súvisí.

Seminár, ktorý sa konal 31. mája 2018, dal účastníkom odpovede na otázky: Čo je to Agenda 2030? Aký má súvis s Agendou 21? Ktoré ciele udržateľného rozvoja sa týkajú aj Slovenskej republiky? Aký by mal/mohol byť svet v roku 2030? Aké by malo/mohlo byť Slovensko v roku 2030?