Stretnutie vychovávateľov v školských internátoch a žiakov v Trenčíne

Prednášky a diskusia na témy súvisiace s praxou vychovávateľov školských internátov bolo náplňou pracovného stretnutia vychovávateľov a žiakov školských internátov, ktorý zorganizoval 20. júna 2018 školský internát pri Športovom gymnáziu v Trenčíne. Jeho súčasťou bola aj prezentácia PaedDr. Jany Verešovej, PhD. z regionálneho pracoviska Metodicko-pedagogického centra v Bratislave na tému Napĺňanie kompetenčného profilu vychovávateľov prostredníctvom vzdelávaní v RP MPC Bratislava.

Na úvod účastníkov privítal riaditeľ Športového gymnázia Mgr. Jozef Pšenka a zástupkyňa riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania Mgr. Lenka Sádecká Ondrášková. Tá následne predstavila školský internát a aktivity realizované v počas roka.

Diskutovanou témou bol zákon o ochrane osobných údajov a etický kódex vychovávateľa, ktorým sa vo svojej prednáške venovala Zuzana Vojáčková. Vychovávateľov zaujala prednáška PaedDr. Jany Verešovej, PhD. o možnostiach vzdelávania sa v RP MPC Bratislava v školskom roku 2018/2019.

Ponuka pripravovaných vzdelávaní bola prepojená s napĺňaním jednotlivých bodov kompetenčného profilu vychovávateľa. Po odborných prednáškach nasledovala diskusia, ktorá sa niesla vo veľmi príjemnom a kolektívnom duchu. Pre žiakov zúčastnených školských internátov bolo pripravené športové popoludnie. Všetci účastníci na záver vyjadrili záujem o každoročné pokračovanie stretnutí na pracovnej úrovni.