Stretnutie pri okrúhlom stole na tému “Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru“

Štátny pedagogický ústav realizuje diseminačné aktivity Rady Európy pod názvom : „Reference Framework of competences for democratic Culture.“ Jedná sa o Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru (ďalej len RRKDK). Jednou z týchto aktivít bolo aj zorganizovanie okrúhleho stola na národnej úrovni. Toto stretnutie sa uskutočnilo dňa 25.9.2018 v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu na ktorom sa taktiež zúčastnila aj generálna riaditeľka MPC Andrea Pálková. Išlo o stretnutie na nadnárodnej úrovni s expertmi Rady Európy, ktorého cieľmi bolo :

 

  1. Zvýšenie informovanosti a záujem o implementáciu tohto referenčného modelu kompetencií pre demokratickú kultúru na  národnej úrovni,
  2. Podporenie implementácie RRKDK na národnej úrovni,
  3. Identifikácia možností implementácie RRKDK v kontexte Slovenskej republiky.

     

Okrúhly stôl na národnej úrovni s medzinárodnou účasťou má byť prostriedkom k tomu ako implementovať RRKDK na národnej úrovni s celoslovenským pôsobením v rôznych typoch škôl. Účastníci okrúhleho stola boli vrcholoví manažéri pôsobiaci v rezorte školstva, a to práve z dôvodu aby dopad tejto aktivity bol na národnej úrovni čo najvyšší.

Ide jednoznačne o snahu docieliť systémovú spoluprácu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, priamo riadených organizácií  MŠVVaŠ SR, ktoré sa zaoberajú formálnym vzdelávaním a neformálnym vzdelávaním tak, aby bolo pokryté primárne vzdelávanie, sekundárne vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania, taktiež vzdelávanie učiteľov, celoživotné vzdelávanie a neformálne vzdelávanie.

Účastníci okrúhleho stola v rámci aktivity diskutovali o hodnotách, postojoch, schopnostiach a kritickom porozumení daného modelu práve z pohľadu ako čo najefektívnejšie realizovať  implementáciu  referenčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru v SR spolu s medzinárodnými expertmi Rady Európy, zo zúčastnených spomenieme napr. :  pán Calin Ruso, PhD a pani Luisa Black.