Ďakujeme za dôveru v školskom roku 2017/2018

Vážené pani riaditeľky, vážení páni riaditelia škôl a školských zariadení,

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) ako rozpočtová organizácia MŠVVaŠ SR poskytuje kontinuálne vzdelávanie a realizuje atestačný proces pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení s celoslovenskou pôsobnosťou v rámci svojich troch regionálnych a šiestich detašovaných pracovísk.

Na záver školského roka 2017/18 by sme sa Vám a Vašim zamestnancom radi poďakovali za záujem a  dôveru, ktoré ste v uplynulom období prejavili MPC.

MPC má záujem aj naďalej poskytovať a zlepšovať služby pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Dovoľte nám preto informovať Vás o niektorých pripravovaných zmenách v nasledujúcom období.

V súčasnosti pripravuje MPC ponuku akreditovaných vzdelávacích programov na školský rok 2018/19, ktorá bude zohľadňovať regionálne špecifiká, požiadavky MŠVVaŠ SR, profesijných organizácií, škôl a školských zariadení i samotných účastníkov vzdelávania. Plánujeme do nej zaradiť aj novo akreditované vzdelávacie programy určené pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov: Funkčné inovačné vzdelávanie pre absolventov funkčného vzdelávania (FIV1) a Funkčné inovačné vzdelávanie pre absolventov funkčného inovačného vzdelávania (FIV2). Týmto chceme pomôcť riaditeľom škôl a školských zariadení efektívnejšie nastaviť plán kontinuálneho vzdelávania zamestnancov.

Ponuka akreditovaných vzdelávacích programov na školský rok 2018/19 bude zverejnená na webovej stránke MPC https://mpc-edu.sk/vzdelavanie v mesiaci júl 2018 s možnosťou online prihlasovania od 10. septembra 2018.

Zároveň pripravujeme v centrálnom informačnom systéme prostredie na online zisťovanie spätnej väzby od účastníkov vzdelávania a možnosť vytvoriť si v tomto systéme účet školy pre vedúcich pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na lepšie riadenie a organizovanie vzdelávania zamestnancov.

Na podporu inovácií vo vzdelávaní budeme reagovať ponukou odborných seminárov, metodických dní a konferencií s dôrazom na prezentáciu osvedčených pedagogických a odborných skúseností.

 

So želaním príjemného leta

Mgr. Kamila Jandzíková, PhD., generálna riaditeľka

Prílohy: