Metódy a techniky kooperatívneho vyučovania (odborný seminár)

Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Žilina organizovalo dňa 20. 02. 2020 pre učiteľov základnej školy odborný seminár s názvom Metódy a techniky kooperatívneho vyučovania. Jeho obsah bol zameraný na vybrané metódy a techniky kooperatívneho vyučovania a možnostiam vytvárania efektívnych podmienok učenia sa žiakov prostredníctvom spolupráce. V teoretickej časti si prítomní pedagógovia rozšírili vedomosti o skupinovom a kooperatívnom vyučovaní, zacielené hlavne na oblasť rozvíjania sociálnych kompetencií žiakov. Pod vedením lektorky PaedDr. Anny Šurinovej si vyskúšali konkrétne metódy a techniky kooperatívneho učenia. V aktivitách bola zvýraznená metodika kooperatívneho prístupu, ciele a princípy kooperatívneho vyučovania. Súčasťou programu bola odborná diskusia, zameraná na výmenu skúseností a námetov čerpajúcich z dobrej praxe účastníkov. Rezervy v reálnej praxi pri aplikovaní kooperatívnych metód a techník do vyučovania vnímajú pedagógovia hlavne z pohľadu časovej náročnosti. Podnetné pracovné prostredie, príjemná atmosféra a spätná väzba účastníkov sú dôkazom zmysluplnosti a efektívnosti realizovaného podujatia.

 

Šurinová Anna