Uvádzanie pedagogických zamestnancov zabezpečuje aj Metodicko-pedagogické centrum

Uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca (PZ) sa realizuje v súlade s § 31 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). V prípade, ak nie je možné v škole alebo školskom zariadení zabezpečiť uvádzanie začínajúceho PZ, o uvádzanie začínajúceho PZ riaditeľ požiada organizáciu zriadenú ministerstvom školstva – Metodicko-pedagogické centrum (MPC). Usmernenie na zabezpečenie uvádzania začínajúceho pedagogického zamestnanca tvorí prílohu.

Materská škola v obci Melek je prvou materskou školou, v ktorej MPC zabezpečuje uvádzanie začínajúceho PZ. Prvé vzájomné stretnutie na základe predchádzajúcej písomnej komunikácie medzi materskou školou a MPC sa uskutočnilo dňa 5. 11. 2019 za účasti začínajúcej pani učiteľky Bc. Marianny Baloghovej, uvádzajúceho pedagogického zamestnanca z MPC PaedDr. Evy Pupíkovej a Mgr. Márie Pappovej, zástupkyne riaditeľky pre pedagogické činnosti z detašovaného pracoviska MPC v Nitre. Stretnutie sa uskutočnilo v otvorenej, tvorivej pracovnej atmosfére v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Kolegyne spoločne diskutovali o prioritách ich plánovaných stretnutí, o záväznej dokumentácii, spôsobe realizovania jednotlivých fáz adaptačného procesu, predpokladanej dobe jeho trvania i spôsobe ukončenia. Spolupráca bude pokračovať formou osobných stretnutí v prostredí Materskej školy v Meleku a na detašovanom pracovisku MPC v Nitre, ako aj formou elektronickej komunikácie.

 

Tešíme sa na ďalšie stretnutia!