Záverečná online konferencia k výsledkom projektu TEACH UP

V dňoch 3., 5., 9. a 11. júna 2020 sa uskutoční online konferencia a webináre k medzinárodnému projektu TeachUP, ktorý zastrešuje Európska školská sieť.

Metodicko-pedagogické centrum, ako jeden z partnerov projektu TEACH UP, Vás týmto chce pozvať k účasti na záverečnej online konferencii.

V rámci online vstupov budú riešitelia projektu prezentovať výsledky experimentálneho skúmania online kurzov vytvorených v rámci projektu. Experimentálne skúmanie bolo zamerané na zisťovanie či personalizovaná podpora tútorov poskytovaná účastníkom 1:1 formou, viedla k vyššej miere účasti a absolvovania online kurzov.

V projekte boli vytvorené štyri online kurzy, pre budúcich učiteľov a učiteľov:

1. Formatívne hodnotenie v praxi – učia sa moji žiaci?

2. Personalizované učenie v praxi – riadia si moji žiaci vlastné učenie sa?

3. Kolaboratívne učenie v praxi – učia sa moji žiaci spoluprácou?

4. Rozvíjanie zručností kreatívneho myslenia v praxi – učia sa moji žiaci riešiť problémy kreatívne?

 

Program konferencie:

3. júna 2020   (14:30 – 17:05)   Konferencia online

  • Predstavenie projektu a experimentálneho skúmania v projekte TeachUP
  • Význam a možnosti personalizovanej online podpory účastníkov v nadväzujúcich online kurzoch
  • Výsledky experimentálneho skúmania online kurzov v projekte TeachUP
  • Podpora dialógu v edukácii medzi poskytovateľmi pregraduálnej prípravy a profesijného rozvoja učiteľov

5. júna 2020  (14:30 - 16:00) Zvyšovanie účasti a absolvovania online kurzov pre učiteľov (webinár)

9. júna 2020  (14:30 - 16:00) Hodnotenie výstupov účastníkov v online kurzoch pre učiteľov (webinár)

11. júna 2020 (14:30 - 16:00) Rozvoj nových kompetencií učiteľov prostredníctvom online kurzov (webinár)

 

V prípade záujmu účasti na online konferencii sa môžete pripojiť na ´streamový´ priamy prenos bez registrácie: http://www.stream.teachup.eun.org/