Podpora predprimárneho vzdelávania online - Manuál pre učiteľa

Príspevok prináša niekoľko námetov pre učiteľov materských škôl na zadávanie „dištančných“ úloh deťom prostredníctvom rodičov a sociálnych sietí (Facebook). Sociálne siete sú v tomto prípade prostriedkom na to, aby sa upevnili vzťahy učiteľ- dieťa, rodič – učiteľ a rodič - dieťa .

Samozrejme, uvedomujeme si, že zadávať domáce úlohy pre predškolákov je náročné vzhľadom k ich čitateľskej gramotnosti. Deti v tomto veku iba spoznávajú význam a funkcie písaného textu, k čomu smeruje náš hlavný cieľ. Pomocou rodičov detí chceme prioritne umožniť dorozumievanie sa s dieťaťom v čase jeho neprítomnosti v materskej škole. Chceme, aby dieťa v prvom rade spoznávalo význam a funkcie písaného textu. Texty a úlohy, ktoré vytvorí učiteľ materskej školy, sú zároveň nástrojom na upevňovanie a rozširovanie poznatkov, informácií a vedomostí, sú zdrojom zážitkov (pri rozpamätávaní sa, emócií a prežívania pri zvládnutej úlohe), sú prostriedkom na uľahčovanie zapamätania si informácií, sú námetmi na praktické činnosti. Vytvorenými úlohami a textami učiteľ materskej školy pomáha vytvárať pozitívne situácie podporujúce motiváciu, záujem a vzťah k písanej kultúre, vzdelávaniu a učeniu v spolupráci s rodičom. Cieľom je pomôcť rodičom vyplniť čas s dieťaťom tak, aby činnosti smerovali aj k dosahovaniu niektorých výkonových štandardov zo Štátneho vzdelávacieho programu.. Komunikácia, ktorá bude prebiehať, súčasne pomáha rodičom bližšie spoznať činnosti učiteľa materskej školy.

Kompletný príspevok s príkladmi a detailnými informáciami nájdete v prílohe : 

 

 

Prílohy: