Teacher Academy – projektové vyučovanie

Nová ponuka online vzdelávania Teacher Academy MOOC na platforme School Education Gateway (SEG) je iniciatívou Európskej únie a je financovaná z Európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus +.

 

Európska školská sieť (European schoolnet academy) dáva do pozornosti bezplatný online kurz s názvom Projektové vyučovanie zamerané na zvýšenie kľúčových kompetencií. Dôvodom je skutočnosť, že projektové vyučovanie umožňuje žiakom objavovať reálne životné problémy a výzvy a zároveň navrhovať efektívne riešenia. Žiaci budú podporovaní v tom, aby sa z nich stali samostatní učiaci sa, aby mysleli kriticky a prevzali zodpovednosť za svoje vlastné učenie sa. Po mimoriadnom období, ktoré nás prinútilo učiť sa na diaľku, je projektové vyučovanie vhodnou metódou popri online vyučovaní, kombinovanom vyučovaní aj prezenčnej forme vyučovania. Kurz je zameraný na poskytnutie nástrojov a stratégií, ktoré môžu učitelia využiť pri plánovaní a implementovaní aktivít projektového vyučovania a zároveň rozvíjať kľúčové kompetencie, ako napr. podnikanie, digitálne kompetencie, uvedomelé občianstvo a iné.      

Cieľovou skupinou kurzu sú všetci učitelia, ktorí chcú rozvíjať kľúčové kompetencie svojich žiakov formou projektového vyučovania na svojich (online) hodinách. Trvanie kurzu je 5,5 týždňa a týždenne je potrebné sa venovať kurzu 3 – 4 hodiny. Kurz bude prebiehať v anglickom jazyku s trvaním od 28. 9. 2020 do 4. 11. 2020.

Viac informácií na: Facebook & Twitter messages and visuals, v priloženom PDF dokumente od poskytovateľa v anglickom jazyku a na: www.europeanschoolnet.org.

 

Registrácia: Project-Based Learning to Enhance Key Competences