Vyšlo nové číslo Pedagogických rozhľadov (1/2020)

V špeciálnom čísle Pedagogických rozhľadov sa príspevky venujú vybraným témam a zmenám, ktoré priniesol zákon NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“). Predložené číslo časopisu je zložené zo siedmich príspevkov. V prvom príspevku sa jeho autori venujú problematike profesijného rozvoja, špecificky rozvojovým potrebám a ich diagnostikovaniu, analýze a identifikácii. Druhá časť príspevku je venovaná plánovaniu profesijného rozvoja. Nasledujúci príspevok nadväzuje na plánovanie profesijného rozvoja a špecificky sa venuje problematike osobných plánov profesijného rozvoja učiteľa/ky materskej školy. Z textu je zrejmé, že mnohé jeho časti je možné použiť pre všetkých pedagogických či odborných zamestnancov regionálneho školstva. Tretí príspevok spracúva tému aktualizačného vzdelávania, ktoré je podľa zákona v rukách škôl a školských zariadení a týmto vzdelávaním si môžu sčasti napĺňať plány profesijného rozvoja v súlade s vlastnou koncepciou. Ako štvrtý v poradí je príspevok, v ktorom sa autori zamerali na profesijný štandard a preukazovanie kompetencií v ňom vymedzených, pričom ide nepriamo o iniciačný príspevok k atestačným portfóliám. V tomto príspevku sú vysvetlené aj prvky, štruktúra, princíp gradácie v kariérových stupňoch, najmä však rozdiely v preukazovaní kompetencií na kariérový stupeň učiteľ s prvou atestáciou a učiteľ s druhou atestáciou. Piatym príspevkom sa jeho autorky pokúsili spracovať návrhy a odporúčania pre prvú oblasť v rámci štandardov, teda oblasť „dieťa/žiak“. V príspevku jeho autorky konkretizujú návrhy na tvorbu atestačného portfólia na prvú aj druhú atestáciu. V závere formulujú odporúčania na zostavovanie atestačného portfólia nielen pre danú oblasť štandardov. Príspevok bude mať voľné pokračovania v nasledujúcich číslach časopisu. Tie sa budú venovať ďalším oblastiam štandardov – výchovno-vzdelávaciemu procesu aj profesijnému rozvoju. Šiesty príspevok je o odborno-metodickej pomoci MPC formou prenosu medzinárodnej skúsenosti pre pedagogických a odborných zamestnancov na Slovensku. Zameriava sa na zabezpečenie prenosu inovácií a príkladov dobrej praxe z rôznych platforiem a projektov medzinárodnej spolupráce. Posledný príspevok prezentuje základné podmienky či rámce, ktoré vyplývajú pre Metodicko-pedagogické centrum ako atestačnú organizáciu. Konkretizuje kategórie, pre ktoré MPC organizuje atestačný proces, a podrobnosti týkajúce sa žiadosti o atestáciu a atestačného portfólia. Na konci čísla je stručná informácia aj s výňatkami z recenzií o dvoch publikáciách, ktoré sme od septembra 2019 vydali, a venujú sa aktuálnej problematike, ktorú priniesol nový zákon – plánovanie profesijného rozvoja a tvorba profesijného portfólia.

Druhé – tematicky zamerané číslo časopisu, ktoré práve v týchto dňoch pripravujeme a dostávame doň príspevky, bude venované rozvíjaniu gramotností a ich hodnoteniu.

Tretie číslo má uzávierku príspevkov 31. 5. 2020 – tematicky je voľné, a preto pozývam záujemcov o publikovanie na spoluprácu a tvorbu príspevku na nimi vybranú tému (v č. 1/2020 záujemcovia nájdu aj informácie pre prispievateľov).