vychovávateľstvo

Autori: 

Lazor Marián Mgr.

Publikácia je vhodná pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku. Využiť ju môžu v rámci záujmového útvaru.   Obsahovo je  zameraná na čítanie s porozumením  v rámci tém: Čítame s porozumením a riešime úlohy;  Ihličnaté stromy, Listnaté stromy; Strom života – zostav rodokmeň svojej rodiny; Záchrancovia stromov.

Autori: 

Lešková Mária, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje charakteristiku jednotlivých dní Adventu a Štedrého dňa s pranostikami. Nasledujú texty na nácvik vianočných scénok s určením rolí, koledníkov i znením piesne Tichá noc, niekoľko úloh pre žiakov. V závere autorka ponúka opis návodu na výrobu vianočných pohľadníc.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Úlohy v pracovných listoch sú zamerané na ľudovú architektúru, kroje, remeslá, kuchyňa a nástroje v záujmovom útvare Folklórno - hudobnom.

Autori: 

Kromková Anna, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje materiály na tému Jarné kvietky vhodný pre prácu žiakov 1. stupňa ZŠ v ŠKD alebo záujmovom útvare. Obsahuje prezentáciu hry Jarné kvietky, jej pravidlá, opis herného plánu, vysvetlivky jednotlivých políčok. V prílohách sú prezentované úlohy typu odpovedz na otázky, nakresli, vymodeluj, dramatizuj, vymysli krátky príbeh, vyrieš prešmyčku, hádanky a hlavolamy. Všetky úlohy sú ilustrované vhodnými obrázkami.

Autori: 

Mikulová Anna, Ing.

V úvode jednotlivých tém (Poruchy vedomia, Šok) učebného zdroja sú krátke a zrozumiteľné učebné texty, ktoré žiakom poslúžia na čítanie s porozumením a zároveň z nich budú vychádzať pri riešení úloh v pracovných listoch. Vhodné pre záujmový útvar.

Autori: 

Lunterová Mária, Mgr.

Autorka v učebnom zdroji prezentuje informácie o Horehroní a Telgárte (Telgárt, meandre Hrona, Hnilecká jelšína, Martalúzka, Kráľova hoľa, Krasové útvary, Brezinky) a zároveň ponúka úlohy pre žiakov, v ktorých si ňou sprostredkované informácie môžu zopakovať a precvičiť. V úvode učebného zdroja sa nachádza desatoro rád pre všetkých, ako sa majú správať v prírode a chrániť ju. V učebnom zdroji sa nachádza 6 informačných textov doplnených fotografiami. Po prečítaní textu žiaci riešia úlohy spracované v  pracovných listoch.

Autorka spracovala námety na prácu so žiakmi v multikultúrnom záujmovom útvare. Obsah sa dotýka osláv MDD a základných ľudských práv dieťaťa. Autorka prezentuje texty doplnené ilustračnými obrázkami a úlohami, ktoré žiaci majú riešiť po ich prečítaní.

Autori: 

Kecerová Krížová Silvia, Mgr.

Učebný zdroj ponúka pracovné listy pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť v záujmovom útvare Ochranárskom. Tento záujmový útvar je určený pre žiakov 1. až 4.ročníka základnej školy a autorka tu prezentuje témy ako policajti na ulici, semafor dopravné ihrisko, lekárnička či triedime odpad.

Autori: 

Kmecová Magdaléna PhDr.

 Publikácia Psík je náš kamarát II nadväzuje na prvú časť Psík je náš kamarát.  Obsahuje náučný text, ktorí môžu učitelia žiakov mladšieho školského veku využiť v rámci záujmového útvaru s názvom Psík je náš kamarát. Spracované sú náučné texty využiteľné počas mesiacov február – jún.

Učebný zdroj je treťou časťou súboru pracovných listov pre prácu v záujmovom útvare na ochranu životného prostredia. Obsahovo je venovaný zdravému životnému štýlu. Žiaci riešia tajničku a následne vytvárajú plagát, kvietok, do ktorého lupienkov vpisujú dôležité činnosti počas dňa. V poslednom pracovnom liste vyberajú činnosti, ktoré sú správne a dôležité pre naše zdravie.

Autori: 

Karabinošová Danka, Mgr.

Druhá časť učebného zdroja k záujmovému útvaru pre žiakov 1. stupňa Poznaj a chráň ponúka súbor pracovných listov a pracovný postup na zhotovenie semafóru pre chodcov. Autorka  hravou formou prostredníctvom úloh typu  rozhodni čo je správne, označ dopravné značky, rozhodni o dopravnej situácii, vyrieš bludisko, prešmyčku, krížovku, rozstrihaj a nalep puzzle dáva žiakom možnosť precvičovať si vedomosti z oblasti dopravnej výchovy.

Autori: 

Krochtová Jana, Mgr.

Učebný zdroj Origami je určený pre prácu záujmového útvaru Šikovníček, no je využiteľný ak vo všeobecnom kontexte výučby. V úvode autorka informuje o unikátnych zvláštnostiach Japonska, odkiaľ umenie skladania origami pochádza. Následne ponúka opis techniky a v tvorivej časti metodický postup výroby rôznych zvieratiek s obrazovou fotodokumentáciou.

Autori: 

Karpačová Petra ,PaedDr.

Autorka vytvorila učebný zdroj zameraný na precvičovanie pravidiel kolektívnych športov, ako sú hádzaná, basketbal, florbal a boccia. Po úvodných teoretických informáciách o každom športe zaradila pracovný list na opakovanie jeho základov a pravidiel. Využíva rôznorodé úlohy, tajničky, osemsmerovky, dopĺňanie, priraďovanie, výber z možností. V závere sa nachádza pracovný list na celkové opakovanie, vyhodnotenie a plán záujmového útvaru Hráme podľa pravidiel, pre ktorý je tento zdroj určený.

Autori: 

Juhásová Miroslava, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje zaujímavé námety na premenu papiera farbením napr. kávou či čajom do podoby efektu starého materiálu. Autorka vychádza z teoretických informácií o možnostiach tejto premeny a následne ponúka celý metodický postup prípravy takéhoto papiera a konkrétne návrhy jeho využitia (výroba obálok, Postup výroby dopĺňa názorná fotodokumentácia.

Autori: 

Krišáková Milada, Mgr.

Učebný zdroj pozostáva z učebných textov a z pracovných listov s témami súvisiacimi s regionálnou výchovou v základnej škole. Pracovné listy ponúkajú žiakom fakty, obrazový materiál a informácie o regióne s rôznou úrovňou náročnosti. V praktickej rovine si žiaci overujú svoje vedomosti riešením rôznych úloh.

Publikácia obsahuje 3 pracovné listy, ktoré sú zamerané na: Neposlušné slabiky, Poznávanie vtákov, Sťahovavé a stále vtáky. Súčasťou je i omaľovanka na tému Vták. Publikácia je vhodná pre žiakov mladšieho školského veku. Využiteľná je v rámci záujmového útvaru.

Publikácia spracováva témy: Zhotovenie kŕmidiel pre vtáky - fotopostup, vešanie kŕmidiel, kŕmenie vtákov,  Môj pozorovací hárok o kŕmení vtákov, Omaľovanky prezimujúcich vtákov,  Hniezda vtákov, Vtáčie hádanky. Vhodná je pre žiakov mladšieho školského veku v rámci záujmového útvaru. 

Autori: 

Krištof Ladislav

Učebný zdroj obsahuje úlohy zamerané na precvičovanie základných pojmov týkajúcich sa rodiny. Autor ponúka prostredníctvom obrázkov a textu informácie o tom, čo je rodina, kto sú jej členovia a aká je základná funcia rodiny. Prezentuje úlohy pre žiakov v ktorých určujú členov rodiny, píšu ich mená a na záver majú úlohu vytvoriť svoj rodostrom. Všetky úlohy sú vhodne doplnené obrázkami.

Autori: 

Hacio Daniel, Mgr.

Učebný zdroj ponúka pracovné list pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít a metodický materiál pre učiteľov na prácu v záujmovom útvare zvieratá v rozprávkach. Cieľom tohto záujmového útvaru je priblížiť, oboznámiť, vysvetliť, upresniť, popísať, objasniť, vnímať, hodnotiť zvieratá v rozprávkach a ich vlastnosti.

Autori: 

Haník Michal, Mgr.

Učebný zdroj pozostáva z učebných textov ako sprievodca digitálnou fotografiou v základnej škole. Učebné texty ponúkajú žiakom zameriame sa hlavne na poloautomatické režimy a manuálny režim pri digitálnych fotoaparátoch. V praktickej rovine žiaci overia svoje poznatky o vyvážení bielej, základoch kompozície, práci s bleskom, makrofotografii, športe a rýchlom deji a domácich a divých zvieratách.

Autori: 

Haník Michal, Mgr.

Učebný zdroj pozostáva z učebných textov ako sprievodca digitálnou fotografiou v základnej škole. Učebné texty ponúkajú žiakom zameriame sa hlavne na poloautomatické režimy a manuálny režim pri digitálnych fotoaparátoch. V praktickej rovine žiaci overia svoje poznatky o expozícii, programovej automatike a manuálnom expozičnom režime.

Učebný zdroj je určený pre žiakov v záujmovom útvare dramatickom, no sú využiteľné aj vo všeobecnom kontexte vyučovania na prvom stupni ZŠ. V rámci práce s textom rozprávky O veternom kráľovi autorka vytvorila zaujímavé a motivujúce úlohy, maľované čítanie, básne, pexeso, rolové hry. Žiaci si aj sami pripravujú jednoduché rekvizity do divadelnej hry.

Autori: 

Guláková Marianna, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje námet na prácu v záujmovom útvare Tvorivá dramatika. Autorka pripravila pracovné listy na precvičovanie šikovnosti, predvídavosti, pozornosti a logického myslenia žiakov prostredníctvom hlavolamov a logických zadaní. Hlavolamy sú rôzneho charakteru, využívajú prácu s bodmi, geometrickými útvarmi a rôznymi obrázkami, predpokladajú zapojenie komplexu schopností a zručností žiakov.

Autori: 

Havrilová Katarína, PaedDr.

Autorka ponúka metodický postup výroby guľka Bombuľka z vlny. Okrem samotnej realizácie produktu prezentuje aj vhodnú farebnú fotodokumentáciu podľa makety i výsledného produktu.

Autori: 

Horoščáková Erika, Mgr.

Autorka v učebnom zdroji ponúka námety na prácu v záujmovom útvare Tvorivé dielne, hodí sa aj na prácu v ŠKD. Prezentuje pracovné listy a 3 námety na tvorbu výrobkov s využitím jesenných motívov. Pracovné listy obsahujú úlohy na precvičovanie určovania ovocia a zeleniny prostredníctvom tajničiek, štvorsmeroviek a omaľovánok. Námety na tvorbu výrobkov obsahujú pracovné postupy doplnené ilustračnými fotografiami.

Autori: 

Guláková Marianna, Mgr.

Tento učebný zdroj má teoretický charakter. Tvorí ho text o histórii bábkového divadla a vedenia bábok v minulosti vo svete i nás, druhoch bábok vedených z rôznych smerov a polôh s názornými ukážkami. Autorka upozorňuje na možnosti využitia bábkového divadla aj vo výučbe, ktorá predpokladá zapojenie viacerých zmyslov s cieľom efektívnejšieho osvojenia si učiva žiakmi. Napriek teoretickému rázu čitateľ v závere materiálu nájde aj praktický návod, ako vyrobiť bábku-maňušku v podmienkach školského vyučovania či mimoškolskej činnosti žiakov s fotodokumentáciou jednotlivých krokov výroby.

Učebný zdroj je určený pre záujmový útvar Z každého rožka troška. V publikácii sa nachádza scenár hudobno-dramatického pásma Ako si psíček a mačička pozvali deti na návštevu, ktorý  je vo forme  prezentácie hudobných zručností detí. V pásme sú použité jednoduché detské piesne, ktoré deti hrajú na dostupných hudobných nástrojoch, spievajú, prípadne dopĺňajú hrou na Orffových nástrojoch.

Autori: 

Budinská Gabriela, Bc.

Vypracovaný učebný zdroj je vytvorený v rámci činnosti záujmového krúžku Šikovníček. Obsahuje niekoľko zaujímavých a jednoduchých aktivít, ktoré zvládnu všetky ročníky ZŠ, žiaci zo špeciálnych tried, integrovaní žiaci i cieľová skupina žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. Okrem námetov učebný zdroj ponúka ku každej aktivite predlohu, foto postup a detailný popis každej činnosti. 

Učebný zdroj použiteľný na šachových krúžkoch, v šachových kluboch ale aj v školách, ktoré zaviedli šach ako nepovinný alebo voliteľný predmet. V rámci projektu Šach na školách začala sa táto ušľachtilá hra dostávať do škôl a nachádza si tak záujemcov v školskom prostredí. Príručka je určená deťom, ktoré sa chcú naučiť základy šachu a zúčastňovať sa mládežníckych turnajov. Tento text chce pomôcť nádejným hráčom, aby začali vyhrávať, aby ich to viac bavilo, aby sa cítili pripravení. 

Príručka činnosti šachového krúžku pokročilých nadväzuje na príručky pre začiatočníkov a pre mierne pokročilých. Mali by po nej siahnuť najmä tí, ktorí už zo šachu niečo vedia a potrebujú profesionálnejšiu prípravu. Ide o šachistov, ktorí to so šachom myslia trochu vážnejšie, radi by sa zapojili do prípravy v rámci krúžku ale aj oddielu, hrávali vážne partie, turnaje, ligy a perspektívne sa zúčastnili aspoň raz Majstrovstiev Slovenska.