vychovávateľstvo

Prokrastinácia a jej využitie v edukácii 1

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Prokrastinácia a jej využitie v edukácii 2

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Podpora rozvíjania funkčnej gramotnosti v nadväznosti na emocionálnu a čitateľskú gramotnosť

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Prokrastinácia a jej využitie v edukácii 1

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

Lektor: 
PaedDr. Oľga Nestorová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Škola a školské zariadenie majú zaistiť každému dieťaťu/žiakovi možnosti plného rozvoja jeho potenciálu, podporovať jeho všestranný rozvoj, umožniť každému dieťaťu/žiakovi, aby robilo pokroky smerom k dosiahnutiu cieľov. V každej škole alebo školskom zariadení sa pedagogickí zamestnanci stretávajú s rôznymi odborno-metodickými problémami v praxi, ktorých zistenie a riešenie je podstatnou  súčasťou zlepšenia výchovnovzdelávacieho procesu.

AKO PRACOVAŤ S NÁHODOU VO VÝTVARNEJ VÝCHOVE

Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ v MŠ, ZŠ a ŠKD s VJM

Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Autori: 

Mgr. Bibiána Sabolová

Našado andro veš

Sar avri te cirdel o paramisa the o giľa andro interesno utvaris

Autori: 

PaedDr. Mgr. Mária Tutokyová

Receptaris - lačhipena

Autori: 

Jarmila Tóthová Jacáková

O džide kašta, phuvakere cile 2. kotor

Autori: 

Mgr.Jana Bosáková

La dajakre keribena - 1. kotor

Autori: 

Mgr. Jana Bosáková

La dajakre keribena -4. kotor

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť v záujmovom útvare Varíme, pečieme. Cieľom je oboznámenie žiakov s históriou, zvykmi a tradíciami Veľkonočného obdobia na Zemplíne. Pre ľahšie pochopenie písaného textu autorka zakomponovala pomerne veľké množstvo farebných obrázkov.

Autori: 

Bucková Eva, PaedDr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy sú zamerané na opakovanie učiva o škole a domove a o stavbe domu pri činnosti v záujmovom útvare Svet okolo nás. Vypracovaním pracovných listov si žiaci hravou formou upevňujú prebrané učivo.

Autori: 

Jurková Minika, Mgr.

Publikácia ponúka fotonávod na  výrobu dekorácie z odpadového materiálu,  pracovný list zo slovenského jazyka a literatúry   a básne o odpade. Využiť ju môžu vychovávatelia a učitelia v rámci záujmového útvaru.

Autori: 

Grošaftová Miloslava, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje teoretické i praktické návody, ako postupovať pri pletení výrobkov z pedigu. Do textu autorka vložila jednotlivé úlohy pre žiakov i odkazy na pracovné listy a internetové stránky s príslušnou tematikou. Nasleduje ukážka výroby pleteného zvončeka a 6 pracovných listov na precvičovanie získaných poznatkov. V materiáli sú uplatnené aj zreteľné medzipredmetové vzťahy.

Autori: 

Novacká Eva, Mgr.

Publikácia obsahuje náučné texty  s obrázkami na tému: Čo je prvá pomoc; Tiesňové linky; Ako poskytovať prvú pomoc; Ako treba ošetriť poranenia; Zásady obväzovania.  Využiť ju môžu učitelia, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku v rámci   záujmového útvaru. 

 

Autori: 

Hermanovská Ivana, Mgr.

Autorka v učebnom zdroji prezentuje námety 3 pracovných listov zameraných na precvičovanie programovania v programe Imagine. Pracovné listy sú spracované hravou formou, sprievodkyňou pri riešení úloh je korytnačka Žofka. Žiaci riešia úlohy podľa príkazov . V prvom pracovnom liste precvičujú základné príkazy a využívanie nástrojov.V druhom pracovnom liste majú podľa krokov programu nakresliť štvorec, trojuholík, kružnicu a sústredné kružnice. Tretí pracovný list obsahuje náročnejšie úlohy na programovanie, kresbu a ovládanie príkazov a nástrojov programu Imagine.

Publikácia je súborom pracovných listov pre 1.-2. ročník základnej školy. Pracovné listy sú zamerané na zimu a jar v okolí domova i čo sa nachádza blízko domova.

Autori: 

Žilková Mária, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť v záujmovom útvare Ochranárskom. Autorka stručne a veku primerane sprevádza žiakov prírodou a životom zvierat. Pracovné listy sa zameriavajú na overenie získaných vedomostí.

Autori: 

Bazalová Beata, PaedDr.

Publikácia je určená pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov staršieho školského veku. Obsahuje pracovné listy na témy:  5. ročník - Ľudová tvorba, Ľudová pieseň, Ľudová rozprávka, Rozprávka Trojruža, Rozprávka O múdrej Aranke;  6. ročník – Balada, Sociálna balada, Povesť;  7. ročník - Poézia štúrovcov, Andrej Sládkovič: Dcérka a mať, Janko Kráľ: Lyrika; 8. ročník - Andrej Sládkovič: Marína, Detvan, Andrej Sládkovič: Detvan; 9. ročník - Ladislav Ballek, Ukážeme, čo už vieme. Úlohy v pracovnom liste sú zamerané na  overovanie vedomosti žiakov.  

Autori: 

Suchárek Stanislav, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje tri témy týkajúce sa počasia, a to voda, počasie a meteorológia. Autor ku každej téme spracoval krátky učebný text, ku ktorému pripravil pracovný list s rôznorodými úlohami, ktoré sú vhodne doplnené obrázkovým materiálom.

Autori: 

Vaculčiaková Elena, PaedDr., Mgr.

Autorka učebného zdroja prezentuje 11 pracovných listov, ktoré obsahujú poznatky z oblasti živej prírody, o zvieratách, rastlinách a človeku, ale aj neživej prírody, a to o vode. Prostredníctvom obrázkov a zaujímavých úloh si žiaci môžu precvičiť a overiť svoje vedomosti o zvieratách voľne žijúcich, domácich i chránených, o rastlinách, o ľudskom tele i dennom režime. Problematike vody sú venované 3 pracovné listy.

Autori: 

Ovcarčíková Marta, Mgr.

Autorka vytvorila učebný zdroj pre potreby záujmového útvaru Zábavné čítanie, je však využiteľný aj vo všeobecnom kontexte výučby žiakov na prvom stupni ZŠ. Žiaci majú možnosť pracovať s 11 rozprávkami prostredníctvom hádaniek a jednoduchých úloh. Riešia zadania typu vyber, doplň, nájdi dvojice, vytvor, napíš, dokonči či porozprávaj príbeh podľa obrázkov alebo nápovedných indícií. Do záverečnej časti materiálu autorka  zaradila identifikáciu rozprávky podľa konkrétnho úryvku a farebnú fotodokumentáciu knižnej podoby rozprávok.

Autori: 

Lazor Marián, Mgr.

Publikácia spracováva  témy Desatoro k ochrane Zeme (náučný text),  Životné prostredie  (náučný text  a pracovný list), Čo  môžeš robiť doma a pomôcť tak životnému prostrediu (text  a kvíz) ,  Recyklácia (náučný text), Pomôž prírode a zabav sa zábavnou formou  (bludisko, osemsmerovka, hra,  doplňovačka, pexeso, návod na výrobu dekorácii z PET fľaše).  Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.  Využiť  ju môžu v rámci záujmového útvaru.

Autori: 

Krišáková Milada, Mgr.

Učebný zdroj pozostáva z učebných textov a z pracovných listov s témami súvisiacimi s regionálnou výchovou v základnej škole. Pracovné listy ponúkajú žiakom „Goralský rok“, sprievodcu tradíciami Zamaguria vo veľmi jednoduchej a skrátenej forme. V praktickej rovine si žiaci overujú svoje vedomosti riešením rôznych úloh.

Autori: 

Kmecová Magdaléna, PhDr.

Súbor 15 pracovných listov bol vytvorený na prácu v    záujmovom útvare zameraného na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Je určený pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ a 3. - 5. ročníka ŠZŠ. Obsahuje súbor úloh, v ktorých žiaci čítajú, skladajú a opisujú slová a vety doplnené a spestrené obrázkami. Prostredníctvom rozprávania, počúvania a čítania úryvkov príbehov a riekaniek sa žiaci učia rozlišovať čo je dobré a čo zlé, vyjadrujú svoje myšlienky a názory. Pri týchto činnostiach si žiaci upevňujú svoje čitateľské schopností.