biológia

Autori: 

Nôtová Natália. Mgr.

Učebný zdroj predstavuje súbor pracovných listov pre žiakov 5. ročníka ZŠ, ktoré slúžia na precvičovanie, upevňovanie a systematizáciu vedomostí z tematického celku Život v lese vo voliteľnom predmete BIO-ENVIRO. Obsah pracovných listov vychádza z učebných osnov pre daný predmet.

Autori: 

Novodomská Erika Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu učebných textov a úloh na overenie vedomostí pre žiakov a metodický materiál pre učiteľa na základnej škole v predmete Základy ošetrovateľstva. Zameriavajú sa na získavanie základných poznatkov v problematike ošetrovania chorých. Práca obsahuje informácie o ošetrení drobných poranení, odrenín a popálenín a o ochorení a vplyvu choroby na človeka.

Učebný zdroj ponúka 5 pracovných listov na precvičovanie a upevňovanie učiva biológie v 7. ročníku ZŠ. Úlohy sú tematicky zamerané na dýchaciu sústavu a dýchanie, škodlivé vplyvy na dýchanie, obehovú sústavu, srdce a krvné cievy. Autorka prezentuje úlohy typu napíš, roztrieď, porovnaj, vysvetli, doplň chýbajúci text, vylúšti zašifrované slová, tajničku, osemsmerovku, označ na obrázku. Žiaci môžu pracovať aj samostatne. Za každým pracovným listom sa nachádza kľúč správneho riešenia zadaných úloh.

Autori: 

Šillingová Mácsová Ildikó PaedDr.

Učebný zdroj v maďarskom jazyku ponúka 8  pracovných listov, ktoré sú zamerané na precvičovanie a rozširovanie vedomostí žiakov 7. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským z biológie. Autorka ponúka zaujímavé úlohy, žiaci majú dopĺňať výrazy do textu, správne pomenovať objekty na obrázkoch. Úlohy sú zamerané na precvičovanie tematických celkov Ľudský vývoj, Pokožka, Podporný a pohybový systém, Tráviaca sústava.   Žiaci si môžu overiť správnosť riešenia jednotlivých úloh v prílohách učebného zdroja.

Autori: 

Šillingová Mácsová Ildikó PaedDr.

Učebný zdroj v maďarskom jazyku ponúka 5 pracovných listov, ktoré sú zamerané na precvičovanie a rozširovanie vedomostí žiakov 7. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským z biológie. Autorka ponúka zaujímavé úlohy, žiaci majú dopĺňať výrazy do textu, správne pomenovať objekty na obrázkoch. Úlohy sú zamerané na precvičovanie tematických celkov Zmyslové orgány, Reprodukčná sústava  a autorka prezentuje v tretej časti motivačné úlohy.  Žiaci si môžu overiť správnosť riešenia jednotlivých úloh v prílohách učebného zdroja.

Autori: 

Lapšanská Jana Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov ôsmeho ročníka základnej školy. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov  s rôznymi typmi úloh – práca s mapou, doplňovačky, spájačky, tajničky, prešmyčky, osemsmerovky a iné zaujímavé úlohy, kde si ţiaci precvičia svoje poznatky. Úlohy majú rôznu náročnosť. Pracovné listy obsahujú pre lepšiu názornosť viacero máp a obrázkov.

Autori: 

Kušníriková Tatiana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre 5. ročníka  základnej školy v predmete Domov a práca . Zdroj obsahuje súbor pracovných listov, ktoré sú zamerané na osivo, sadivo, pôdu, obrábanie pôdy, parenisko, fóliovník, burinu a škodcov plodín.

Publikácia obsahuje pracovný list s 5 úlohami, v ktorých je spracovaná téma s názvom  Tráviaca sústava stavovcov. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov 7. ročníka základnej školy, predmet biológia.

Autori: 

Nôtová Natália. Mgr.

Učebný zdroj prezentuje súbor pracovných listov pre ţiakov 5. ročníka ZŠ, ktoré slúţia na precvičovanie, upevňovanie a systematizáciu vedomostí z tematického celku Ţivot v lese vo voliteľnom predmete BIO-ENVIRO. Je pokračovaním prvej časti a obsahovo je zameraný na ďalšie štyri témy tematického celku. Obsah pracovných listov vychádza z učebných osnov pre daný predmet.

Autori: 

Krivdová Lucia, Mgr.

Publikácia je zameraná na vzdelávaciu oblasť Človek a príroda. Prezentuje učebný text, didaktické hry a tajničku so zameraním na zvieratá žijúce v lese.

Autori: 

Kecerová Krížová Silvia, Mgr.

Autori: 

Novodomská Erika Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu učebných textov a úloh na overenie vedomostí pre žiakov a metodický materiál pre učiteľa na základnej škole v predmete Základy ošetrovateľstva. Zameriavajú sa na získavanie základných poznatkov v problematike ošetrovania chorých. Práca obsahuje informácie o ošetrovateľstve, bežných chorobách a ich liečeniu a meraní a znižovaní teploty.

Autori: 

Šillingová Mácsová Ildikó Mgr.

Učebný zdroj v maďarskom jazyku ponúka 24 pracovných listov, ktoré sú zamerané na precvičovanie a rozširovanie vedomostí žiakov 6. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským z biológie. Autorka ponúka zaujímavé úlohy, motivuje žiakov tajničkami a vhodne vybranými ilustračnými obrázkami. Úlohy sú zamerané na precvičovanie tematických celkov Život s človekom a v ľudských sídlach, Základná štruktúra života-bunka, Vnútorná organizácia tela živých organizmov, Vnútorná stavba rastlín a húb a Stavba tela bezstavovcov.

Autori: 

Schwarzová Monika Mgr.

Učebný zdroj obsahuje rozpísané vyučovacie hodiny, pracovné listy, pokusy za účelom zvýšiť záujem žiakov o biológiu.. Má slúžiť k prehĺbeniu znalostí v poznávaní prírodnín, skúmaní mikroorganizmov, monitorovaní výskytu ohrozených druhov organizmov a monitorovať vplyv človeka na okolitú prírodu. Učebný zdroj je určený pre učiteľov biológie na uľahčenie ich prípravy na vyučovanie a ako podpora pre činnostné vyučovanie biológie pomocou PC a interaktívnej tabule. No tak isto ju môžu využiť aj žiaci 8.

Autori: 

Tkáčová Radka, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre praktické cvičenia z biológie pre 7. ročník základnej školy. Úlohy sú zamerané na učivo biológie v školskom vzdelávacom programe. Niektoré úlohy sú určené na identifikáciu informácií z textu, iné na schopnosť dedukovať, ďalšie na schopnosť interpretovať a integrovať informácie a nakoniec aj na schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text. 

Autori: 

Mgr. Novodomská Erika

Učebný zdroj ponúka sériu učebných textov a úloh na overenie vedomostí pre žiakov a metodický materiál pre učiteľa na základnej škole v predmete Základy ošetrovateľstva. Zameriavajú sa na získavanie základných poznatkov v problematike ošetrovania chorých. Práca obsahuje informácie o predmete, hygiene a jej význame pre človeka a o výžive školákov a tínedžerov.

Autori: 

Mgr. Tkáčová Radka

Učebný zdroj ponúka súbor 11 pracovných listov zameraných na precvičovanie učiva biológie v 6. ročníku ZŠ. Obsahuje úlohy typu popíš, priraď pojmy k obrázku, nakresli, vyrieš tajničku, osemsmerovku, prešmyčku, doplňovačku, rozhodni o pravdivosti výroku, vysvetli, roztrieď do skupín. Jednotlivé pracovné listy sú obsahovo zamerané na základné poznatky o rastlinách a živočíchoch.

Autori: 

Mgr. Lazorová Ľudmila

Učebný zdroj je určený pre praktické cvičenia z biológie pre 7. ročník základnej školy. Úlohy sú koncipované tak, aby žiaci mohli preukázať niekoľko úrovní vnímania a porozumenia textu. Niektoré úlohy sú určené na identifikáciu informácií z textu, iné na schopnosť dedukovať, ďalšie na schopnosť interpretovať a integrovať informácie a nakoniec aj na schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text. A to nielen text uvedený v daných pracovných listoch, ale aj učivo z učebnice Biológie pre 7. ročník, na ktorú tieto pracovné listy nadväzujú.

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Ing. Miroslava Jakubeková
Forma podujatia: 
prezenčne

Nová systematika živých organizmov

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
prezenčne

Projektové vyučovanie na hodinách prírodovedných predmetov

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Jozef Bernát
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Mária Pappová
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Adriana Lančaričová
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
PaedDr. Monika Gregušová
Forma podujatia: 
prezenčne

Štatistickú gramotnosť je možné vnímať ako schopnosť narábať so štatistickými informáciami, ktoré sú prezentované rôznou formou  (texty, grafy, tabuľky, schémy, obrázky) a schopnosť ich interpretovať a kriticky zhodnotiť. Význam štatistickej gramotnosti v dynamicky sa rozvíjajúcej a neustále sa meniacej spoločnosti narastá. Schopnosť rozumieť štatistickým informáciám pomáha pri riešení každodenných problémov, chápaní trendov, javov a situácií, ktoré sú významné nie len pre celú spoločnosť ale aj pre jednotlivca - vývoj ekonomiky, kriminality, nehodovosti, populačný rast, rozšírenie chorôb, trendy v zamestnanosti, hry, aj hazardné, alebo lotérie a pod.). Rozvoju štatistickej gramotnosti je teda potrebné venovať dostatočnú pozornosť nie len na hodinách matematiky ale aj na hodinách iných všeobecno-vzdelávacích predmetov, napr.: dejepis, biológia, geografia, chémia.

Začiatok podujatia: 
streda, 29. máj 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 29. máj 2019 - 12:30
Autori: 

E. Gullach, B. Gullach

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Príprava vyučovania s uplatnením komplexného prístupu v štúdiu prírody je inovovať a zdokonaľovať profesijné kompetencie v aplikácii celkového prístupu k štúdiu prírodných javov a zákonitostí v učebných aktivitách potrebných na stimuláciu žiakov vnímať, objavovať a pochopiť procesy prebiehajúce v prírode.

Autori: 

T. Lavický,Z. Tkáčová

V základných a stredných školách sa špecificky problematike nanovedy a nanotechnológií prakticky nikto nevenuje, čo je spôsobené jednak absenciou učebných materiálov, jednak nedostatočnou prípravou učiteľov. Pritom je to interdisciplinárna problematika, ktorá sa prierezovo dotýka chémie, biológie, fyziky, informatiky, odborných predmetov mnohých študijných odborov, ale v neposlednom rade aj ekológie či etiky. Cieľom tohto učebného materiálu je predstaviť učiteľom rôznych predmetov základy nanovedy a nanotechnológií tak, aby si túto problematiku vedeli začleniť do svojej výučby.

Učebný zdroj Inovatívne postupy vo vyučovaní biológie sa venuje štátnemu a školskému vzdelávaciemu programu, analyzuje didaktické ciele a kľúčové kompetencie edukácie, pričom ich špecifikuje pre predmet biológia, a takisto sa venuje moderným koncepciám edukačného procesu, ako aj inovačným metódam a postupom vo vyučovaní, ktoré konkretizuje a implementuje do vyučovania biológie v rámci ŠVP ISCED 2 a 3.