biológia

Fórum učiteľov - prírodovedná gramotnosť

Lektor: 
PaedDr. Beáta Šenkárová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Využívanie pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky na vyučovacích hodinách BIO

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Využívanie pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky na vyučovacích hodinách BIO

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Využívanie pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky na vyučovacích hodinách BIO

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Tvorba úloh na rozvoj prírodovednej gramotnosti

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Janka Strnisková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Maturitná skúška z biológie v školskom roku 2020/2021

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Námety aktivít pre globálne vzdelávanie k aktívnemu občianstvu

Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Práca s textom na hodinách prírodovedných predmetov

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Geologické a paleontologické témy vo vyučovaní predmetov biológia a geografia

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Nová systematika živých organizmov

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Inovatívne metódy v matematike a v prírodovedných predmetoch

Lektor: 
PaedDr. Beáta Šenkárová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Metódy a nástroje formatívneho hodnotenia v rámci prírodovedných predmetov

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Metódy a nástroje formatívneho hodnotenia v rámci prírodovedných predmetov

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Sumatívne hodnotenie žiakov vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda so zameraním na slovné hodnotenie

Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Základy nanovedy a nanotechnológií pre učiteľov prírodovedných a technických predmetov

Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Autori: 

Džurdženíková Silvia, Mgr.

Obsah pracovných listov tvoria informácie o základných druhoch ihličnatých stromov a následné úlohy na báze priraďovania, triedenia, identifikácie druhu, pomenovania, výberu správnej odpovede, doplňovania správneho slova do učebného textu. Autorka v závere učebného zdroja zaradila aj vedomostný test na opakovanie učiva.

Autori: 

Džurdženíková Silvia, Mgr.

Publikácia prezentuje pracovné listy z biológie. Pracovné listy sú zamerané na plodovú zeleninu, listovú zeleninu, strukoviny a zopakovanie si pojmov.

Autori: 

Šillingová Mácsová Ildikó, PaedDr.

Učebný zdroj v maďarskom jazyku ponúka 6 pracovných listov, ktoré sú zamerané na precvičovanie a rozširovanie vedomostí žiakov 8. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským z biológie. V úvode si žiaci môžu pozrieť  dokument o geologických procesoch a histórii vzniku Zeme. Úlohy prezentované v jednotlivých pracovných listoch sú obsahovo zamerané na precvičovanie základných informácií o geologických procesoch, magmatickej činnosti, zemetraseniach, jaskyniach, vyvrelých horninách. Žiaci majú dopĺňať do textu správne odpovede a správne pojmy k obrázkom.

Publikácia spracováva témy: Moja obec Kluknava: Podnebie, vodstvo živočíšstvo, história, obyvateľstvo – podklady na tvorbu projektu moja obec, Markušovský hríb – podklady na tvorbu projektu, Slovenské jaskyne v Košickom kraji- pracovný list po exkurzii.  Publikácia spracováva témy: Moja obec Kluknava: Podnebie, vodstvo živočíšstvo, história, obyvateľstvo – podklady na tvorbu projektu moja obec, Markušovský hríb – podklady na tvorbu projektu, Slovenské jaskyne v Košickom kraji- pracovný list po exkurzii.  Vhodná je pre učiteľov, ktorí učia biológiu v 8-om ročníku základnej školy.

Publikácia spracováva informácie z biológie pre 8. ročník. Obsahuje texty a následne pracovné listy na tému: Vodstvo na Slovensku, Rieky v Košickom kraji,  Rieky osemsmerovky a tajničky,  Rieky- Dar života, Košice,  Východoslovenská nížina,  Hornádska a Popradská kotlina,  Karpaty,  Košická a Rožňavská kotlina, Moja obec – tvorba projektu.

Publikácia obsahuje informácie z biológie 8. ročníka. Spracované sú tri pracovné listy na tému: Geologické okolie nášho kraja – Košického kraja, Hornádska a Popradská kotlina,  Spišský hrad a didaktická hra na tému Spišský hrad a okolie.

Autori: 

Leščinský Miroslav, PaedDr.

Pracovné listy obsahujú základné učivo biológie 5. ročníka z témy rastliny a huby v lese. Majú zabezpečiť opakovanie a upevnenie učiva a rozvoj kľúčových kompetencií stanovených v predmete biológia.   Pri práci s týmito pracovnými listami si môžu žiaci overiť správnosť pochopenia učiva a schopnosť interpretovať učivo pri riešení úloh.

Autori: 

Mikulová Anna, Ing.

Publikácia obsahuje náučný text a pracovný list na tému  Poranenie následkom fyzikálnych a chemických vplyvov. Učebný zdroj môže poslúžiť učiteľom ako pomôcka na hodinách biológie v 7. ročníku základnej školy.  Jeho cieľom je   pomôcť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakom z marginalizovaných rómskych komunít osvojiť si spôsoby poskytovania prvej pomoci.

Autori: 

Kőnigová Veronika, Mgr.

Učebný zdroj je určený na vyučovanie biológie. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov s učebným textom zameraných na zvieratá (pracovné listy s témami: Lasica , Myš, Potkan, Hraboš poľný, Krt , Jež , Medveď, Bobor)

Autori: 

Pappová Ibolya, Mgr.

Autorka ponúka v maďarskom jazyku základné informácie o bocianovi bielom a námety 12 úloh, ktoré majú žiaci vypracovať na základe informácií v prečítanom texte.

Autori: 

Dobrzańska Jana, Ing.

Učebný zdroj je určený pre vzdelávaciu oblasť Človek a príroda. V učebnom zdroji sú prezentované pracovné listy s pútavo koncipovanými úlohami so zameraním na environmentálnu výchovu pre žiakov 2. stupňa základnej školy.

Učebný zdroj obsahuje súbor pracovných listov pre žiakov 2. stupňa ZŠ zameraných na precvičovanie ich vedomosti k témam Horniny a minerály a Zem a jej stavba. Okrem pracovných listov autorka ponúka námety na dve praktické cvičenia. Prvé praktické cvičenie je o praktickom rozlišovaní a určovaní hornín a minerálov, druhé o určovaní tvrdosti, optických vlastnostiach a hustote materiálov.

Autori: 

Varechová Martina, Mgr.

Publikácia prezentuje precovné listy zo vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Pracovné listy sú zamerané na témy: - Ako žije les, - Lesné dreviny, - Lesné kvitnúce byliny, - Lesné bezstavovce, Lesné stavovce, - Lesné ekosystémy.

Publikácia prezentuje súbor pracovných listov zo vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre žiakov základnej školy. Pracovné listy sú zamerané na témy: - Ako žije les,- Lesné dreviny, - Lesné kvitnúce byliny, - Lesné bezstavovce, - Lesné stavovce, - Lesný ekosystém.