biológia

Autori: 

Šillingová Mácsová Ildikó, PaedDr.

Učebný zdroj v maďarskom jazyku ponúka 3 pracovné listy, ktoré sú zamerané na precvičovanie a rozširovanie vedomostí žiakov 8. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským z biológie. V úvode si žiaci môžu pozrieť 3 dokumenty o planéte Zem. Úlohy prezentované v jednotlivých pracovných listoch sú obsahovo zamerané na precvičovanie základných informácií o planéte Zem, jej stavbe, zložení zemskej kôry a na informácie o mineráloch a nerastoch. Žiaci majú dopĺňať do textu správne odpovede a správne pojmy k obrázkom.

Autori: 

Münnichová Mariana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre záujmový útvar a z časti pre výučbu biológie. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov zameraných na prvú pomoc v prírode, na orientáciu v prírode, na civilnú ochranu, na zdravý životný štýl, na športové činnosti v prírode.

Učebný zdroj je určený pre 5. ročníka  základnej školy v predmete Domov a práca . Zdroj obsahuje súbor pracovných listov, ktoré sú zamerané na doplňovanie správnych názvov zeleniny a kreslenie zeleniny.

Autori: 

Németová Jana, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov o ľudskom tele – oporná sústava pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na hodinách biológie. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené s ohľadom na postupnosť úrovní vnímania a porozumenia textu. Niektoré úlohy sú určené na identifikáciu informácií z textu, iné na schopnosť dedukovať, ďalšie na schopnosť interpretovať a integrovať informácie.

Autori: 

Németová Jana, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje teoretické poznatky o rozmnožovacej sústave človeka. Delí sa na časť, ktorá je venovaná reprodukčnej sústave ženy i muža, informácie o pohlavnom dospievaní v puberte, pohlavných chorobách a ich symptómoch. Napriek teoretickému rázu učebného materiálu čitateľ tu nájde aj časť na precvičovanie učiva prostredníctvom rôznorodých zadaní a úloh. Zároveň sa tu nachádzajú aj ilustratívne obrázky názorného charakteru a záverečné testovanie vedomostí.

Učebný zdroj má prevažne informatívny charakter. Obsahuje základné informácie o svaloch, ich funkciách, delení podľa rôznych aspektov, zložení a možných poraneniach, strečingových cvičeniach určených na nápravu. Autorka do textu zaradila aj rôznorodé úlohy a zadania na precvičovanie a upevňovanie biologického učiva o svalovej sústave. Učebný text vhodne dopĺňajú názorné ilustrácie i fotodokumentačné snímky niektorých strečingových cvičení.

Autori: 

Pappová Ibolya, Mgr.

Publikácia je zameraná na vzdelávaciu oblasť Človek a príroda. Obsahom publikácie je pracovný list s úlohami týkajúce sa vody a jej okolia. Pracovné listy sú v maďarskom jazyku.

Autori: 

Kušníriková Tatiana, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre predmet biológia pre 7. ročník základnej školy. Obsahovo sú pracovné listy zamerané na hravé vyriešenie úloh zameraných na pomoc pri ohrození života a na poškodenie obehovej sústavy.

Autori: 

Mikulová Anna, Ing.

Učebný zdroj môže poslúžiť učiteľom ako pomôcka na hodinách biológie v 7. ročníku základnej školy, obsahom ktorého  je vonkajšie krvácanie.  Publikácia obsahuje  učebný text a pracovný  list, ktorého  cieľom je pomôcť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakom z marginalizovaných rómskych komunít osvojiť si spôsoby poskytovania prvej pomoci.

Autori: 

Mesarčíková Martina, PaedDr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov piateho ročníka a metodický materiál pre učiteľa na základnej škole. Cieľom autorky bolo súbor pracovných listov zameraných na stavovce žijúce vo vode a na brehu. Pracovné listy  sú spracované ako učebný materiál na hodiny biológie, ktoré je vhodné využiť v úvodnej časti vyučovacej hodiny.

Autori: 

Kušníriková Tatiana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre praktické cvičenia z biológie pre 7. ročník základnej školy. Úlohy sú zamerané na poznávanie kostí a nácvik prvej pomoci pri poraneniach kostí,  na zložky potravy a na prvú  pomoc pri krvácaní. Niektoré úlohy sú určené na identifikáciu informácií z textu, iné na schopnosť dedukovať, ďalšie na schopnosť interpretovať a integrovať informácie a nakoniec aj na schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text.

Učebný zdroj je určený pre praktické cvičenia z biológie v piatom ročníku základnej školy. Zdroj obsahuje súbor pracovných listov s úlohami. Úlohy sú koncipované tak, aby žiaci mohli preukázať niekoľko úrovní vnímania a porozumenia textu. Niektoré úlohy sú určené na identifikáciu informácií z textu, iné na schopnosť dedukovať, ďalšie na schopnosť interpretovať a integrovať informácie a nakoniec aj na schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text. A to nielen text uvedený v daných pracovných listoch, ale aj učivo z učebnice Biológie pre 5. ročník, na ktorú tieto pracovné listy nadväzujú.

Autori: 

Kőnigová Veronika, Mgr.

Učebný zdroj je určený na vyučovanie biológie. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov s učebným textom zameraných na zvieratá (pracovné listy s témami: Kuvik, Myšiak, Kaňa , Orol , Netopier , Lastovička, Ďateľ).

Autori: 

Kőnigová Veronika, Mgr.

Učebný zdroj je určený na vyučovanie biológie. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov zameraných na zvieratá (pracovné listy s témami: Bažant a Jarabica, Jeleň a Laň, Srnec a Srna, Divá sviňa, Zajac poľný, Líška a Lišiak,  Kuna).

Autori: 

Kőnigová Veronika, Mgr.

Učebný zdroj je určený na vyučovanie biológie. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov zameraných na zvieratá (pracovné listy s témami: Sviňa domáca, Kačica a Káčer,  Hus sivá,  Kohút a Sliepka,  Králik, Moriak a Morka , Holub a Holubica , Pes,  Mačka , Krava a Býk , Koza a Cap, Baran a Ovca , Kôň a Kobyla).

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov a didaktickú hru pre žiakov 6. ročníka vo voliteľnom predmete Bio-enviro. Pracovné listy ponúkajú žiakom praktické príklady na precvičenie a upevnenie učiva. Tieto pracovné listy ponúkajú možnosť pracovať s vlastnými skúsenosťami a údajmi.

Autori: 

Hajdučinová Anna, Mgr.

Autori: 

Dobrzańska Jana, Ing.

Učebný zdroj je určený pre vzdelávaciu oblasť Človek a príroda. V učebnom zdroji sú prezentované pracovné listy s pútavo koncipovanými úlohami so zameraním na biológiu pre žiakov 2. stupňa základnej školy.

Autori: 

Tkáčová Radka, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre praktické cvičenia z biológie pre 7. ročník základnej školy. Úlohy sú zamerané na poskytovanie prvej pomoci a zdravý životný štýl. Niektoré úlohy sú určené na identifikáciu informácií z textu, iné na schopnosť dedukovať, ďalšie na schopnosť interpretovať a integrovať informácie a nakoniec aj na schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text. 

Učebný zdroj je určený pre praktické cvičenia z biológie pre 7. ročník základnej školy. Úlohy sú koncipované tak, aby žiaci mohli preukázať niekoľko úrovní vnímania a porozumenia textu. Niektoré úlohy sú určené na identifikáciu informácií z textu, iné na schopnosť dedukovať, ďalšie na schopnosť interpretovať a integrovať informácie a nakoniec aj na schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text. 

Autori: 

Šablová Andrea, PaedDr., PhDr.

 Publikácia obsahuje náučný text pre učiteľov, ktorí učia predmet prírodoveda, biológia. Spracované sú témy: Oporno-pohybová sústava, Dýchacia sústava, Tráviaca sústava, Popáleniny a poleptania, Šok, Bezvedomie, Krvácanie.

Učebný zdroj v maďarskom jazyku ponúka 5 pracovných listov, ktoré sú zamerané na precvičovanie a rozširovanie vedomostí žiakov 7. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským z biológie. Autorka ponúka zaujímavé úlohy, žiaci majú dopĺňať výrazy do textu, správne pomenovať objekty na obrázkoch. Úlohy sú zamerané na precvičovanie tematických celkov Príjem potravy a pohyb stavovcov, Dýchanie a obeh stavovcov, Regulačný systém a zmyslové orgány stavovcov, Rozmnožovanie a správanie sa stavovcov.  Žiaci si môžu overiť správnosť riešenia jednotlivých úloh v prílohách učebného zdroja.

Učebný zdroj v maďarskom jazyku ponúka 6 pracovných listov, ktoré sú zamerané na precvičovanie a rozširovanie vedomostí žiakov 7. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským z biológie. Autorka ponúka zaujímavé úlohy, žiaci majú dopĺňať výrazy do textu, správne pomenovať objekty na obrázkoch. Úlohy sú zamerané na precvičovanie tematických celkov Dýchacia sústava, Obehový systém, Močová sústava a Regulačné sústavy.  Žiaci si môžu overiť správnosť riešenia jednotlivých úloh v prílohách učebného zdroja.

Autori: 

Mesarčíková Martina, PaedDr.

Učebný zdroj tvorí súbor 6 pracovných listov zameraných na geologické éry Zeme. Obsahujú rôzne typy úloh, ktoré môžu žiakom pomôcť rozšíriť si svoje poznatky z histórie vývoja Zeme a zároveň pomôcť učiteľom naplno využiť celých 45 minút vyučovacej hodiny. Tento učebný zdroj je určený žiakom ôsmeho ročníka, ako učebný materiál na hodiny biológie, ktorý autorka odporúča  využiť napr.

Autori: 

Pappová Ibolya, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre vzdelávaciu oblasť Človek a príroda. V učebnom zdroji sa nachádzajú tri pracovné listy so zameraním na život v lese. Publikácia je v maďarskom jazyku.

Autori: 

Mikulová Anna, Ing

Učebný zdroj môže poslúžiť učiteľom ako pomôcka na hodinách biológie v 7. ročníku základnej školy, obsahom ktorých sú poruchy dýchania, obnovenie činnosti srdca a pľúc, kardiopulmonálna resuscitácia.  Publikácia obsahuje súbor učebných textov a pracovných listov, ktorých cieľom je pomôcť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakom z marginalizovaných rómskych komunít osvojiť si spôsoby poskytovania prvej pomoci.

Autori: 

Mikulová Anna, Ing

Publikácia obsahuje súbor učebných textov a pracovných listov, ktorých cieľom je pomôcť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakom z marginalizovaných rómskych komunít osvojiť si spôsoby poskytovania prvej pomoci.  Učebný zdroj môže poslúžiť učiteľom ako pomôcka na hodinách biológie v 7. ročníku základnej školy, obsahom ktorých je anatómia ľudského tela, správna životospráva a poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch a ochoreniach.

Autori: 

Pappová Ibolya, Mgr.

Publikácia prezentuje pracovné listy zo vzdeávacej oblasti Človek a príroda. Pracovné listy sú zamerané na rastliny a živočíchy. Pracovné listy sú v maďarskom jazyku.

Autori: 

Kušníriková Tatiana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre praktické cvičenia z biológie pre 7. ročník základnej školy. Úlohy sú zamerané na chránené stavovce. Niektoré úlohy sú určené na identifikáciu informácií z textu, iné na schopnosť dedukovať, ďalšie na schopnosť interpretovať a integrovať informácie a nakoniec aj na schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text. 

Autori: 

Kušníriková Tatiana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre praktické cvičenia z biológie pre 7. ročník základnej školy. Úlohy sú zamerané na pozorovanie kostry stavovcov a vtáčie vajce. Niektoré úlohy sú určené na identifikáciu informácií z textu, iné na schopnosť dedukovať, ďalšie na schopnosť interpretovať a integrovať informácie a nakoniec aj na schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text.