Diferenciácia úloh na čítanie a počúvanie s porozumením v prostredí triedy s rôznou úrovňou jazyka

Diferenciácia úloh na čítanie a počúvanie s porozumením v prostredí triedy s rôznou úrovňou jazyka

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Diferenciácia úloh na čítanie a počúvanie s porozumením v prostredí triedy s rôznou úrovňou jazyka

Cieľová skupina: žiaci ZŠ, SŠ

Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia – anglický jazyk

Kľúčové kompetencie:

kompetencie k celoživotnému učeniu sa:

 • uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja
 • kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje rozvojové možnosti
 • dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa

kompetencia riešiť problémy:

 • uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení

kompetencia sociálna a personálna:

 • efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať pri dosahovaní spoločných cieľov

Hlavný cieľ:

 • využiť diferencované úlohy v čítaní a počúvaní s porozumením pre žiakov s rôznou úrovňou ovládania jazyka

Špecifické ciele:

Kognitívny:

 • reprodukovať text
 • uviesť príklad slovnej zásoby, fráz
 • vyjadriť vlastnými slovami obsah textu
 • zhrnúť hlavné myšlienky textu

Afektívny:

 • akceptovať názor spolužiaka
 • komunikovať o texte
 • zaujať postoj k textu

Psychomotorický:

 • ilustrovať text

Prostredie: trieda, domáce prostredie

Forma a počty: individuálna, skupinová, ľubovoľný počet

Trvanie: podľa potreby

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Aktivita predstavuje príklady práce s textom alebo nahrávkou na precvičovanie zručnosti čítanie a počúvanie s porozumením v prostredí triedy, kde majú žiaci rôznu úroveň ovládania jazyka. Ponúka návrh diferenciácie cvičení a úloh tak, aby podporovali autonómiu učiaceho sa a zároveň upevňovali schopnosti pracovať v tíme a toleranciu medzi žiakmi.

Potrebný materiál: učebný materiál – text/nahrávka, súbor diferencovaných úloh

Opis postupu realizácie:

Úlohy prezentované v prílohe sú modifikovateľné na prácu s akýmkoľvek textom, na čítanie alebo počúvanie.

Prvá časť pracovného listu sa sústreďuje na úlohy pred čítaním/počúvaním. V ich rámci môže učiteľ umožniť žiakom používať materinský aj cudzí jazyk. V úlohe 1 žiaci odhadujú obsah textu podľa názvu a vizuálneho materiálu, ktorý je k dispozícii. Prácou v skupinách formou brainstormingu zaznamenávajú slová, frázy, o ktorých si myslia, že sa budú v texte nachádzať, a následne si porovnávajú svoje myšlienky s výstupom inej skupiny, píšu svoje myšlienky na tabuľu a predkladajú celej triede. Takáto aktivita podporuje prácu všetkých žiakov, ktorí sa zapájajú do práce bez ohľadu na úroveň ovládania jazyka, a ich výstup má rovnakú hodnotu. Úloha 2 je kombináciou pretextových a posttextových úloh, kde podľa určenia učiteľa žiaci vytvoria 1/2/3 (učiteľ sa môže rozhodnúť, ktorí žiaci v akom počte) otázky, ktoré im v súvislosti s nadpisom/obrázkami napadnú. Po skončení práce s textom sa k otázkam vrátia a skúsia na ne odpovedať; variáciou úlohy je možnosť, že žiaci odpovedajú na otázky, ktoré vytvoril niekto iný.

Druhá časť pracovného listu predkladá variácie úloh počas práce s textom. V úlohe 3 je žiakom umožnené, aby nemuseli odpovedať na všetky otázky, ale len na tie, ktoré si vyberú – učiteľ určí minimálny počet otázok, na ktoré žiak musí odpovedať. Ak úloha na kontrolu porozumenia má zatvorenú dichotomickú formu (T/F), učiteľ ju môže pretransformovať na otvorenú formu cez škálovanie – som si istý, že je to pravda; nie som si istý; som si istý, že to pravda nie je. Tento spôsob neodrádza žiakov, ktorí sú na nižšej úrovni v cudzom jazyku; akceptujú sa všetky odpovede a je umožnená diskusia o položkách, na ktoré žiak reagoval „nie som si istý“. Nasledujúcou možnosťou je úloha, kde žiaci môžu pracovať ako trieda (učiteľ číta text), vo dvojici (žiak, ktorý je na vyššej úrovni ovládania cudzieho jazyka číta text) alebo v skupinách (žiak, ktorý je na vyššej úrovni ovládania cudzieho jazyka číta text, alebo sa text rozdelí na časti a každý žiak číta) s pomocou „tlačidiel“ imaginárneho MP3 prehrávača. Zatiaľ čo 1 žiak/učiteľ číta, ostatní pracujú s úlohami na kontrolu porozumenia textu. V tomto prípade sa dá využiť prepis nahrávok textu (sú štandardne súčasťou obsahu učebníc cudzieho jazyka). Práca vo dvojiciach, kde žiak, ktorý ovláda cudzí jazyk na vyššej úrovni, je opísaná v aktivite „Asistent“. Pri tvorbe dvojíc môže postupovať učiteľ dvojakým spôsobom – žiak, ktorý potrebuje pomoc, si vyberá asistenta, alebo žiak, ktorý bude pomáhať, si vyberá svojho partnera. Učiteľ určí, akou formou a do akej miery asistent môže spolužiakovi pomôcť. Predposledná variácia sa týka práce s nahrávkou (počúvanie s porozumením). Učiteľ stanoví alebo žiaci sa zaraďujú do skupín podľa toho, ako budú s nahrávkou pracovať (skupina A, B, C). Nakoniec žiaci pracujú v trojiciach, po jednom z každej skupiny, a s pomocou svojich poznámok a zápiskov rekonštruujú text. Podobnou aktivitou je rozdelenie žiakov na dve skupiny (spisovatelia a umelci), kde počas počúvania nahrávky majú žiaci rozdielne úlohy (zapisovanie slov; kreslenie myšlienok, ktoré počujú) a v závere spoločnú rekonštrukciu textu vo dvojiciach.

 

Poznámky pre učiteľa:

Väčšina týchto aktivít je možná aj v prostredí priamo online alebo dištančnou formou.

Autor/Zdroj: Mgr. Zuzana Procházková, učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Prešov

 

Ďalšie zdroje:

DUDLEY,E., OSVÁTH, E. 2019. Mixed-Ability Teaching. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-420038-7.

https://www.dreamstime.com/gradient-shaded-cartoon-stop-button-creative-illustrated-image147620440

http://www.clker.com/clipart-pause-button-blue.html

https://www.dreamstime.com/illustration/cartoon-rewind-button-radio-audio-music-cute-illustration-retro-freehand-free-hand-drawing-clipart-clip-art-artwork-quirky.html

https://www.dreamstime.com/creative-flat-symbol-fast-forward-button-original-image150952730

http://www.clker.com/clipart-blue-play-button.html

Prílohy na stiahnutie:

Príloha – Pracovný list s príkladmi diferencovaných úloh