Prechod cez lanovú prekážkovú dráhu

Prechod cez lanovú prekážkovú dráhu

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Prechod cez lanovú prekážkovú dráhu

Cieľová skupina: všetky ročníky základných a stredných škôl

Vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb

Kľúčové kompetencie:

riešenie problémov

 

 

Hlavný cieľ:

Rozvíjať koordinačné schopnosti.

Špecifické ciele:

Kognitívny: Vopred si premyslieť a prispôsobiť prechod cez lanovú prekážkovú dráhu na základe svojich schopností a telesných daností.

Afektívny: Podporiť spolužiaka v jeho snahe.

Psychomotorický: Prejsť prekážkovou dráhou bez dotknutia sa lana/povrazu. 

Prostredie: telocvičňa, učebňa

Forma a počty: individuálna, postupne všetci žiaci

Trvanie: podľa potreby

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Prezentovaná aktivita slúži na rozvoj, príp. diagnostikovanie komplexnej koordinačnej schopnosti žiakov zábavným spôsobom.

Potrebný materiál: dlhé lano alebo dlhý povraz, zvončeky (rolničky), zariadenie telocvične alebo učebne

Príprava realizácie:

Príprava na túto aktivitu je pre vyučujúceho relatívne náročná, vyžaduje si jeho predstavivosť a kreativitu. Inšpiráciou na vytvorenie lanovej prekážkovej dráhy môže byť napr. vybavenie si scén z filmov, v ktorých sa aktéri snažia prejsť cez laserovú prekážku (prekračovanie, podliezanie, uhýbanie) s cieľom získať nejaký vzácny objekt, čo by v tomto prípade mohlo slúžiť ako motivačný prvok prezentovanej aktivity. Na vytvorenie lanovej prekážkovej dráhy môže vyučujúci použiť dlhé lano alebo povraz, ktorý rôznymi smermi a v rôznych výškach prevlečie cez zariadenie učebne umiestnené oproti sebe (lavice, stoličky – zaťažené sediacimi žiakmi) alebo telocvične (rebriny, švédske debny, lavičky, gymnastické kozy a kone...). Na lano/povraz môže vyučujúci na rôzne miesta umiestniť zvončeky/rolničky, aby to bolo pre žiakov atraktívnejšie.

Realizácia aktivity:

Úlohou žiakov je individuálne prejsť lanovou prekážkovou dráhou bez dotknutia sa lana/povrazu. Ostatní žiaci môžu byť v role pozorovateľov, alebo môžu vykonávať inú činnosť, aby vyučovacia hodina nebola pre nich statická. Táto aktivita môže byť zaradená aj do kruhového skupinového tréningu, čím by sa zabezpečila pohybová činnosť pre všetkých žiakov.

Poznámky pre učiteľa:

- Klásť veľký dôraz na bezpečnosť realizácie aktivity, najmä na prevrhnutie sa zariadenia pri prišliapnutí lana/povrazu žiakom alebo jeho pri páde. Všetko s tým súvisiace je potrebné dôkladne premyslieť a vopred preveriť, aby k takýmto nebezpečným situáciám nemohlo dôjsť.

- Nerealizovať aktivitu ako súťažnú, nestanovovať časový limit alebo nemerať rýchlosť vykonania úlohy, podstatné je prejdenie prekážkovej dráhy bez dotyku s lanom/povrazom.

- V rámci prechodu cez lanovú prekážkovú dráhu môžu žiaci priebežne presúvať nejaké predmety položené na zemi na iné určené miesto.

- Na zjednodušenie je možné vytvoriť lanom/povrazom „pavučinu“ v jednotnej výške prispôsobenej vekovej skupine žiakov, ktorú by žiaci iba prekračovali. Zabezpečiť, aby v žiadnom prípade cez ňu nepreskakovali alebo neprebiehali.

Autor: Mgr. Jozef Bernát, učiteľ profesijného rozvoja RP MPC Prešov