Moja rodina (naši príbuzní, priatelia, susedia)

Moja rodina (naši príbuzní, priatelia, susedia)

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Moja rodina (naši príbuzní, priatelia, susedia)

Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa základnej školy

Tematická oblasť výchovy: človek a spoločnosť, predmet občianska náuka

Kľúčové kompetencie:

 • Sociálne a personálne:

viesť žiakov k efektívnej spolupráci v skupine,

motivovať žiakov k diskusii v skupine,

viesť žiakov k realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu.

 • Spoločenské a občianske:

oboznámiť žiakov s ich právami a povinnosťami vo všetkých oblastiach spoločenského života,

naučiť žiakov kultivovane obhajovať svoje práva v rôznych životných situáciách.

 • Riešenie problémov:

zadávať problémové otázky a úlohy, ktoré žiaci samostatne riešia a prichádzajú k vlastným záverom a riešeniam,

viesť žiakov ku kritickému mysleniu, využívaniu logického myslenia,

viesť žiakov k tvorivému riešeniu úloh, ktoré dokážu prezentovať a obhajovať,

viesť žiakov k spolupráci pri riešení problémov a úloh v skupine.

 • Pracovné:

na konkrétnych situáciách naučiť žiakov dodržiavať pravidlá práce a správania sa.

 • Komunikačné:

naučiť žiakov počúvať druhých ľudí,

naučiť žiakov kultivovane sa vyjadrovať,

vhodnými učebnými aktivitami viesť žiakov k presnému a výstižnému vyjadrovaniu sa,

vhodnými príkladmi a úlohami učiť žiakov klásť jasné a zrozumiteľné otázky.

 • Informačné a komunikačné technológie:

viesť žiakov k efektívnemu využívaniu IKT pri tvorivých aktivitách.

Hlavný cieľ:

Pomenovať svojich príbuzných, opísať svojich priateľov a susedov.

 

Špecifické ciele:

Kognitívne:

 • rozlíšiť vzťahy medzi členmi užšej a  širšej rodiny,
 • na príkladoch demonštrovať fungovanie vzťahov medzi príbuznými, priateľmi, susedmi.

 

Psychomotorické:  

 • vyplniť pracovné listy,  
 • obsluhovať interaktívnu tabuľu,
 • pracovať so súborom kartičiek.

 

Afektívne:

 • uvedomiť si vzťahy v rodine a aktívne reagovať na medziľudské vzťahy: príbuzní, priatelia, susedia.

Prostredie: školská trieda

Forma a počty: didaktická hra, skupinová práca, metóda kladenia otázok, brainwriting, diskusná metóda, 22 – 25 žiakov

Trvanie: vyučovacia hodina (45 min.)

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Aktivity je možné realizovať v rámci vyučovacích hodín občianskej náuky v  základnej škole v 6. ročníku – v tematickom celku MOJA RODINA. Vychádzajúc z obsahového štandardu, žiaci si osvojujú pravidlá a normy spoločenského spolunažívania. Dokážu kriticky analyzovať život vo  svojej rodine, rozlišovať príbuzenské vzťahy a pomenovať svojich príbuzných. Rozlišujú členov svojej rodiny, členov svojich priateľských skupín, vedia vymenovať nielen svojich susedov, ale aj posúdiť ich prípadné nevhodné správanie.

Aktivity realizujeme citlivo, aby sme predišli prípadným nedorozumeniam, vychádzajúc z rôznych rodinných pomerov detí.

Potrebný materiál: pero, papier, interaktívna tabuľa, notebook a dataprojektor, pracovné materiály – súbory kartičiek, pracovné listy

Opis postupu realizácie aktivity:

Učiteľ si spolu so žiakmi pripomenie, čo si už o rodine rozprávali. Zopakujú si, že v dobre fungujúcej rodine platia určité pravidlá a že každý má svoje práva, ale aj povinnosti, kto môže tvoriť rodinu, kto do nej patrí. Žiakom dá kolovať jeden hárok papiera, na ktorý vpisujú svoje návrhy (kto do rodiny patrí), hárok sa posúva na doplnenie ďalším žiakom. Zapísaný hárok žiaci odovzdajú učiteľovi.

Následne učiteľ rozsvieti na interaktívnej tabuli dva do seba zapadajúce kruhy (jeden veľký a druhý menší). Jeden má názov širšia rodina a druhý užšia rodina. Pod kruhmi sú uvedení členovia rodiny a žiaci majú správne zaradiť, kto patrí do širšej rodiny a kto do užšej rodiny (babka, otec, sestra, bratranec, brat, dedko, mama, ujo, sesternica, teta – pozri prílohu A). Žiaci sa hlásia a prichádzajú k interaktívnej tabuli, aby doplnili jednotlivé kruhy. Interaktívna tabuľa je nastavená tak, že ak žiak nesprávne potiahne niektorého člena rodiny do nesprávneho kruhu, člena rodiny do kruhu nevloží. V takom prípade prichádza ďalší žiak a pokračuje ďalej.

Učiteľ sa vráti k hárku, do ktorého žiaci vpisovali členov rodiny, prečíta niektorých členov rodiny a žiaci ich podľa predchádzajúcej časti hodiny zaraďujú do užšej alebo širšej rodiny.

V nasledujúcej časti žiaci dostanú papier so štyrmi slzičkami (pozri prílohu B) a každý napíše štyroch členov rodiny, ktorých pozná. Majú napísať ich krstné mená a uviesť príbuzenský vzťah (mama, otec, babka, dedko, ujo, teta, bratranec, sesternica...). Niektorí žiaci následne prečítajú svojich príbuzných a ich vzťah k nim.

V ďalšej časti učiteľ rozdelí žiakov do skupín. Skupina si spomedzi seba zvolí svojho vedúceho, ktorý reprezentuje skupinu. Každá skupina dostane dva súbory kartičiek (pozri prílohu C). Kartičky majú všetky skupiny rovnaké. Žiaci majú oba súbory kartičiek správne spárovať. Môžu s kartičkami pohybovať. Po skončení práce učiteľ vyzve vedúceho skupiny a požiada ho, aby prečítal správne riešenie. Ak niektorí vedúci skupiny predloží nesprávne spárované slová, tak vedúci inej skupiny predloží riešenie jeho skupiny a tak sa postupuje, až kým nie sú kartičky správne spárované. Žiaci si ich môžu priebežne upravovať. Následne učiteľ rozsvieti na interaktívnej tabuli správne riešenia. Učiteľ prácu žiakov vyhodnotí a pochváli tých, ktorí vyriešia úlohu hneď a bez chýb. V ďalšej časti žiaci ostanú v skupinách a každá skupina dostane papier rozdelený na tri časti (pozri prílohu D). Hárok je doplnený obrázkami (rodina, priatelia, susedia). Žiaci sa môžu medzi sebou porozprávať, príp. zapísať si na papier svoje postrehy k nasledovným oblastiam (jednotlivé oblasti žiaci videli rozsvietené na interaktívnej tabuli):

A) rodina:

- s kým sa najčastejšie stretávate? 

- kedy (pri akých príležitostiach) sa stretávate?

- čo robíte, keď sa stretnete?

- čo vám priniesli (dali) takéto stretnutia?

- vážite si niekoho a prečo?

- myslíte si, že je dôležité, aby sa rodina stretávala a prečo?

B) priatelia:

- máte priateľov?

- stretávate sa s nimi? Kedy a prečo?

- čo robievate?

- čo vám priniesli (dali) stretnutia s priateľmi?

- vážite si nejakého priateľa a prečo?

C) susedia:

- bývate v panelovom dome alebo v rodinnom dome?

- poznáte svojich susedov? Ak nie prečo?

- sú susedské vzťahy dobré?

- zdravíte sa navzájom? Ak nie prečo?

- čo by ste navrhli, aby sa susedské vzťahy zlepšili?

- aký vplyv má na človeka, ak si susedia rozumejú?

Učiteľ následne vyvolá niektorých vedúcich skupiny, ktorí predstavia výsledky rozhovorov. Ostatní žiaci počúvajú a po dohovorení sa pýtajú, vymieňajú si svoje názory. Po skončení úlohy učiteľ zhodnotí prácu žiakov a zosumarizuje spolu so žiakmi, k čomu sa dopracovali.

Učiteľ prostredníctvom interaktívnej tabule zadá žiakom otázky:

1. Zistil som niečo nové?

2. Ako sa mi spolupracovalo so spolužiakmi?

4. Prekvapil ma niekto v pozitívnom slova zmysle?

5. Koho by som dnes pochválil za prácu?

6. Páčila sa mi hodina a prečo?

7. Nepáčila sa mi hodina a prečo?

Poznámky pre učiteľa:
Aktivity sú mierne hlučné, čo pri spôsobe práce a zadaných úlohách je v poriadku. V niektorých častiach aktivity môžu mať žiaci problém vyjadriť sa, avšak tým, že sa do rozhovoru môžu zapojiť aj ďalší spolužiaci, je vytvorený priestor na doplnenie a dokončenie úloh. Keďže sú aplikované rôzne vyučovacie metódy, do aktivít sa môžu zapojiť žiaci s rôznymi učebnými štýlmi.

Možné pokračovanie, následné aktivity:
Spracované úlohy môžu byť súčasťou žiackeho projektu na tému Moja rodina.

Autor/Zdroj: PaedDr. Eva Frišová, učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Bratislava

 Ďalšie zdroje:
KOSOVÁ, B. Rozvoj osobnosti žiaka. Prešov: Rokus, 2000. ISBN 80-968452-2-5
KOTRBA, T. – LACINA, L. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. 1. vydanie. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007. ISBN 978-80-87029-12-1
LOKŠOVÁ, I. – LOKŠA, J. Cez relaxáciu k tvorivosti v škole. Prešov: ManaCon, 1996, 196 s. ISBN 80-85668-32-7
MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7
PETLÁK, E. Všeobecná didaktika. Bratislava: IRIS, 1997, 110 s. ISBN 80-88778-49-2
PETLÁK, E. et. al. 2011. Kapitoly zo súčasnej edukácie. Bratislava: IRIS, 2011. ISBN 978-80-89256-62-4
SITNÁ, D. Metody aktivního vyučování. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-246-1
ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV. Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike. 2016.
TUREK, I. Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. Bratislava: MPC, 1997. ISBN 80-88796-49-0
TUREK, I. Inovácie v didaktike. Bratislava: MPC, 2004. ISBN 80-8052-188-3
ZELINA, M. Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní. Banská Bystrica: MPC, 2002. ISBN 80-8041-414-9

Prílohy na stiahnutie:

Príloha A: Širšia a užšia rodina
Príloha B: Príbuzenský vzťah
Príloha C: Kartičky 1
Príloha D: Rodina, priatelia, susedia