Hobbies and locations

Hobbies and locations

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Hobbies and locations

Cieľová skupina: jazyková úroveň A1 – A2

Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia, anglický jazyk

Kľúčové kompetencie:

- jazyková kompetencia

- osobná a sociálna kompetencia

- komunikačná kompetencia

 

Hlavný cieľ:

  • správne formulovať otázky a odpovede.

Špecifické ciele:

  • použiť v dialógu správne väzbu I like doing,
  • použiť v dialógu správne predložkovú väzbu na určenie miesta.

Prostredie: trieda

Forma: frontálna

Trvanie: 15 minút

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Krátka metodická inšpirácia je zameraná na podporu žiakov vo vzájomnej interakcii a  improvizácii. Cieľom prezentovanej aktivity je zaujímavým spôsobom rozvíjať u žiakov, ktorí sú na elementárnej jazykovej úrovni, tvorenie otázok a odpovedí týkajúcich sa koníčkov. Aktivita vhodne rozvíja u žiakov všetky štyri spôsobilosti: čítanie a počúvanie s porozumením, písanie aj hovorenie.

Potrebný materiál: tabuľa, dve škatule alebo ich alternatívy, prázdne lístočky alebo kartičky

Opis postupu realizácie:

  1. Požiadame žiakov, aby napísali na lístoček predložkový výraz označujúci miesto, napr. on the table. Tento výraz môžeme napísať na tabuľu ako príklad. Žiakov vedieme k tomu, aby použili rôzne predložky, ktoré môžeme tiež napísať na tabuľu, napr. in, under, near, opposite, behind, next to. Po napísaní predložkového výrazu žiaci zložia lístoček a hodia ho do škatule označenej písmenom L (locations).
  2. Následne požiadame žiakov, aby napísali na iný lístoček nejaký koníček, napr. collecting stamps. Výraz musí obsahovať sloveso s koncovkou -ing a podstatné meno. Zložené lístočky žiaci hodia do škatule označenej písmenom H (hobbies).
  3. Obidve škatule postavíme na katedru alebo prvú lavicu. Vyvoláme žiaka, ktorý vyberie jeden lístoček zo škatule označenej písmenom H a prečíta ho (painting pictures), potom povie My hobby is painting pictures.
  4. Potom žiak vyberie lístoček zo škatule označenej písmenom L a prečíta, napr. in the bathroom.
  5. Ostatní žiaci v triede sa pýtajú doplňujúce otázky, napr. Why do you like painting pictures in the bathroom? Možná odpoveď Because there´s a lot of light there.
  6. Učiteľ môže limitovať počet doplňujúcich otázok, napr. na 3.

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Aktivitu je možné vhodne variovať podľa potreby, napr. označenie na škatuli H zameniť za A (actions), kde sú lístočky s aktivitami v 1. osobe singuláru prítomného priebehového času, napr. I am painting.  Následne namiesto lístočkov so slovnými spojeniami môžeme použiť kartičky s obrázkami, ktoré si pripraví učiteľ v predstihu. Žiaci budú tvoriť otázky a odpovede sami na základe obrázkov.   

Autor/Zdroj: Mgr. Mária Marciová, učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Prešov
Ďalšie zdroje: Wilson, K.: Drama and Improvisation. ISBN 978-0-19-442580-3