Sporenie

Sporenie

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Sporenie

Cieľová skupina: žiak z rôzneho prostredia – sociálneho, kultúrneho a znevýhodneného prvého a druhého stupňa základnej školy, žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školskej integrácii

Vzdelávacia oblasť: finančná gramotnosť, matematika a práca s informáciami

Kľúčové kompetencie:

Pracovné kompetencie – rozvíjať jemnú a hrubú motoriku;

Komunikačné kompetencievysloviť svoj názor, prečo delením odpadu šetríme životné prostredie;

Učiť sa učiť (riešiť nové situácie) – oboznámiť žiaka s hospodárnym správaním – delením odpadu vo svojom okolí;

Sociálne komunikačné kompetencie – porozumieť v školskom a výchovnom prostredí súvislosti s delením odpadu;

Kompetencie k celoživotnému učeniu použiť svoje vizuálne zručnosti na slovné vyriešenie pracovného listu a uplatniť ich v reálnom živote.

Hlavný cieľ:

Rozvíjať zručnosti v sporení.

Špecifické ciele:

Kognitívne – prečítať text v pracovnom liste; odpovedať na otázky v pracovnom liste; zakrúžkovať alebo podčiarknuť správnu odpoveď; vysvetliť na jednom príklade, ako dbať na hospodárne správanie k životnému prostrediu pri delení odpadu vo svojom okolí;

Afektívne – povedať, prečo delením odpadu šetríme životné prostredie; rešpektovať názor iného;

Psychomotorické – vypracovať pracovný list;  vyzbierať odpadky; vytriediť odpadky: plasty, papier, kov, sklo.

Prostredie: školské a výchovné prostredie, školský klub detí, detský domov, reedukačné zariadenia

Forma a počty: individuálna alebo skupinová práca v rodine (detský domov), práca s pomocou učiteľa a vychovávateľa

Trvanie: individuálne

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

V aktivitách nápadov je obsiahnutý stručný rozsah praktického uplatnenia, ako sa hospodárne správať k životnému prostrediu a poznávať spôsoby nadobudnutia finančného príjmu a sporenia.

Potrebný materiál: slovné odpovede, ceruza, pero, papier, tlačiareň

Opis postupu realizácie:

Žiak podčiarkne alebo zakrúžkuje správnu odpoveď v navrhnutom pracovnom liste. Po vypracovaní pracovného listu žiak vo svojom okolí alebo v prírode vyzbiera odpadky. Odpadky vytriedi/separuje na plasty, papier, kov a sklo. U žiaka rozvíjame vzťah k ochrane prírody a sporeniu.

Realizácia aktivity:

  1. Výchovná aktivita: Oboznámiť sa a vypracovať pracovný list (slovne alebo písomne)
  2. Výchovná aktivita: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne – šetríme životné prostredie, zber odpadkov vo svojom okolí alebo v prírode
  3. Výchovná aktivita: Používanie primeraných stratégií riadenia rizík v domácnosti: triedenie odpadu – plasty, papier, kov, sklo.
  4. Výchovná aktivita: Porozumieť vzťah ľudská práca – peniaze – zber papiera na výkup.
  5. Výchovná aktivita: Sporenie a spotrebiteľ – oboznámenie sa s výkupom odpadu plechoviek a plastových fliaš v reálnom živote.

Poznámky pre učiteľa: dodržiavať zásady postupnosti a primeranosti, bezpečnosť pri cestnej premávke v školskom a výchovnom  prostredí.

 

Možné pokračovanie, následné aktivity: Na základe uvedených výchovných aktivít vychovávateľ a učiteľ môžu vychádzať z podobných aktivít so zameraním na výchovu k finančnej gramotnosti.

Autor/Zdroj: Ing. Mgr. Mária Pirkovská, učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Prešov

 

Ďalšie zdroje:

Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo financií SR.2017. Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2, Bratislava, 2017. Dostupné z: https://www.minedu.sk/data/att/11359.pdf

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 2014. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl. Bratislava, 2014-11498/40322:5-10E0
KAŠOVÁ, J. a IŠTENČIN, L., 2012.Výchova k finanční gramotnosti. Plzeň, 2012. ISBN 978-80-7238-107-4

https://www.minedu.sk/data/att/6152.pdf

Prílohy na stiahnutie:

Príloha: Sporenie – zadanie