Matematika bez počítača – matematika s DOMINOM

Matematika bez počítača – matematika s DOMINOM

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Matematika bez počítača – matematika s DOMINOM

Cieľová skupina: žiaci 7. ročníka 2. stupňa ZŠ

Vzdelávacia oblasť: matematika a práca s informáciami, matematika

Kľúčové kompetencie:

 • kompetencia učiť sa učiť sa
 • kompetencia riešiť problémové úlohy a zdôvodniť svoje riešenie
 • rozvoj logického a kritického myslenia
 • rozvoj algoritmického myslenia
 • rozvoj analytických schopností žiakov
 • rozvoj špecifického matematického myslenia

Ciele:

Žiak vie/dokáže/pozná:

Kognitívne

 • ovládať základné operácie v obore prirodzených čísel,
 • správne chápať, prečítať a zapísať zlomok,
 • sčítať a odčítať zlomky s rovnakými aj nerovnakými menovateľmi,
 • riešiť problémové úlohy a zdôvodniť svoje riešenie.

Afektívne

 • spolupracovať v skupine.

Prostredie: trieda, domáce

Forma: skupinová, individuálna

Trvanie: 30 – 60 minút

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Vzdelávacia aktivita je zameraná na netradičné riešenie matematických operácií s celými číslami, rovnako aj so zlomkami. Pomocou dominových tabličiek, ktoré nahrádzajú jednotlivé číslice (1 tablička = 2 číslice) alebo zlomky (1 tablička = 1 zlomok) žiaci riešia úlohy na sčítanie a odčítanie zlomkov, násobenie prirodzených čísel. Žiaci majú vymedzené možnosti v rámci výberu číslic od 0 po 6 a vytvárajú si vlastný algoritmus riešenia jednotlivých úloh. V prípade potreby majú žiaci v prílohe B možnosť vyrobiť si dominové tabličky.

Aktivita rozvíja u žiakov kľúčové kompetencie ako sa učiť učiť, riešiť problémové situácie. Rozvíja logické a kritické myslenie na základe cieľov stanovených Štátnym vzdelávacím programom.

Využitie aktivity je možné v rámci domácej prípravy, ale aj na samotnú hru DOMINO.

Potrebný materiál: pracovný list (príloha A), Domino tabličky (príloha B), papier, pero, v prípade potreby nožnice

Opis postupu realizácie:

 1. Motivačná čas – vysvetlenie jednoduchých pravidiel hry Domino – v úvode pracovného listu A. Možnosť zahrať si samotnú hru, ktorá tiež rozvíja logické a kombinačné myslenie u žiaka. V prípade potreby možnosť vyrobiť si DOMINO z prílohy B.
 1. Expozičná časť – pracovný list A je doplnený vzorovými úlohami v zadaniach 1 až 3, podľa ktorých žiak rieši zadané úlohy. Zadania nie je nutné spracovávať v danom poradí a možno ich použiť aj u žiakov v nižších ročníkoch (zadanie 1) aj vyšších ročníkoch (zadania 2 a 3).
 1. Fixačná časť – samotné vypracovávanie pracovného listu A. Zadania je možné rozdeliť aj do kratších časových úsekov a každé zadanie vypracovávať ako samostatnú aktivitu. Pracovný list C obsahuje riešenia niektorých úloh, preto nie je vhodné ho žiakovi dávať s pracovným listom A, ale použiť ho až na kontrolu výsledkov.
 1. Záverečná časť – hodnotenie a najmä sebahodnotenie žiaka. V rámci hodnotenia a sebahodnotenia učiteľ spoločne so žiakom hodnotia pochopenie aktivít a ich realizáciu, pomenúvajú javy, ktoré sa vyskytli v rámci aktivity. Aktivitu je možné ukončiť samotnou hrou DOMINO.

 Poznámky pre učiteľa:

Aktivitu môže učiteľ realizovať postupným vypracovaním zadaní 1 až 3 alebo výberom niektorých zadaní v závislosti od časového rozsahu alebo ročníka (ak použije dané aktivity vo vyššom alebo nižšom ročníku).

Aktivitu môže učiteľ variovať využitím rôznej náročnosti v zadaní 1 zväčšovaním rozmerov štvorca, obdĺžnika, v zadaní 2 kombináciou operácií sčítania a odčítania, určenia rôznych výsledkov. V zadaní 3 je možné rozšíriť zadanie aj o násobenie viaccifernými číslami.

Možné pokračovanie, následné aktivity:

V aktivite je možné nechať samotnému žiakovi vymyslieť zadanie úlohy. Je možné vytvoriť nové DOMINO s väčším počtom tabličiek, kde sa použije maximálny počet bodiek korešpondujúci s najvyššou cifrou 9. Aj samotné vytvorenie tohto súboru môže byť úlohou pre žiaka – vyrobiť všetky tabličky (Koľko ich bude? O koľko viac ich bude?).

Aktivity nie sú náročné na prípravu ani na pomôcky.

Aktivita má potenciál na prácu v domácom prostredí, umožňuje variácie edukačných aktivít.

V časovom rozsahu 30 – 60 minút je možné realizovať vlastný výber úloh a aktivít.

Autor/Zdroj:

Mgr. Dana Váňová, učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Banská Bystrica

Ďalšie zdroje:

GOGA, M., 1992. Vieš? Uhádneš? Bratislava: Videopress. ISBN 80-85180-03-0.

Prílohy na stiahnutie:
Príloha A – Pracovný list:
Matematika bez počítača – Matematika s DOMINOM
Príloha B – Pracovný list:
Matematika bez počítača – DOMINO tabličky
Príloha C – Pracovný list:
Matematika bez počítača – Riešenie úloh