Abilities

Abilities

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Abilities

Cieľová skupina: žiaci 2. stupňa ZŠ

Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia – anglický jazyk

Kľúčové kompetencie:

kompetencie k celoživotnému učeniu sa:

 • uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja
 • kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje rozvojové možnosti

sociálne komunikačné kompetencie:

 • efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie

kompetencia riešiť problémy:

 • uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení
 • je otvorený získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov

Hlavný cieľ:

Upevniť si štruktúry s „I can ...“; precvičiť slovnú zásobu z témy „Jobs“; hodnotiť prácu spolužiaka (peer assessment).

Špecifické ciele:

Kognitívny:

 • napísať text
 • použiť sloveso „can“ v rôznych kontextoch
 • usporiadať vety podľa významu
 • analyzovať písomnú prácu
 • kriticky posúdiť písomnú prácu

 

Afektívny:

 • prejaviť záujem o učenie sa
 • oceniť prácu spolužiaka
 • zaujať postoj a obhájiť ho

 

Prostredie: doma, v triede

Forma a počty: samostatná práca, akýkoľvek počet

Trvanie: 45 minút

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Edukačná aktivita sa zameriava na rozvoj samostatného písomného prejavu, upevnenie štruktúry „I can ...“ a precvičenie slovnej zásoby z témy povolania. Aktivita sa dá využiť aj na precvičovanie v domácom prostredí.

Potrebný materiál: pracovný list

Opis postupu realizácie:

V prvej úlohe si žiaci precvičia štruktúry s „can“ v spojení s rôznymi povolaniami. Následne si žiaci prezrú pracovné ponuky a vyjadria svoje preferencie a uvedú dôvody. V tretej aktivite žiaci usporiadajú vety v žiadosti o prácu do správneho poradia (4, 1, 5, 3, 2 alebo 4, 3, 1, 5, 2).

Produktívne zručnosti (samostatný písomný prejav) si žiaci precvičia v štvrtej aktivite – napíšu odpoveď na inzerát (príloha 1).

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Učiteľ môže ponechať hodnotenie tejto aktivity na spolužiakov – poskytne žiakom prácu spolužiaka a takisto kritériá hodnotenia. Učiteľ zostaví hodnotiacu tabuľku, v ktorej žiaci vyznačia kritériá a ich indikátory a môžu uviesť, čo sa im v práci spolužiaka páčilo a aké rady/návrhy by mu dali. Návrh kritérií hodnotenia je uvedený v prílohe 2.

Autor/Zdroj: Mgr. Zuzana Procházková, učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Prešov

 

Ďalšie zdroje:

HADFIELD, Ch., HADFIELD, J., 2017. Simple Writing Activities. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-442170-6.

https://www.stuff.co.nz/entertainment/tv-radio/68855794/the-zookeeper-with-tigers-in-his-bedroom

https://www.abc.net.au/news/2018-02-03/making-a-career-out-of-clowning-around/9390320

https://www.wisbechstandard.co.uk/news/hgv-driver-fights-an-8-000-fine-after-16-illegal-immigrants-smuggle-themselves-into-his-lorry-1-3760056

https://www.universetoday.com/144860/nasa-astronaut-jessica-meir-took-a-space-selfie-capturing-her-reflection-in-the-space-station/

https://www.123rf.com/photo_84260333_stock-vector-set-of-3-smiley-icons-sad-neutral-smiled-set-of-three-vector-in-white-color-outlined.html

Prílohy na stiahnutie:
Príloha 1
Abilities

Príloha 2 Peer assessment