Moja rodina (normy a pravidlá, práva a povinnosti členov rodiny)

Moja rodina (normy a pravidlá, práva a povinnosti členov rodiny)

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Moja rodina (normy a pravidlá, práva a povinnosti členov rodiny)

Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa základnej školy

Tematická oblasť výchovy: človek a spoločnosť, predmet občianska náuka

Kľúčové kompetencie:

 • Sociálne a personálne:
 • viesť žiakov k efektívnej spolupráci v skupine,
 • motivovať žiakov k diskusii v skupine,
 • viesť žiakov k utváraniu vlastnej identity a identity druhých ľudí, k realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu.
 • Spoločenské a občianske:
 • oboznámiť žiakov s ich právami a povinnosťami vo všetkých oblastiach spoločenského života,
 • naučiť žiakov kultivovane obhajovať svoje práva v rôznych životných situáciách.
 • Riešenie problémov:
 • zadávať problémové otázky a úlohy, ktoré žiaci samostatne riešia a prichádzajú k vlastným záverom a riešeniam,
 • viesť žiakov ku kritickému mysleniu,
 • viesť žiakov k tvorivému riešeniu úloh, ktoré dokážu prezentovať a obhajovať,
 • viesť žiakov k spolupráci pri riešení problémov a úloh v skupine.
 • Pracovné:
 • na konkrétnych situáciách naučiť žiakov dodržiavať pravidlá práce a správania sa.
 • Komunikačné:
 • naučiť žiakov počúvať druhých ľudí,
 • naučiť žiakov kultivovane sa vyjadrovať,
 • vhodnými učebnými aktivitami viesť žiakov k presnému a výstižnému vyjadrovaniu sa,
 • vhodnými príkladmi a úlohami učiť žiakov klásť jasné a zrozumiteľné otázky.
 • Informačné a komunikačné technológie:
 • -viesť žiakov k efektívnemu využívaniu IKT pri tvorivých aktivitách.

Hlavný cieľ:

Uplatnenie pravidiel v rodine, práva a povinnosti členov rodiny.

 

Špecifické ciele:

Kognitívne:

 • opísať fungovanie pravidiel v rodine,
 • načrtnúť rebríček práv a povinností detí v rodine,
 • navrhnúť zoznam piatich práv a povinností rodičov v rodine.

 

Psychomotorické:  

 • vyplniť pracovné listy,
 • hranie scénok,
 • obsluhovať interaktívnu tabuľu.

 

Afektívne:

 • uvedomiť si potrebu fungovania noriem a pravidiel v rodine,
 • akceptovať práva a povinnosti (detí a rodičov).

Prostredie: školská trieda

Forma a počty: didaktická hra, situačná metóda, skupinové vyučovanie, diskusná metóda, inscenačná metóda, brainstorming, 22 – 25 žiakov

Trvanie: vyučovacia hodina (45 min.)

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Aktivity je možné realizovať v rámci vyučovacích hodín občianskej náuky v základnej škole v 6. ročníku – v tematickom celku moja rodina. Vychádzajúc z obsahového štandardu si žiaci osvojujú pravidlá a normy spoločenského spolunažívania. Dokážu kriticky analyzovať život vo svojej rodine, navrhovať práva a povinnosti členom rodiny.

Aktivity realizujeme citlivo, aby sme predišli prípadným nedorozumeniam, vychádzajúc z rôznych rodinných pomerov detí.

Potrebný materiál: pero, papier, interaktívna tabuľa, notebook a dataprojektor, pracovné listy

Opis postupu realizácie aktivity:

Učiteľ rozdá žiakom doplňovačku v písomnej forme (príloha A), ktorá je pripravená aj na interaktívnej tabuli. Žiaci pracujú individuálne. Na základe indícií učiteľa doplňujú jednotlivé slová. Slová nie sú žiakom neznáme, pretože sa s nimi oboznámili na predchádzajúcej vyučovacej hodine. Vyznačená časť doplňovačky predstavuje motivujúce slovo – rodina, na ktoré učiteľ spolu so žiakmi nadväzuje v ďalšej časti hodiny. Žiak, ktorý správne uvedie slovo, ho príde na interaktívnej tabuli doplniť.

Učiteľ vysvieti na interaktívnej tabuli slovo rodina (otec, mama a dve deti). Vyzýva žiakov, aby si predstavili rodinu, v ktorej žijú, a  aby voľne hovorili o tom, kto ráno vstáva ako prvý, kto koho budí, čo robia rodičia, čo robia oni sami, ako to prebieha u nich doma cez víkend, či spolu niekam chodia.

Učiteľ má pre žiakov pripravené dve scénky, ktoré si žiaci zahrajú (pozri prílohu B). Pred začiatkom hry žiaci, ktorí sa prihlásia scénky zahrať, dostanú od učiteľa text, ktorý si prečítajú a podľa neho scénku zahrajú. Po skončení každej scénky žiaci hľadajú odpoveď na to, aké práva a povinnosti majú účastníci scénky.

Následne učiteľ vyzve žiakov, aby zhodnotili, či si môže doma robiť každý, čo chce. Učiteľ tak postupne prechádza k tomu, že v rodine fungujú určité pravidlá a so žiakmi analyzuje pojem pravidlo. Žiaci sa zamýšľajú aj nad tým, či by mohla rodina existovať bez akýchkoľvek pravidiel. Žiaci si vypočujú svojich spolužiakov a zároveň si vymieňajú svoje názory.

Učiteľ vyzýva  žiakov, aby sa vo dvojiciach ústne dohodli, ktorými dvoma pravidlami sa doma riadia. Po skončení práce sú žiaci vyzvaní, aby pozorne počúvali, čo budú hovoriť spolužiaci, pretože na to budú nadväzovať. Následne niekoľkí žiaci z dvojíc predkladajú svoje pravidlá. Učiteľ zhrnie pravidlá, ktoré boli spoločné, ktoré sa opakovali. V ďalšej časti učiteľ rozdelí žiakov do skupín a prechádza na práva a povinnosti, ktoré majú jednotliví členovia rodiny. Žiaci sa musia zamyslieť, či v ich rodinách majú jednotliví členovia nejaké práva a povinnosti. Koľko? Prečo? Čo sa stane, ak používame iba práva? Prečo sú dôležité práva aj  povinnosti? Učiteľ rozdá skupinám papiere (pozri prílohu C) a vyzve jednotlivé skupiny vybrať vo svojej skupine vedúceho skupiny. Učiteľ určí skupiny, ktoré majú na papier napísať dve práva, ktoré majú deti v rodine a aké majú povinnosti (dve), a skupiny, ktoré napíšu, aké práva a povinnosti môžu mať rodičia. Po skončení práce vedúci každej skupiny prečíta, na čom sa členovia skupiny dohodli. Učiteľ následne zhrnie práva a povinnosti detí a práva a povinnosti rodičov a uvedie, že každý má svoje práva, ale aj povinnosti a že práva a povinnosti sú zhrnuté v zákone, ktorý sa volá zákon o rodine.

Po zapísaní poznámok učiteľ zhodnotí celú vyučovaciu hodinu. Zhodnotí prácu vo dvojiciach i v skupinách. Žiakov pochváli za aktívnu prácu.

Na záver prostredníctvom interaktívnej tabule učiteľ zadá žiakom otázky:

1. Čo som zistil?

2. Čo ma prekvapilo?

3. Ako sa mi spolupracovalo so spolužiakmi?

4. Páčila sa mi hodina a prečo?

5. Nepáčila sa mi hodina a prečo?

Poznámky pre učiteľa:

            Téma je žiakom blízka, pretože všetci pochádzajú z „úplných – neúplných rodín“. Keďže sme použili rôzne vyučovacie metódy, môžeme osloviť žiakov s rôznymi učebnými štýlmi. Použitím rôznych metód môžeme žiakov usmerňovať, aby sa z časového dôvodu neodkláňali od témy. Žiaci vnímajú, že rodina akosi funguje, ale my im predkladáme, že v rodine musia existovať určité pravidlá, ktoré vychádzajú zo základných práv a povinností detí a rodičov.

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Spracované úlohy môžu byť súčasťou žiackeho projektu na tému Moja rodina.

Autor/Zdroj: PaedDr. Eva Frišová, učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC, Bratislava

Ďalšie zdroje:

KOSOVÁ, B. Rozvoj osobnosti žiaka. Prešov: Rokus, 2000. ISBN 80-968452-2-5

KOTRBA, T. – LACINA, L. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. 1. vydanie. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007. ISBN 978-80-87029-12-1

LOKŠOVÁ, I. – LOKŠA, J. Cez relaxáciu k tvorivosti v škole. Prešov: ManaCon, 1996, 196 s. ISBN 80-85668-32-7

MAŇÁK, J. – ŠVEC, V. Výukové metódy. Brno: Paido, 2003, 48-49 s. ISBN 80-7315-039-5.

MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7

PETLÁK, E. Všeobecná didaktika. Bratislava: IRIS, 1997, 110 s. ISBN 80-88778-49-2

PETLÁK, E. et. al. Kapitoly zo súčasnej edukácie. Bratislava: IRIS, 2011. ISBN 978-80-89256-62-4

SITNÁ, D. Metody aktivního vyučování. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-246-1

Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike. ŠPÚ, 2016.

TUREK, I. Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. Bratislava: MPC, 1997. ISBN 80-88796-49-0

ZELINA, M. Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní. Banská Bystrica: MPC, 2002. ISBN 80-8041-414-9

Prílohy na stiahnutie:

Príloha A: Doplňovačka s tajničkou - rodina
Príloha B: Scénky – práva a povinnosti členov rodiny
Príloha C: Práva a povinnosti detí a rodičov