Fotografovanie architektúry mesta, vnímanie celku a význam detailu

Fotografovanie architektúry mesta, vnímanie celku a význam detailu

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Fotografovanie architektúry mesta, vnímanie celku a význam detailu

Cieľová skupina: žiaci ZUŠ, 2. stupňa ZŠ, žiaci stredných umeleckých škôl a gymnázií

Vzdelávacie oblasť: umenie a kultúra

Kľúčové kompetencie:

 1. Komunikačné kompetencie
 2. Digitálne kompetencie
 3. Osobnostné a sociálne kompetencie
 4. Kultúrne povedomie a vyjadrovanie
 5. Psychomotorické kompetencie
 6. Pracovné kompetencie

 

 

 

Hlavný cieľ:

Uvedomiť si význam detailu a celku pri realizácii fotografií, vnímať kompozíciu pri fotografovaní.

Špecifické ciele:

 • Kognitívny:
 • zoznámiť sa so zákonitosťami tvorby kompozície pri fotografovaní architektúry, prírody a detailov architektúry,
 • prepojiť fotografiu s textom,
 • porovnať atmosféru  farebných fotografií s čiernobielymi fotografiami,
 • diskutovať o význame čiernobielej fotografie v súčasnosti,
 • spoznať fotografickú tvorbu Antona Sládka prostredníctvom internetu.

Afektívny:

 • vyjadriť svoj vzťah k obci, mestu prostredníctvom nafotených fotografií a ich slovný opis.

Psychomotorický:

 • nafotiť architektúru  alebo prírodu mesta, obce,  zamerať sa nielen na architektonický celok, ale zamyslieť sa aj nad zaujímavými  detailmi  a odfotiť ich.

Prostredie: trieda, výtvarný ateliér, exteriér mesta

Forma a počty: individuálna, skupinová

Trvanie: 5 vyučovacích hodín

 

Anotácia:

Vyučovacie jednotky zamerané na fotografovanie architektúry mesta, prírodných scenérií v meste a na význam detailu pri fotografovaní. Ako inšpiračný zdroj môže učiteľ využiť fotografie umelcov, ktorí sa venujú danej problematike.

Slovenský fotograf Anton Sládek sa vo svojej fotografickej tvorbe zameral na sledovanie premien Bratislavy. Prostredníctvom svojich fotografií zachytáva nielen zaujímavé miesta Bratislavy, jej celky, ale podnetne upozorňuje na detaily architektúry a prírody. Autor na fotografiách dokumentuje nenávratné premeny mesta, vznik nových štvrtí, výstavbu a zmenu charakteru mesta. Prostredníctvom čiernobielych fotografií reflektuje architektúru Bratislavy aj jej prírodné scenérie. Fotografie Antona Sládka majú nádych nostalgie. Svoju tvorbu prezentuje prostredníctvom knižných publikácií a výstav.

Umelec Anton Sládek je pre žiakov výtvarnej výchovy a výtvarného odboru podnetný pre prácu s čiernobielou fotografiou a kompozíciami, ktoré vytvára pri fotení architektúry a prírody. Dôležitý je jeho vzťah k detailu, jeho hľadanie a fotografické zaznamenanie.

Potrebný materiál: fotoaparát digitálny alebo mobilný telefón, tabuľa, internet, počítač, dataprojektor

Opis postupu realizácie:

Prvá vyučovacia  hodina:

 • Učiteľ objasní žiakom tvorivé postupy pri fotografovaní a základy tvorby a výberu kompozície pri fotení architektúry a prírody. Žiakom vysvetlí význam detailu vo fotografii. Ako inšpiračný zdroj na fotenie architektúry, prírody v meste a detailu môže učiteľ zvoliť umelecké fotografie Antona Sládka (alebo iného umeleckého fotografa podľa výberu učiteľa).
 • Žiaci pomocou internetu vyhľadajú fotografie a knižné publikácie umelca, v ktorých Anton Sládek hovorí o svojej tvorbe.
 • Učiteľ spolu so žiakmi realizuje brainstorming o význame čiernobielej fotografie dnes.

Druhá a tretia vyučovacia hodina:

 • Učiteľ sa so žiakmi dohodne na výbere miest, ktoré budú fotografovať. Po obhliadke si vyfotografujú pre nich zaujímavú časť mesta alebo obce, kde žijú, zamerajú sa nielen na celky, ale aj na detaily, súčasťou námetov môže byť architektúra, príroda v meste alebo v obci.

Štvrtá vyučovacia hodina:

 • Žiaci vyberú z nafotených fotografií najzaujímavejšie a kvalitne nafotené zábery, v prípade potreby upravia kompozície v počítači, urobia výrezy. Každý žiak vyberie jednu fotografiu zachytávajúcu celok a jednu fotografiu zachytávajúcu detail a vymyslí výstižný názov pre fotografie. Žiak môže vytvoriť sprievodný text k fotografii. Prostredníctvom počítača žiaci porovnávajú zmenu atmosféry farebných fotografií na čiernobielych fotografiách.

Piata vyučovacia hodina

 • Žiaci prostredníctvom dataprojektora prezentujú svoj výber fotografií, ich názvy a doplnený text.
 • Nafotené fotografie prezentujú formou farebnej fotografie a čiernobielej fotografie podľa vlastného výberu.
 • Žiaci môžu zrealizovať výstavu fotografií, učiteľ ich zoznámi s paspartovaním fotografií.

Poznámky pre učiteľa:

Učiteľ si môže vybrať ako inšpiračný zdroj iného umeleckého fotografa, prípadne umelca, ktorý sa venuje podobnej problematike v danom regióne.

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Fotografické premeny mesta a obce, zaujímavé celky a detaily môžu byť celoročnou témou, fotografie môžu vzniknúť v rozličných ročných obdobiach.

Autor/Zdroj:

Mgr. Slávka Gécová, učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Bratislava

 

Ďalšie zdroje: [cit. 25. 3. 2020], dostupné z:

https://www.hlavnespravy.sk/a-sladek-vystavuje-v-galerii-f7-fotograficke-premeny-rodnej-bratislavy/214482

https://bratislava.sme.sk/c/20934022/fotograf-anton-sladek-ozivuje-spomienky-na-bratislavu.html#storm_gallery_107288

https://bratislava.sme.sk/g/107288/anton-sladek-pasaz-prechadzka-spomienkami-na-bratislavu?gref=https%253A%252F%252Fbratislava.sme.sk%252Fc%252F20934022%252Ffotograf-anton-sladek-ozivuje-spomienky-na-bratislavu.html&photo=p3647256

https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/364475-fotograf-anton-sladek-niekedy-treba-cvaknut-a-utekat/

Príloha na stiahnutie:

Príloha: Fotografie Anton Sládek