Projekty a rozvoj písomného prejavu v anglickom jazyku

Projekty a rozvoj písomného prejavu v anglickom jazyku

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Projekty a rozvoj písomného prejavu v anglickom jazyku

Cieľová skupina: žiaci ZŠ, SŠ

Tematická oblasť výchovy: jazyk a komunikácia

Kľúčové kompetencie:

kompetencia k celoživotnému učeniu sa:

 • uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja
 • kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti

kompetencia riešiť problémy:

 • uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na kriticko-analytickom a tvorivom myslení

kompetencie občianske:

 • vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny

kompetencie sociálne a personálne:

 • vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami

Hlavný cieľ:

Rozvíjať individuálne zručnosti a schopnosti v oblasti tvorby projektov a písomného prejavu v súlade s kľúčovými kompetenciami ISCED1 a 2.

Špecifické ciele:

Kognitívne:

 • vyjadriť vlastnými slovami myšlienky
 • reprodukovať príbeh
 • obhájiť svoje postoje

Afektívne:

 • zaujať postoj k problému
 • prejaviť záujem o učenie sa a riešenie problému

Psychomotorické:

 • vytvoriť projekt (komiks, plagát)
 • napísať text (záznam v denníku, správu, príbeh)

Prostredie: trieda, domáce prostredie

Forma a počty: individuálna

Trvanie: Podľa zadania učiteľa

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Prezentované aktivity sa zameriavajú na samostatnú prácu žiakov – formou projektov a úloh podporujúcich kreatívne myslenie a písomný prejav žiaka.

Potrebný materiál:

Aktivity vyžadujú materiál, ktorý je bežne dostupný – papier na projekty, písanie textov.

Príbeh, rozdelený na časti – je možné využiť príbeh/text, ktorý žiaci majú v učebniciach; text/príbeh, ktorý je všeobecne známy.

Jedna veta, ktorú učiteľ sprostredkuje žiakom.

Opis postupu realizácie:

Podrobnejší opis aktivít spolu s pomôckami a obmenami sa nachádza v prílohe.

Poznámky pre učiteľa:

Všetky aktivity môžu byť prispôsobené pre rôzne vekové skupiny žiakov, ako aj ich aktuálnu jazykovú úroveň.

Možné pokračovanie, následné aktivity: Všetky aktivity majú potenciál na ďalšie využitie v školskom prostredí ako zdroje na diskusiu, čítanie s porozumením a hodnotenie.

Autor/Zdroj: Mgr. Zuzana Procházková, učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Prešov

 

Ďalšie zdroje:

https://www.insightstoenglish.com/project-ideas

Prílohy na stiahnutie:

Príloha Projekty a rozvoj písomného prejavu