Kolážová krajinka

Kolážová krajinka

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Kolážová krajinka

Cieľová skupina: prvý a druhý stupeň základných škôl

Vzdelávacia oblasť: umenie a kultúra

Kľúčové kompetencie:

 

 1. Komunikačné kompetencie
 2. Osobnostné a sociálne kompetencie
 3. Kultúrne povedomie a vyjadrovanie
 4. Psychomotorické kompetencie
 5. Pracovné kompetencie
 6. Riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť

 

 

Hlavný cieľ:

Prepojiť akvarelovú techniku maľby s kolážou.

Špecifické ciele:

Kognitívny:

 • využiť zákonitosti realizácie akvarelovej maľby pri tvorbe koláže krajiny.

Afektívny:

 • prostredníctvom tvorby koláže vyjadriť svoj vzťah k prírode.

Psychomotorický:

 • vytvoriť papierovú koláž krajiny trhaním z akvarelovej maľby.

 

Prostredie: trieda, ateliér

Forma a počty: individuálna, skupinová

Trvanie: 90 minút

 

Anotácia:

Vyučovacia jednotka zameraná na prepojenie dvoch výtvarných techník akvarelovej maľby a papierovej koláže. Výnimočnosť tohto prevedenia spočíva v tom, že si žiaci najprv musia sami vytvoriť základný farebný papier na koláž. Po zaschnutí nimi namaľovaného papiera ho postupne budú trhať a vytvárať kompozíciu kolážovej krajiny.

Potrebný materiál: vodové alebo anilínové farby, akvarelové štetce, nádobka na vodu, výkresy 3 kusy A4 a A3, lepidlo nožnice

Opis postupu realizácie:

 1. Žiaci si najprv vyrobia farebný základný papier na koláž. Na navlhčený výkres nanesú vodové farby alebo anilínové farby voľným spôsobom, zvislo alebo vodorovne jednoduchými ťahmi štetca premaľujú výkres, využijú farebnosť krajiny.
   
 2. Farebné papierové podklady nechajú zaschnúť. Následne začne proces náhodného trhania papiera, ktorý podporí dojem rozmanitosti štruktúr v krajine. Zvuk trhania pomaľovaného papiera môže byť pre žiakov uvoľňujúci. Pri trhaní vznikajú mäkšie a zaujímavejšie hrany papiera.
   
 3. Žiaci začnú ukladať natrhané útržky papiera na podkladový výkres veľkosti A4 alebo A3 a vytvárajú obraz krajiny. Ak sú spokojní s kompozíciou krajiny, môžu jednotlivé časti krajiny lepiť na výkres a vytvoria koláž krajiny.
   
 4. V procese tvorby koláží krajiniek môže dôjsť k vzájomnej interakcii medzi žiakmi v triede. Žiaci si začnú medzi sebou vymieňať farebné kúsky pomaľovaných roztrhaných papierikov podľa toho, aká farebnosť sa im hodí na doplnenie koláží krajiniek. Pozitívne na výtvarnom zadaní je, že podnieti vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi žiakmi v triede.

Poznámky pre učiteľa:

Pri tejto technike nie je potrebné používať akvarelový papier. Môžeme použiť aj bežný školský výkres, pretože práve nedokonalosť obyčajného výkresu môže byť výhodou. Po nanesení anilínových alebo vodových farieb na výkres vzniknú na papierovom podklade rôzne štruktúry, ktoré potom v koláži vytvoria zaujímavé farebné miesta.

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Jednotlivé krajinky necháme žiakom prepojiť do jedného výtvarného celku podľa ich výtvarného cítenia, žiaci môžu spoločne hľadať, čím sú si krajinky podobné alebo rozdielne a ako sa dajú prepojiť.

Autor/Zdroj:
Mgr. Slávka Gécová,
učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Bratislava

 

Ďalšie zdroje:
archív autorky: fotodokumentácia výtvarných prác

Prílohy na stiahnutie:

Fotodokumentácia výtvarných prác