Programming people

Programming people

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Programming people

 

Cieľová skupina: jazyková úroveň B1 – B2

 

Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia, anglický jazyk

Kľúčové kompetencie:

kompetencia k celoživotnému učeniu sa

 • dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať,

sociálne komunikačné kompetencie

 • dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu uplatnenia,

kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy

 • uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení

Ciele:

 • vyvodiť význam neznámych lexikálnych jednotiek,
 • vyhľadať v texte synonymá,
 • vyhľadať v texte antonymá,
 • vyhľadať v texte súvisiace slová.

Prostredie: trieda

Forma a počty: samostatná práca, práca vo dvojici

Trvanie:  25 minút

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:
Čítanie s porozumením v cudzích jazykoch sa javí často ako problém na všetkých úrovniach. Na jeho rozvoj je potrebné trénovať aplikovanie rôznych stratégií a čiastkových spôsobilostí (subskills), medzi ktoré nepochybne patrí vyvodenie významu neznámych slov, porozumenie explicitne daných informácií, porozumenie implicitne daných informácií, pochopenie vzťahov v rámci viet, pochopenie vzťahov medzi časťami textu cez lexikálne kohézne prostriedky, pochopenie vzťahov medzi časťami textu cez gramatické kohézne prostriedky, rozlíšenie hlavnej myšlienky od vedľajších detailov, skimming, scanning atď. Prezentovaná edukačná aktivita je zameraná na pochopenie vzťahov medzi časťami textu cez lexikálne kohézne prostriedky a rozvíjanie dedukcie významu neznámych lexikálnych jednotiek.

Opis postupu a realizácie:
Učiteľ napíše na tabuľu názov PROGRAMMING PEOPLE a brainstormingom zistí, čo si žiaci predstavujú pod týmto lexikálnym spojením. Po krátkej diskusii a výmene názorov týkajúcich sa žiackych odpovedí učiteľ rozdá žiakom text Programming people (príloha) a nechá žiakov, aby text prečítali potichu. Cez dataprojektor zobrazí úlohy:

 1. In paragraph 3, find two nouns meaning moreover less the same as

killings: ......................................

               ..................................

 1. In paragraphs 2 and 3, find the equivalents of the following words:

changing: ..............................................

take place: ............................................

declare: ................................................

 1. In paragraph 3, find an adjective which means the opposite of „for short periods“:

             .....................................

 1. In paragraph 3, find a noun which means the opposite of „free and footloose young people“

(paragraph 4):

...................................

 1. In paragraph 4, find the words which mean the opposite of:

hiding: .................................

fail: ......................................

Žiaci dané úlohy vypracujú samostatne alebo vo dvojici (je to na voľbe učiteľa). Po skontrolovaní a zdôvodnení správnych odpovedí žiaci znova prečítajú text a vypracujú tabuľku.

Read the text again to find all the words related to that idea and fill in the following table.

 

nouns

adjectives

verbs

dependence

e. g. slaves

 

 

 

independence

 

 

 

 

 

Can you think of other words to complete the table?

Kontrola správnych odpovedí cez dataprojektor.

Poznámky pre učiteľa:
Úlohy pre žiakov môžu byť zobrazené dataprojektorom alebo vytlačené pre každého žiaka.

Možné pokračovanie, následné aktivity:
Následne navrhujeme vytvoriť úlohy za účelom zistenia hlavnej myšlienky a špecifických informácií, rozvíjajúc u žiakov čiastkové spôsobilosti skimming a scanning.

Autor/Zdroj:
Mgr. Mária Marciová,
učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Prešov

Ďalšie zdroje:
Marciová, M.: Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku, ISBN 978-80-8052-364-0
Richard R. Day, Editor: New Ways in Teaching Reading, ISBN 0-939791-45-5

Prílohy na stiahnutie:
Príloha:
Programming people (text)