Kresli, ako počuješ

Kresli, ako počuješ

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Kresli, ako počuješ

Cieľová skupina: vek: 7 – 14; základné školy, školské kluby

Vzdelávacia oblasť: človek a hodnoty, jazyk a komunikácia, umenie a kultúra; predmety: etická výchova, slovenský jazyk a literatúra, triednická hodina, výtvarná výchova

Kľúčové kompetencie:

Aktivita je zameraná na rozvíjanie:

 1. komunikačných kompetencií: nácvik priamej verbálnej komunikácie s konkrétnym cieľom; rozvíjanie efektívnej komunikácie
 2. sociálnych kompetencií: rozvíjanie schopnosti aktívne počúvať, aktívne reagovať na podnet a akceptovať názory druhých

Ciele:

Kognitívne:

 • žiak dokáže efektívne verbálne komunikovať.

Afektívne:

 • žiak dokáže aktívne počúvať,
 • žiak dokáže pracovať vo dvojici,
 • žiak dokáže akceptovať stanovené pravidlá,
 • žiak dokáže akceptovať názory spolužiakov.

Psychomotorické:

 • žiak dokáže kresliť podľa inštrukcií.

Prostredie: základná škola, školské kluby

Forma a počty: dvojice a frontálna forma práce

Trvanie:1 vyučovacia hodina

 

Anotácia / Úvod / Edukačný kontext aktivity / Zhrnutie aktivity:

Edukačná aktivita je zameraná na rozvíjanie komunikačných kompetencií žiakov: nácvik priamej verbálnej komunikácie s konkrétnym cieľom, rozvíjanie efektívnej komunikácie a na rozvíjanie sociálnych kompetencií žiakov: schopnosť aktívne počúvať, vedieť diferencovať svoje postoje a názory, akceptovať názory druhých, rozvíjať kreativitu.

Potrebný materiál: 2 výkresy formátu A2, alebo 2 flipcharty a 2 stojany na flipchart, fixky

Príprava pred realizáciou edukácie:

Pred realizáciou aktivity je potrebné, aby si učiteľ pripravil 2 jednoduché obrázky (pre inšpiráciu – pozri prílohu 1, 2). Obrázky môžu byť akékoľvek, nie príliš náročné, ale ani jednoduché.

 

Opis postupu realizácie:

 • Vyberieme (náhodne alebo cielene) 2 dvojice:
 • prvá dvojica: učiteľ a žiak (budú kresliť prvý obrázok),
 • druhá dvojica: žiak – žiak (budú kresliť druhý obrázok).
 • Ostatných žiakov rozdelíme do 2 skupín:
 • 1. skupina budú pozorovatelia,
 • 2. skupina budú kresliči.
 • Začína dvojica „učiteľ – žiak“. Posadia sa chrbtom k sebe tak, aby sa chrbtami nedotýkali a cítili sa pohodlne (pozri prílohu 3), a sprostredkujú sa úlohy, ktoré musia splniť a pravidlá aktivity.
 • Úloha pre žiaka: aktívne počúvať a podľa inštrukcií, ktoré mu hovorí učiteľ, nakresliť obrázok.
 • Pravidlá pre žiaka: nesmie sa otáčať (pozerať na obrázok), nesmie klásť otázky, ani verbálne komentovať poskytovaný opis obrázka.
 • Úloha pre učiteľa: zreteľne a jednoznačne verbálne opísať, čo vidí na obrázku, ktorý má pred sebou; slovne usmerňovať žiaka k nakresleniu obrázka: zvoliť primeranú intenzitu hlasu a tempo reči.
 • Pravidlá pre učiteľa: nesmie žiakovi ukázať obrázok, neopakuje inštrukcie, nereaguje na prípadné žiakove otázky.
 • Úloha pre pozorovateľov: pozorujú a zapisujú, či učiteľ a žiak dodržiavajú stanovené pravidlá (či sa neopakujú inštrukcie, či je návod zreteľný, či žiak „nenakúka“, či sa žiak nič nepýta, všímajú si aj neverbálnu komunikáciu účastníkov: či nenaznačujú usmernenia gestami, napr. kývanie hlavou, mávnutie rukou, palec hore, palec dole a i.).
 • Úloha pre kresličov: kresliť obrázok podľa návodu učiteľa; aktívne počúvajú a kreslia; kresliči musia sedieť dostatočne ďaleko od žiaka, ktorý je vybratý na kreslenie, aby od seba neodkresľovali.
 • Čas realizácie: 15 minút.
 • Po dokreslení prvého obrázka sa dvojica vymení. Druhý obrázok bude kresliť druhá dvojica „žiak – žiak“, v ktorej rolu učiteľa preberie žiak. Mal by to byť žiak, ktorý má schopnosť výstižne vysvetľovať a má dobrý rečový prejav. Učiteľ sa pridá ku kresličom. Ostatné pravidlá platia rovnako ako pri kreslení prvého obrázka.
 • Čas realizácie: 15 minút.
 • Po dokončení druhého obrázka sprostredkúvajú pozorovatelia svoje poznámky, ktoré si zapísali, a opisujú, čo všetko odpozorovali. Nasleduje komparácia prežívanej skutočnosti s hlavnými aktérmi, s pozorovateľmi a s kresličmi.
 • Reflexia. Môže ísť o riadený rozhovor pomocou otázok:
 • Otázky pre kresličov: Ktorý obrázok sa vám kreslil lepšie? Prečo? Boli pokyny na kreslenie zrozumiteľné?
 • Otázky pre kresliča z hlavnej dvojice: Ako si sa cítil v pozícii riadeného (inštruovaného)? Boli pokyny na kreslenie zrozumiteľné? Prekážalo ti niečo? Čo by si urobil inak?
 • Otázky pre učiteľa: Mali ste potrebu kontrolovať kresliaceho žiaka alebo ostatných kresličov? Mali ste potrebu kontrolovať pozorovateľov?
 • Otázky pre žiaka v pozícii učiteľa: Ako si sa cítil v pozícii učiteľa? Robilo ti niečo ťažkosti?
 • Zhodnoť rečový prejav učiteľa (žiak, pozorovatelia, kresliči).
 • Zhodnoť rečový prejav žiaka v pozícii učiteľa (pozorovatelia, kresliči, učiteľ).
 • Ktorý so spolužiakov ťa zaujal svojou kresbou a prečo?
 • Bolo niečo, čo ti prekážalo?
 • Zmenil by si niečo v priebehu aktivity?

Sumarizujeme myšlienky a vyvodíme pointu. Dôležité je pomenovať, že išlo o jednosmernú komunikáciu, ktorá býva ťažká, keďže dostávame informácie len z jednej strany. Oveľa zreteľnejšia je dvojsmerná komunikácia, ktorá by mala byť prítomná vo vyučovacom procese. Žiaci si vymieňajú a porovnávajú svoje myšlienky a názory.

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

 • Vytvorenie koláže z výkresov.
 • Vytvorenie výstavky z výkresov.

Autor / Zdroj: PhDr. Ingrid Nosková, PhD., učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Banská Bystrica

Ďalšie zdroj:

PETTY, G., 2013. Moderní vyučování. Praha: Portál. ISBN 987-80-2620-367-4.

Prílohy na stiahnutie:

Príloha 1
Príloha 2

Príloha 3